Niğde Üniversitesi Tanıtım rehberi

Nigde, located in the middle of Anatolia,hasa very favorable position in terms of road transport and railway access.

Nuri Bilge Ceylan's films

Nuri Bilge Ceylan Filmleri.

Dreaming spires and production lines

Kuleleri ve üretim hatlarını düşlerken.

Türkiye 2011 tanıtım kitabı

BYEGM tarafından hazırlanan “Türkiye” tanıtım kitabı 12 dilde yayımlandı.

JACKAL

Çakal ve aslanın hikayesi .

6 Eylül 2016 Salı

Constitution


Constitution

Anayasa

Work on a new Constitution was carried out in the Parliamentary Conciliation Committee, on which   all   four   political   parties   were   represented   equally.  
Yeni Anayasa çalışmaları, dört siyasi partinin eşit oranda temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Uzlaşma Komisyonunda yürütülmüştür. 


  In   an   initial   phase   of   public consultation, Members of the Committee took part in public events arranged by civil society organisers around Turkey, which stimulated debate.
Paydaşlarla yapılan istişarenin ilk aşamasında, Komisyon üyelerinin Türkiye çapında sivil toplum platformları tarafından düzenlenen kamuya açık etkinliklerde yer almaları tartışmaları canlandırmıştır.

The Committee reached consensus, in principle, on close to 60 articles, including a number of provisions regarding the protection of fundamental rights and freedoms. 
Komisyon tarafından, ilke olarak, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına yönelik bir dizi hüküm dâhil olmak üzere yaklaşık 60 madde üzerinde uzlaşılmıştır. 

The parties also agreed on a number of contentious issues, most notably the attachment of the Chief of General Staff to the Ministry of Defence and the replacement of the current Higher Education Board as a constitutional institution with a more independent structure.

Taraflar, ayrıca başta Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanlığına bağlanması ve anayasal bir kurum olan Yükseköğretim Kurulunun yerini daha bağımsız bir yapıya bırakması gibi tartışmalı bazı konular üzerinde de uzlaşma sağlamıştır.

The Conciliation Committee’s negotiations focusing on the proposals of the four political parties took place in closed sessions. 
Anayasa Uzlaşma Komisyonunun, dört siyasi partinin önerilerine odaklanan görüşmeleri kapalı oturumlar halinde gerçekleşmiştir.

No records were published of discussions or of submissions to the Committee. The Committee has not yet consulted the Venice Commission.

 Komisyondaki tartışmaların veya Komisyona sunulan görüşlerin tutanakları yayımlanmamıştır. Komisyon, Venedik Komisyonu ile henüz istişarede bulunmamıştır.

There was no consensus on key political issues such as the separation of powers or a new definition of citizenship without ethnic references, a central demand of the pro-Kurdish Peace and Democracy Party (BDP). 
Kuvvetler ayrılığı konusu veya Kürt yanlısı Barış ve Demokrasi Partisinin (BDP) temel taleplerinden olan etnik referanslar içermeyen yeni bir vatandaşlık tanımı yapılması gibi kilit önem arz eden siyasi konularda uzlaşma sağlanamamıştır.

Other contentious subjects were mother tongue education, equality and non-discrimination, issues related to the link between state and religion, the possible amendment of the first three ‘irrevocable’ articles of the current Constitution and decentralisation.

 Diğer tartışmalı konular arasında, ana dilde eğitim, eşitlik ve ayrımcılıkla mücadele, din-devlet ilişkisi ile ilgili konular, mevcut Anayasa’nın “değiştirilemez” ilk üç maddesinin olası değişikliği ve adem-i merkeziyet bulunmaktadır.

Implementation of the 2010 constitutional amendments proceeded, with legislation providing for the right of individuals to petition the Constitutional Court entering into force in September 2012 and a law on collective bargaining, strikes and lockouts for private sector employees adopted in October.

2010’da yapılan Anayasa değişikliklerinin uygulanması, Eylül 2012’de yürürlüğe giren ve Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapma hakkı tanıyan mevzuat ve Ekim ayında kabul edilen özel sektör çalışanlarına toplu sözleşme, grev ve lokavt hakkı tanıyan kanun ile devam etmiştir.

However, the adoption of key implementing laws on the protection of personal data and military justice, and laws introducing affirmative action measures to promote gender equality, are still pending.

Ancak kişisel verilerin korunması ve askeri yargıya ilişkin kilit önemi haiz uygulamaya yönelik kanunlar ile toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik edecek pozitif ayrımcılığa yönelik tedbirler içeren kanunlar halen yürürlüğe girmemiştir.

Overall, the work the cross-party Parliamentary Conciliation Committee continued. However, consensus was limited to 60 articles and clarity and transparency on procedure and follow-up was lacking.

Sonuç olarak, partiler arası TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmaları devam etmiştir. Ancak, uzlaşı yalnızca 60 madde ile sınırlı kalmış; usul ve izleme sürecine ilişkin şeffaflık ve netlik sağlanamamıştır.

The Constitution will need to provide for adequate checks and balances fully guaranteeing freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. 
Anayasa; özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve azınlıklara mensup kişilerin hakları da dâhil olmak üzere insan haklarına saygıyı tam olarak güvence altına alan yeterli bir kuvvetler ayrılığı sistemi sağlamalıdır. 


The work would benefit from consultations with the Venice Commission. Steps were taken to implement the 2010 constitutional amendments.

Venedik Komisyonu ile yapılabilecek istişarelerin söz konusu çalışmalara faydası olacaktır. 2010 yılı Anayasa değişikliklerinin uygulanması için adımlar atılmıştır.
Kaynak:

2013 Türkiye İlerleme Raporu (Türkçe)
2013 Türkiye İlerleme raporu  (İngilizce)

5 Eylül 2016 Pazartesi

The drivers of growth: manufacturing, services and tourism

The drivers of growth: manufacturing, services and tourism
Büyümenin aktörleri: Sanayi, Hizmet sektörü ve Turizm

The drivers of economic growth have been the manufacturing and service sector. Agriculture’s share of GDP (at current prices) has been declining in relative terms (- 60,5% in the last 25 years) although it has actually grown in absolute values.
Ekonomik büyümede temel aktörler sanayi ve hizmet sektörleridir. Mutlak değerlerle büyümesine rağmen tarımın GSYİH’deki (mevcut fiyatlarla) payı göreceli olarak azalmaktadır (son 25 yılda -60,5%).

There has been a considerable industrial growth (+31,6%) in the same 25 year period, still expanding in the most recent years, when many advanced economies experienced an industrial decline, as well as an increase in services (+17,9%) which has remained the dominant sector of the Turkish economy throughout the whole period considered. The sector shares (%) of GDP for the period 1980-2006 are shown in Table 1 below:
Aynı 25 yıllık süre içerisinde sanayi kayda değer bir biçimde büyümekte, hatta son yıllarda diğer gelişmiş ekonomiler sanayide gerilerken bile büyüme göstermektedir. Aynı süre içinde hizmet sektörü yüzde 17,9 oranındaki büyümesiyle Türk ekonomisinin baskın sektörü olma niteliğini sürdürmektedir. 1980-2005 yılları içerisinde sektörlerin GSYİH içindeki payı Tablo 1’de gösterilmektedir:

Table 1. The sector shares (%) of GDP for the period 1980-2006
Tablo 1. 1980-2005 yılları arasında sektörlerin GSYİH  içindeki payı  (%) 

Two sectors have played an important role in economic growth and are relevant for agricultural and rural development: the food industry and tourism.
Ekonomik büyümede önemli rol oynayan gıda endüstrisi ve turizm sektörleri tarım ve kırsal kalkınma içinde önemli yere sahiptir.

The food industry contributes around 5% of the GDP and has a 20% share in the production of the manufacturing sector (2002 figures).
Gıda sanayisinin   GSYİH içerisinde payı  %5 oranında iken imalat sektöründeki payı  %20’dir (2002 rakamlarına göre).

The food sector provides employment for approximately 250.000 persons in 28.000 enterprises, mainly SMEs[1].
Gıda sektörü özellikle KOBİ’l[1] olmak üzere yaklaşık 28.000 işletmede, 250.000 insana istihdam sağlamaktadır.

It has expanded in terms of number of enterprises during the nineties (+10,7%) (see further analysis on agriculture and food chains in section 1.2).
1990larda işletmeler sayısal olarak artmıştır (+10.7%) (Bölüm 1.2’deki tarımsal gıda zinciri hakkındaki detaylı analize bakınız).

 With urbanization the demand for food changes in location and preferences, creating new needs for food which the traditional informal local markets are no longer able to supply.
 Kentselleşme süreci sonucunda  gıda talebinde  alan ve tercihler  bazında değişmeler meydana gelerek, geleneksel pazarların karşılayamayacağı yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır.

The rate of growth of the services sector has been constantly higher than that of the overall economy. It is also the main employer in the economy with 51% of total employment in 2005. Trade services are its most important component.
Hizmetler sektörünün büyüme oranı ekonomi genelindeki büyümenin üzerinde seyretmiştir. Sektörün toplam istihdam içindeki payı; 2005 yılında % 51 düzeyine ulaşarak ekonomideki en önemli istihdam kaynağı olmuştur. Hizmetler sektöründe en büyük payı ticaret hizmeti oluşturmaktadır. 

The tourism sector has played an important role in economic growth, rising constantly in the last 20 years in terms of value-added, employment and foreign exchange revenues.
Turizm, yarattığı katma değer, istihdam ve döviz geliri bakımından Türkiye ekonomisinde son 20 yılda önemli atılım gösteren sektörlerden biri olmuştur.

While the Turkish sector share in international tourism was 1,6 % in 2001, it raised to 2,9% in 2005, with Turkey receiving 3% of the European tourism market.
Türk turizminin uluslararası turizm geliri içindeki payı 2000 yılında yüzde 1,6 iken, 2005 yılında yüzde 2,9’a ulaşmış olup,  Avrupa turizmindeki pazar payı yüzde % 3’tür.

 The number of foreign tourists rose from 10,4 million to 21,1 million in the same period; revenues have reached 13,1 bn Euro in 2006 and are expected to reach   24,8 bn Euro in 2013 (see Table 2).
Aynı dönemde yabancı turist sayısı 10,4 milyon kişiden, 21,1 milyon kişiye yükselmiştir. Turizm geliri  2006 yılında 13,1 milyar Avro’ya ulaşmıştır ve 2013 yılında 24,8 milyar Avro’ya ulaşması beklenmektedir (Tablo 2).


Table 2. Tourism revenues
Tablo 2. Turizm gelirleri

2007-2013 Average
Tourism Revenues (net) (billion Euro)

2007-2013 Ortalama
Turizm gelirleri (net) (milyar Avro)   

The bed capacity of the sector was of 396,1 thousands in 2000 and increased to 483,3 thousands in 2005.
 Sektörün yatak kapasitesi 2000 yılında 396,1 bin iken, 2005 yılında bu rakam 483,3 bine yükselmiştir.

However, the distribution of tourist arrivals by main tourism centers (2005) indicates that tourism is highly concentrated in a few major centers, in the most developed parts of the country as shown in the table below:
Ancak 2005 yılı rakamlarına göre turist ziyaretlerinin  daha çok ülkenin en gelişmiş bölgelerindeki birkaç turizm merkezinde yoğunlaştığı  görülmektedir.  


Table 3. Distribution of tourist arrivals by main tourism centers
Tablo 3. Başlıca turizm merkezlerine  gelen turist sayısı dağılımı

Number of Tourist Arrivals (2005)
Turist sayısı (2005)
   
One of the reasons for this expansion of tourism has been the fact that Turkey possesses extraordinary historical richness: in its territory important civilizations have been established and bequeathed a valuable cultural and artistic heritage.
Turizmdeki  büyümenin bir nedeni;  Türkiye’nin sahip olduğu tarihsel zenginliktir, sınırları içerisinde önemli uygarlıklar kurulmuştur ve bu uygarlıklar değerli kültürel ve sanatsal miraslar  bırakmışlardır.

The diversity of such resources, especially outside the best-known traditional urban centres of attraction, are less known and underestimated, as a potential asset.
Çekici kent merkezlerinin dışında kalmış, fazla bilinmeyen ve henüz tam olarak keşfedilmemiş  bu mirasın çeşitliliği potansiyel bir değer oluşturmaktadır.

The same can be said about natural resources and the landscape: a highly diverse flora and fauna, different eco-systems, vast wetlands, a multiplicity of local crafts and typical products are an untapped resource, available to rural areas and that may be addressed by rural development policies, both in terms of natural resources management and conservation, as well as cultural heritage, and rural livelihoods improvement.
Aynı durum doğal güzellikler ve peyzaj için de geçerlidir. Kırsal alanlarda mevcut ve henüz değerlendirilmemiş büyük çeşitlilik gösteren bitki örtüsü, farklı eko-sistemler, geniş sulak alanlar, yaygın yerel el sanatları ve geleneksel ürünlerin, doğal kaynakların ve kültürel mirasın yönetimi ve korunması ve kırsal yaşam  koşullarının iyileştirilmesi amacına yönelik olarak geliştirilen kırsal kalkınma politikalarının uygulanması yoluyla değerlendirilmesi  mümkündür.

The later are expected to stem from and at the same time trigger the local development and diversification of economic activities in rural areas.
 Kırsal yaşam koşullarının iyileştirilmesi  yerel kalkınma politikaları  ve ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ile mümkün  olabilmektedir.


Kaynak:www.tkdk.gov.tr/Art and culture

 ART AND CULTURE

KÜLTÜR VE SANAT


Turkey has been the homeland to numerous communities and civilizations from the beginning of the history of mankind and Anatolia has been the harbor of the magnificent Turkish culture for more hundreds of years. 
Türkiye, insanlık tarihinin başlangıcından bugüne pek çok millet ve medeniyete ev sahipliği yapmıştır ve Anadolu yüzyıllardır görkemli Türk kültürünü barındırmaktadır.

Being at the crossroads of Europe and Asia, Turkish culture has been evolving with the influence of all these civilizations. 
Avrupa ve Asya kıtalarını birleştiren coğrafi konumundan ötürü, Türk kültürü bütün bu medeniyetlerin etkisiyle gelişmiş ve gelişmeye devam etmektedir.

Anatolia has been the cradle of different civilizations throughout the history and the traces of these cultures are reflected through its cuisine and social life.
Anadolu tarih boyunca farklı medeniyetlerin beşiği olmuştur ve bu durum, bu kültürlerin etkileri, Türk mutfağında ve sosyal hayatta kendini göstermektedir.

If you are curious about Turkish customs and traditions, folk dances, traditional and modern music, theatre and cinema, fine arts and literature, please visit official tourism portal of  Turkey www.goturkey.com
  Eğer Türk gelenek ve görenekleri, folkloru, geleneksel ve modern müziği, tiyatro ve sineması, güzel sanatları ve edebiyatı hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, Türkiye’nin resmi turizm portalı www.goturkey.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak:http://www.studyinturkey.gov.tr/pages/art-culture

31 Ağustos 2016 Çarşamba

Orcas have cunning hunting strategy

Orcas have cunning hunting strategy


Orca balinası
Orcas are usually highly communicative killer whales, but researchers from St Andrews University have found out that they hunt in complete silence to avoid being overheard by their prey.

Monkeys 'talk in turns'

Marmoset monkeys take it in turns when communicating in a pattern similar to human conversation, according to scientists

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More