back to home rss Twitter Tumblr

Haberlerle İngilizce: Facebook allows gender choices

US Facebook users now have more options than just 'male' or 'female'

Haberlerle İngilizce: Man survives 16 months at sea

A man alone at sea for more than a year, killing animals to stay alive.

Haberlerle İngilizce: Vodka link to Russian early death

Alcohol to blame for the high number of early deaths in Russia, says research.

Haberlerle İngilizce: Paris smog Paris fights against air pollution

Paris fights against air pollution

Haberlerle İngilizce: Flies move 'like fighter jets' - BBC Turkce - İngilizce Dersleri

Research shows flies move like fighter jets to escape threats

Workshop on the Freedom of Expression in Social Media in Line with the European Convention on Human Rights

Workshop on the Freedom of Expression in Social Media in Line with the European Convention on Human Rights
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Doğrultusunda Sosyal Medyada İfade Özgürlüğü Konulu Çalıştay

Ankara - 25 November 2013
Ankara - 25 Kasım 2013
Bela Szombati

Deputy Head of Delegation of the European Union to Turkey
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı

Distinguished Members of the Court of Cassation and Constitutional Court,
Yargıtay'ı ve Anayasa Mahkemesinin saygıdeğer üyeleri,

Distinguished Judges, Prosecutors,
Sayın hakimler, savcılar,

Ladies and Gentlemen,
Hanımefendiler ve Beyefendiler,

I am honoured to attend this workshop on "the freedom of expression in social media" and to share the views of the EU in this regard.
“Sosyal medyada ifade özgürlüğü” konulu bu çalıştaya katılarak AB’nin konuyla ilgili görüşlerini sizlerle paylaşma imkanına sahip olmaktan onur duyuyorum.

The context is important:
Önemli bir dönemden geçiyoruz:

    The EU less than one year ago formally re-committed to Turkey's accession as the end goal of the negotiations that are taking place.
AB bir yıldan daha kısa bir süre önce, süregelen müzakerelerin nihai hedefinin Türkiye’nin katılımı olduğunu resmen yineledi.

   In May we saw the first visit of a President of the European Council to Turkey - an expression of our engagement at political and personal levels.
Mayıs ayında, AB Konseyi Başkanı Türkiye’ye ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Bu ziyaret sürece olan bağlılığımızın siyasi ve şahsi düzeyde bir ifadesidir.  
 
Last month, we published the 2013 Progress Report on Turkey.
    On 5 November we opened a 14th chapter for negotiation with Turkey.

    Geçtiğimiz ay, Türkiye’ye ilişkin 2013 İlerleme Raporu yayınlandı.
    5 Kasım’da açılan fasıl ile birlikte Türkiye ile 14 fasıl müzakerelere açılmış oldu.
 
Our intention is to reinforce the credibility of the accession process as much as it is now to ensure that the on-going re-invigoration of the process is sustained and sustainable.
Amacımız, bir yandan katılım sürecinin inandırıcılığını mümkün olduğunca güçlendirirken diğer yandan da süreçteki mevcut hareketlenmeyi sürdürmek ve sürdürülebilir kılmaktır.

This year's Progress Report highlights a number of important steps taken by Turkey over the past twelve months, including the various reform packages, the activities of the Ombudsman and National Human Rights institutions, work on a new constitution and the initiative to address Kurdish issues from a perspective that is broader than the fight against terrorism.

Bu yılki İlerleme Raporu Türkiye tarafından son iki ayda atılmış olan bir dizi önemli adımı vurgulamaktadır. Bunlar arasında çeşitli reform paketleri, Kamu Denetçiliği ve Ulusal İnsan Hakları kurumlarının faaliyetleri, yeni anayasa çalışmaları ve Kürt meselesinin terörle mücadeleden daha geniş bir perspektifle ele alınmasına yönelik girişim yer almaktadır.


The Progress Report calls for greater engagement with Turkey on fundamental rights, and the EU has welcomed the Government's reaction.  Just ten days ago Commissioner Füle spoke with Minister Ergin on the need to rapidly re-launch work on chapter 23 under the positive agenda, with the involvement of civil society.   The Minister's reaction was positive.
İlerleme Raporu Türkiye ile birlikte temel haklar konusuna daha fazla odaklanılması çağrısında bulunmuş ve AB, Hükümetin bu çağrıya verdiği yanıtı memnuniyetle karşılamıştır. Bundan on gün önce, Komisyon Üyesi Füle Bakan Ergin ile pozitif gündem çerçevesinde 23. Fasılla ilgili çalışmaların -sivil toplumun da katılımıyla- süratle yeniden başlatılması gereksinimini görüşmüştür. Sayın Bakan da konuya olumlu yaklaşmıştır.

Ladies and Gentlemen,
Hanımefendiler ve Beyefendiler,

The Progress Report is also a Road Map for reforms, calling, for example, for further efforts to consolidate respect for fundamental freedoms.
İlerleme Raporu aynı zamanda reformlar için bir Yol Haritası niteliğindedir. Örneğin, temel haklara saygının pekiştirilmesi için daha fazla çaba çağrısında bulunmaktadır.

On freedom of expression, specifically, the report points to the need to address restrictions that remain in practice if not in law, and calls for implementation of the 4th Judicial Reform Package adopted in April in line with European standards.
İfade özgürlüğü konusunda ise, rapor yasada yer almasa bile uygulamada süregelen kısıtlamaların ele alınması ihtiyacını vurgulamakta ve Avrupa standartları doğrultusunda Nisan ayında kabul edilen 4. Yargı Reform Paketinin uygulamaya konulması çağrısında bulunmaktadır.

Allow me, therefore, to make three observations on freedom of expression and social media:
Dolayısıyla, ifade özgürlüğü ve sosyal medyaya ilişkin üç gözlemde bulunmama izin veriniz;

    First, the internet has become one of the most important tools to promote and ensure freedom of expression.   It has democratised access to information and the capacity to organise, as individuals, in ways unimaginable ten years ago.  We should embrace this as a strengthening of civil society.

İlk olarak, İnternet ifade özgürlüğünü sağlamak ve geliştirmek için en önemli araçlardan birisi haline gelmiştir. Bilgiye erişimi ve bireylerin örgütlenme kapasitesini on yıl önce hayal bile edilemeyecek yollardan demokratikleştirmiştir. Bunu sivil toplumun güçlenmesi olarak kucaklamalıyız. 

    Second, it has increased transparency and therefore popular oversight of state administration.   This can, in fact, help policy makers in their work.  We should embrace this as an expression of participatory democracy.
İkinci olarak, devlet idaresinde şeffaflığı ve dolayısıyla halkın gözetimini arttırmıştır. Bu durum politika yapıcıların çalışmalarına yardımcı olabilir. Bunu katılımcı demokrasinin bir ifadesi olarak kucaklamalıyız. 

    Third, it has thrown up new challenges for regulators.  Article 22 of the Turkish Constitution stipulates that “everyone has the right to communicate freely. One of the fundamentals of communication is privacy”.  Legislation must adapt to ensure that access to this new expression of participatory democracy, this strengthening of civil society, is promoted and respected, and itself respects legislation in force.
    Üçüncü olarak, kanun yapıcılar için yeni güçlükler ortaya çıkarmıştır. Anayasa'nın 22. Maddesinde şu ifade yer almaktadır; "Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır." Katılımcı demokrasinin bu yeni ifade biçimine, bu sivil toplumu güçlendirme sürecine erişimi destekleyecek ve buna riayet edecek şekilde yasamanın kendini yenilemesi ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmesi gereklidir. 
 
Ladies and Gentlemen,
 Hanımefendiler ve beyefendiler,
 
There is a balance to be sought, in all our countries, between freedom and responsibility.  In Turkey, there is a specific context, and that includes a long tradition of state-centric policies, legislation that can still, today, be interpreted to accuse those exercising their freedom of expression with terrorist offences, and widespread self-censorship in the mainstream media that places additional value (and responsibility) on social media.
Tüm ülkelerde özgürlük ve sorumluluk arasında gözetilmesi gereken bir denge vardır. Türkiye'ye özgü duruma baktığımızda devlet merkezli politikalar ve mevzuatı kapsayan eski bir gelenek olduğunu görüyoruz. Bu gelenek bugün dahi ifade özgürlüklerini kullananların terörist eylemlerle suçlanmalarına neden olacak şekilde yorumlanabilmektedir. Ayrıca ana akım medyada yaygın olan oto sansür sosyal medyanın değerini arttırmakta ve sosyal medyaya ilave sorumluluk yüklemektedir. 


A number of citizens were put in police custody, albeit subsequently released, for posting Twitter messages about the Gezi Park protests.  On several occasions in the past year, officials have criticised social media as a threat to society.
Birçok yurttaş, Gezi Parkı protestolarına ilişkin tweet attıkları için sonradan salıverilmiş olsalar da polis tarafından gözaltına alınmıştır. Geçtiğimiz yıl resmi yetkililer, çeşitli vesilelerle sosyal medyayı toplumu tehdit eden bir unsur olarak eleştirmişlerdir.

My view is that the social media play a very positive role, and we gain from listening to them, and not fighting against them.  Restrictions must therefore be particularly well-gauged; they must be credible; they must be enforceable while avoiding blanket bans on thousands of internet sites.
Şahsen, sosyal medyanın son derece olumlu bir rol oynadığını ve kullanıcıları ile mücadele etmek yerine onları dinlemenin bize yarar sağladığı görüşündeyim. Bu nedenle kısıtlamalar titizlikle tartılmalı; inandırıcı ve uygulanabilir olmalı; diğer yandan da binlerce internet sitesinin tamamen yasaklanmasının önüne geçilmelidir. 
 
Restrictions should be envisaged in cases of a threat to public order, defamation or hate speech on which ECtHR jurisprudence provides guidance.  The protection of privacy is a must.  
Kamu düzenini tehdit eden durumlarda, AİHM içtihatlarının yol gösterici olduğu karalama ya da nefret söylemlerinin söz konusu olduğu hallerde kısıtlamalar öngörülmelidir. Gizliliğin korunması esastır

 This is one reason why the EU has advocated - and will continue to advocate - for adoption of a Law on data protection in line with EU legislation.
 AB'nin AB mevzuatına uygun bir veri koruma Yasası'nın kabul edilmesini savunmasının - bundan sonra da savunmaya devam edecektir - nedenlerinden biri de budur.  

Please allow me to end on the following note: the road to inclusive democracy, based on dialogue and partnership with the citizens, is the road to the European Union, and we are happy to accompany Turkey on this road.

Sözlerime şu şekilde son vermek istiyorum; vatandaşlarla diyalog ve ortaklığa dayalı kapsayıcı demokrasiye giden yol Avrupa Birliği yoludur ve bizler bu yolda Türkiye'ye eşlik etmekten memnuniyet duyuyoruz.

Thank you for your attention.
http://www.avrupa.info.tr/en/en.html

Haberlerle İngilizce: US created 'Cuban Twitter'

The US created a 'Cuban Twitter' designed to change the government.

HOW HAS ERDOĞAN SUDDENLY GONE FROM ROLE MODEL TO DICTATOR?

HOW HAS ERDOĞAN SUDDENLY GONE FROM ROLE MODEL TO DICTATOR?
NASIL ERDOĞAN ANİDEN ROL MODELİ diktatörlüğe gitti?

Almost all the stories on Turkish politics penned by Western or West-obsessed Turkish writers start with the same cliche: "Once upon a time, Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan was a moderate, successful, exemplary Islamist democrat.
Batı veya Batı-takıntılı Türk yazarlar tarafından kaleme alınan Türk siyaseti üzerindeki hemen hemen tüm öyküleri aynı klişe ile başlar: "Bir zamanlar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ılımlı, başarılı, örnek İslamcı demokrat oldu

Oh, we loved him so much. When the Arab Spring spread, many pointed to Erdoğan-led Turkey as a model for guiding the transformation of the Middle East.
Oh, biz onu çok sevdi. . zaman Arap Baharı yayılmış, birçok Ortadoğu'nun dönüşümü ilerletilmesi için bir model olarak Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye işaret

But those days are over. Suddenly - yes, suddenly - Erdoğan became an autocrat - no wait, he became more evil: a dictator.
Ama o gün Aniden bitti -.. evet, aniden - Erdoğan bir diktatör oldu - hayır beklemek, o daha kötü oldu .: bir diktatör

He became "the dark one" in the Middle East. He somehow ruined the country; now, Turkey is a mess. And it all started with the holy Gezi Park." Their code is simple, actually.
If you want to do it yourself, try this:

O Ortadoğu'da "karanlık bir" haline O nasılsa ülkeyi mahvetti, şimdi, Türkiye bir karmaşa Ve tüm kutsal Gezi Parkı'nda başladı "... Onların kodu aslında basit, bunu kendiniz yapmak istiyorsanız
, bu deneyin:. Eğer iddia gerektiği gibi

First, you talk about all the good Erdoğan made in 10 years, as you should pretend as if you are objective but don't forget that you must never mention the peace process which Erdoğan initiated last year to end the 30-yearold Kurdish-Turkish conflict right before he went "crazy" (you know what I mean); in other words, the best thing that ever happened to the country if the process succeeds. Nobody needs to know that this is a game changer for the entire Middle East.
İlk olarak, 10 yıl içinde yapılan tüm iyi Erdoğan hakkında konuşmak sanki Eğer objektif vardır ama Erdoğan (ne demek istediğimi biliyorum) "deli" gitti hemen önce 30 yaşındaki bir Kürt-Türk çatışmasını sona erdirmek için geçen yıl başlatılan barış sürecini söz asla unutmayın; diğer bir deyişle, süreç başarılı olursa, ülkede şimdiye kadar başına gelen en iyi şey. Kimse bu tüm Orta Doğu için bir oyun değiştirici olduğunu bilmek gerekir.

Second, praise the Gezi Park protests and state one-sided opinions as facts. Just talk to seculars who ruled Turkey for years thanks to bloody coup d'etats. Compare the clashes with Arab streets, not with any protests in Europe or the U.S. And please ignore the police brutality in Europe such as the London Riots in 2011 where British police intervened with excessive use of force and physical violence against protestors.
İkincisi, Gezi Parkı protestoları ve gerçekler olarak devlet tek taraflı görüşler övgü. Sadece yıllardır kanlı darbeler sayesinde Türkiye'yi yöneten seküler konuşun. Avrupa veya ABD'de herhangi bir protesto ile, Arap sokakları ile çatışmalar karşılaştırın Ve bu İngiliz polis ve protestocular karşı fiziksel şiddet aşırı kullanımı ile müdahale 2011 yılında Londra ayaklanmalar Avrupa'da polis vahşetini görmezden lütfen.

Cameron used the words "sickening scenes of people looting, vandalizing, stealing, robbing," to describe the actions of protestors.
Cameron kelimeleri protestocular eylemlerini açıklamak için ", yağma hakaret, çalmak, soymak insanların mide bulandırıcı sahneleri".

For God's sake, how can you write that and then label Erdoğan a dictator and England a democratic country. You can't have both.
Allah aşkına , bu ve daha sonra etiket Erdoğan bir diktatör ve İngiltere, demokratik bir ülke yazabilirsiniz nasıl kullanılır . Sen ikisine de sahip olamaz.

Finally, quote loyalists of the twisted imam Fethullah Gülen's. Do not talk about his movement's activities or how the whole country was scared of them until a year ago because they were so powerful, held judicial institutions and used the law against their enemies, since this story is about Erdoğan's madness, not what's really going on in Turkey.
Son olarak, bükülmüş imam Fethullah Gülen'in bir alıntı müdavimleri. Bu hikaye Erdoğan'ın delilik ilgili olduğu, bu kadar güçlü olduğunu yargı kurumları düzenlenen ve düşmanlarına karşı yasa kullanılan çünkü bütün ülke bir yıl öncesine kadar onlardan korkuyorum nasıl oldu onun hareketin faaliyetleri hakkında konuşmak ya da etmeyin, gerçekten ne oluyor değil Türkiye'de.

Not enough? Has Erdoğan still not gone?
yeterli değil? Erdoğan hala gitmiş değil mi?

Then please feel free to whitewash Assad's crimes and lay the blame on Erdoğan.
Sonra Esad'ın suçlarını aklamak ve Erdoğan'a üzerinde suçu koymak için çekinmeyin.

Ah yes, the Arab Spring... It was a lovely wave and went to waste, per se. I assure you, its failure and Erdoğan's being a target is just a coincidence.
Ah evet, Arap Baharı ... Güzel bir dalga oldu ve gitti başına, atık. Seni, onun başarısızlığı ve Erdoğan'ın hedefi olmaktan sağlamak sadece bir tesadüf.

The West couldn't even call the Egyptian coup a "coup" and John Kerry said the Egyptian army was restoring democracy.
Batı bile "darbe" Mısırlı darbe diyebiliriz değil ve John Kerry, Mısır ordusu demokrasiyi yeniden söyledi.

And yes, labeling almost half a population terrorists is democracy because they voted for the Muslim Brotherhood.
Ve onlar Müslüman Kardeşler'in oy, çünkü evet, etiketleme neredeyse yarım nüfus teröristler demokrasidir.

Killing thousands while the whole world watches is democracy. A mass death sentence of 529 people is democracy. You know what they say, "No worries. Sisi will forgive them. They will not actually be executed."
Bütün dünya izliyor iken binlerce öldürme demokrasidir. 529 kişilik bir kitle ölüm cezası demokrasidir. Sen dediklerini biliyorum "Endişeye gerek yok. Sisi onları affet. Onlar aslında idam edilmeyecektir."

As you figured out, it is kindness not injustice.
Sen anladım gibi, değil adaletsizlik iyilik olduğunu
It may seem rotten but this is the democracy the West brings forward for us. Take it or be a terrorist.
Çürük görünebilir ama bu Batı bizim için ileriye getiren demokrasidir. Al ya da bir terörist olabilir.

http://www.dailysabah.com/columns/merve-sebnem-oruc/2014/04/14/how-has-erdogan-suddenly-gone-from-role-model-to-dictator

Now published: 2013 Progress Report

Now published: 2013 Progress Report

 

European Commission
2013 PROGRESS REPORTS

Please click on below link for the full text of the 2013 Progress Report on Turkey:
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/tr_rapport_2013_en.pdf
AVRUPA KOMİSYONU
2013 İlerleme Raporları açıklandı

2013 Türkiye İlerleme Raporu’nun tam metni için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız:
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/tr_rapport_2013_en.pdf

 
Key findings of the 2013 progress report on Turkey
 2013 Türkiye ilerleme raporunun kilit bulguları
The Commission's 2013 Progress Report on Turkey highlights a number of important steps taken by Turkey over the past 12 months, notably the adoption of a fourth judicial reform package and the start of a peace process to end terrorism and violence in the Southeast of the country.
 Komisyon’un 2013 Türkiye İlerleme Raporu, özellikle dördüncü yargı reformunun kabulü ve ülkenin güneydoğusunda terörizm ve şiddetin sone erdirilmesine yönelik bir sürecin başlatılması olmak üzere Türkiye tarafından son 12 ay boyunca atılan bir dizi önemli adımı vurgulamaktadır.

At the same time, the report emphasises the pressing need to develop a truly participatory democracy, able to reach out to all segments of society, as well as the clear requirement to further amend criminal legislation and reform its interpretation by the courts so as to ensure respect for fundamental freedoms, including freedom of expression and freedom of assembly.
Rapor, aynı zamanda, toplumun tüm kesimlerine ulaşabilecek gerçek katılımcı bir demokrasinin geliştirilmesine duyulan acil ihtiyacı, bunun yanısıra ceza yasasında ifade ve toplantı özgürlüğü de dahil olmak üzere temel haklara saygıyı güvence altına alacak daha ileri değişikliklere ve mahkemeler tarafından yasalara getirilen yorumlar alanında reforma duyulan belirgin gereksinimi vurgulamaktadır.
 
These issues underline the importance for the EU to enhance its engagement with Turkey, especially on fundamental rights, so that it remains the benchmark for reforms in the country.
  Bunlar, AB’nin, ülkedeki reformlar için bir referans noktası olarak kalmasını teminen, Türkiye ile birlikte, özellikle temel haklar konusuna odaklanmasının öneminin altını çizmektedir.    
Political criteria
Siyasi kriterler

The accession process remains the most suitable framework for promoting EU-related reforms in Turkey.
Katılım süreci Türkiye’de AB odaklı reformların teşviki için en uygun çerçeve olmayı sürdürmektedir.  
 
Therefore, accession negotiations need to regain momentum, respecting the EU’s commitments and the established conditionality.
Dolayısıyla katılım müzakereleri, AB’nin taahhütlerine ve yerleşmiş koşulluluğa saygı göstererek yeniden ivme kazanmalıdır.
 
In this regard, the opening of chapter 22 (Regional policy), after more than three years of stalemate in the negotiations, will be an important step.

  Bu bakımdan, müzakerelerde üç yıldır süren durağanlık sonrasında 22. Faslın (bölgesel politika) açılması önemli bir adım teşkil edecektir.

Reform efforts continued, notably with the adoption of an important judiciary reform package, the announcement of a democratisation package  and the start of peace talks aiming to end terrorism and violence in the Southeast of the country and to pave the way for a solution of the Kurdish issue.
Reform çabaları, özellikle kapsamlı bir yargı reformunun kabulü, demokratikleşme paketinin açıklanması ve ülkenin güneydoğusunda terörizm ve şiddetin sone erdirilmesi ve Kürt sorununun çözümüne yolu açmak amacıyla barış görüşmelerinin başlatılması ile sürdürülmektedir

However, the political climate continued to be marked by polarisation. This translated into an understanding of democracy as relying exclusively on parliamentary majority, rather than a participative process in which all voices are heard, and finally in an uncompromising stance in the face of dissent and a failure to protect fundamental rights and freedoms.
Bununla birlikte, kutuplaşma siyasi iklimi etkilemeye devam etmektedir. Bu da, tüm seslerin duyulduğu katılımcı bir süreçten çok sadece parlamenter çoğunluğa dayanan bir demokrasi anlayışı ve nihayetinde muhalefet karşısında uzlaşmaz bir tutum ve temel hak ve özgürlükleri korumada başarısızlık ile sonuçlanmaktadır.  
 
This was exemplified in late May and early June, when police used excessive force in response to a major wave of protests.
Mayıs ayı sonunda ve Haziran ayı başlarında polisin büyük protesto dalgaları karşısında aşırı güç kullanması bu duruma örnek oluşturmuştur.    


In addition, key provisions of the Turkish legal framework and their interpretation by the judiciary continue to hamper respect for fundamental freedoms, including freedom of expression.
Ayrıca, Türkiye’de yasal çerçevenin kilit hükümleri ve yargı tarafından getirilen yorumlar, ifade özgürlüğü de dahil olmak üzere temel özgürlüklere saygı gösterilmesinin önüne geçmektedir. 

Cross-ownership in the media and intimidating statements by politicians have made self-censorship in the traditional press widespread
Medyadaki mülkiyet tekelleşmesi ve siyasetçilerin sindirmeye yönelik açıklamaları geleneksel basında oto sansür uygulamasını yaygınlaştırmıştır.   

These issues underline the importance for the EU to enhance its engagement with Turkey on fundamental rights.
Bu konular, Türkiye ile temel haklar konusuna daha fazla odaklanmanın AB için öneminin altını çizmektedir.  

It is in the interest of both Turkey and the EU that the opening benchmarks for chapters 23 (Judiciary and Fundamental rights) and 24 (Justice, Freedom and Security) are agreed upon and communicated to Turkey as soon as possible with a view to allowing for a swift opening of negotiations under these two chapters.
23üncü (Yargı ve Temel Haklar) ve 24üncü (Adalet, Özgürlük ve Güvenlik) fasıllarının açılış ölçütlerinin bir an önce tespiti ve müzakerelerin bu iki fasıl altında hızla yeniden açılmasını sağlamak amacıyla Türkiye’ye bir an önce tebliği hem Türkiye’nin hem de AB’nin çıkarınadır.
 
This would significantly contribute to ensuring that the EU remains the benchmark for reforms in Turkey.
 Bu, AB’nin Türkiye’deki reformlar için referans noktası olarak kalmasına ciddi katkı sağlayacaktır.  

With regard to regional issues and international obligations, Turkey expressed support for a resumption of talks aimed at achieving a comprehensive solution of the Cyprus issue under the good offices of the United Nations.
   Bölgesel konular ve uluslararası yükümlülüklerle ilgili olarak, Türkiye Birleşmiş Milletlerin iyi niyet görevi çerçevesinde Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunmasına yönelik görüşmelerin tekrar başlamasını desteklediğini ifade etmiştir.  

However, Turkey has still not complied with its obligation of full non-discriminatory implementation of the Additional Protocol to the Association Agreement and has yet to remove all obstacles to the free movement of goods.
   Bununla birlikte, Türkiye Ortaklık Anlaşması’nın Ek Protokolünü ayrım gözetmeksizin tam uygulama yükümlülüğünü henüz yerine getirmemiştir ve malların serbest dolaşımı önündeki tüm engelleri hala kaldırması gerekmektedir.

Economic criteria
Turkey is a functioning market economy. In 2012, the Turkish economy slowed down to an annual GDP growth of 2.2% from an unsustainable level of around 9% in the preceding two years.
konomik kriterler
Türkiye işleyen bir Pazar ekonomisidir. Türkiye ekonomisi 2012 yılında yavaşlayarak önceki iki yılda gerçekleşen sürdürülemez yüzde 9 GSYİH seviyesinden yıllık yüzde 2,2 seviyesine inmiştir.

  The slowdown was partly induced by a tightening of monetary policy and was accompanied by a rebalancing of growth from domestic demand to foreign trade, a narrowing of the current account deficit and falling inflation.
EYavaşlama kısmen para politikasının sıkılaştırılmasına bağlı olup büyümenin iç talepten dış ticarete doğru dengelenmesi, cari açığın azaltılması ve düşen enflasyon bu yavaşlamaya eşlik etmektedir.  

In the first quarter of 2013, the economy regained some momentum, but Turkey's financial markets and the Turkish lira have subsequently come under severe downward pressure in the context of anticipated changes in international monetary conditions, domestic political unrest and the civil war in neighbouring Syria.
2013’ün ilk çeyreğinde ekonomi kismen ivme kazandı ise de, Türkiye’nin finans piyasaları ve Türk Lirası, uluslararası finansal koşullarında beklenen değişiklikler, iç siyasi huzursuzluk ve komşu ülke Suriye’deki iç savaş bağlamında ciddi düşüş baskısı altında kaldı.
 
These developments underline the economic vulnerability associated with Turkey's still large current account deficit and they may put at risk the return to growth in the short term.
 Bu gelişmeler Türkiye’nin büyük cari açığıyla bağlantılı ekonomik kırılganlığının altını çizmektedir ve kısa vadede tekrar büyümeye dönmeyi risk altına alabilir.

EU legislation
Turkey's alignment efforts with the acquis continued. Progress was particularly noticeable on free movement of goods, financial services, energy, regional policy and coordination of structural instruments.
AB mevzuatı     
Türkiye’nin müktesebata uyum çabaları sürmektedir. İlerleme, özelikle malların serbest dolaşımı, finansal hizmetler, enerji, bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu alanlarında gözlenmektedir. 


Significant developments were noted on establishing legal framework in the area of migration and asylum.
Göç ve sığınma alanlarında yasal çerçeve oluşturmada ciddi gelişmeler kaydedilmiştir.
 
Continued efforts are needed towards legislative alignment and increased institutional capacity in most areas. Further significant progress should continue on judiciary and fundamental rights and justice, freedom and security.
 Pek çok alanda yasal uyumluluk ve arttırılmış kurumsal kapasiteye yönelik sürekli çaba harcanması gerekmektedir. Yargı ve temel haklar ve adalet, özgürlük ve güvenlik üzerine gerçekleşen önemli gelişmeler sürmelidir.    

The signature of the EU-Turkey readmission agreement and the simultaneous start of the visa dialogue need to move forward.
 AB-Türkiye geri kabul anlaşmasının imzalanması ve vize diyalogunun aynı anda başlatılması gerekmektedir.
State of play on accession negotiations
Katılım müzakerelerinin durumu 
EU accession negotiations with Turkey began on 3 October 2005. In total, 13 out of 33 negotiation chapters have been opened and one chapter has been provisionally closed.
AB ile Türkiye arasındaki katılım müzakereleri 3 Ekim 2005 tarihinde başladı. Toplamda 33 müzakere faslının 13’ü açıldı ve bir fasıl geçici olarak kapatıldı.  

As a result of Turkey not having fully implemented the Additional Protocol to the Association Agreement, the EU decided in December 2006 that eight negotiating chapters could not be opened and that no chapter could be provisionally closed until Turkey meets its obligations.
Türkiye’nin Ortaklık Anlaşması’nın Ek Protokolü’nü tam olarak uygulamamasının sonucunda AB, Aralık 2006’da sekiz müzakere faslının açılamayacağına ve Türkiye yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece 8 müzakere faslının açılamayacağına ve hiçbir faslın geçici olarak kapatılamayacağına karar verdi.  

Key dates
Önemli tarihler   
September 1959: Turkey applies for associate membership of the European Economic Community (EEC)
Eylül 1959: Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) ortak üyelik için başvurdu.

September 1963: Signature of the Association Agreement, aiming at enhancing economic cooperation and achieving a Customs Union between Turkey and the EEC
 Eylül 1963: Ekonomik işbirliğini zenginleştirme ve Türkiye ile AET arasında Gümrük Birliği sağlamayı hedefleyen Ortaklık Anlaşması’nın imzalanması
   
April 1987: Turkey presents its formal application for membership of the European Economic Community
Nisan 1987: Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu’na üyelik için resmi başvurusunda bulundu.  

January 1995: Turkey - EU Agreement creating a customs union
Ocak 1995: Türkiye-AB arasında Gümrük Birliği anlaşması imzalandı.
 
December 1999: Helsinki Council recognises Turkey as a candidate country
Aralık 1999: AB Helsinki Zirvesi Türkiye’yi aday ülke olarak kabul etti.  

December 2004: The European Council agrees to start accession negotiations with Turkey
Aralık 2004: AB Konseyi Türkiye ile katılım müzakereleri başlatmayı kabul etti. 

October 2005: Start of accession negotiations
Ekim 2005: Katılım müzakereleri başladı.  

December 2006: The Council decides that 8 negotiating chapters cannot be opened and no chapter can be closed until Turkey meets its obligation of full, non-discriminatory implementation of the additional protocol to the Association Agreement
Aralık 2006: Konsey, Türkiye Ortaklık Anlaşması’nın ek protokolünü ayrım gözetmeksizin tamamen uygulama yükümlülüğünü yerine getirmediği sürece 8 müzakere faslının açılamayacağına ve hiçbir faslın kapatılamayacağına karar verdi.   

June 2010: Chapter on Food safety, veterinary and phytosanitary policy becomes the 13th chapter on which negotiations are opened
Temmuz 2010: Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı politikası faslı müzakereye açılan 13üncü fasıl oldu.

May 2012: European Commission and Turkey start the implementation of the Positive agenda for Turkey
Mayıs 2012: Avrupa Komisyonu ve Türkiye, Türkiye için Pozitif Gündem’i uygulamaya başladı.  

June 2013: The Council agrees to open Chapter 22 on Regional Policy and coordination of structural instruments
Haziran 2013: Konsey Güvenlik politikası ve yapısal araçların koordinasyonu hakkındaki 22inci faslı açmaya karar verdi.  


More information at:
IP/13/930: EU enlargement priorities for 2014
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report/index_en.htm

Daha fazla bilgi için: IP/13/930: 2014 AB genişleme öncelikleri http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report/index_en.htm
Brüksel, 16 Ekim 2013

 

First family


FİRST FAMİLY
Kraliyet Ailesi
The Queen's sons are Princes and her daughter is a Princess.
Kraliçe'nin oğulları prens, kızı ise prensestir.

When the Princes marry, their wives automatically become Princesses.   In fact when Prince Charles becomes King, his . wife, Princess Diana, will become Queen.
Prensler evlendiklerinde,karıları kendiliğinden prenses olurlar. Prens Charles kral olduğu zaman, kârısı   Prenses Diana da kraliçe olacaktır.

But the present Queen's husband is not a King.   He is Prince Philip, the Duke of Edinburgh.   And Princess Anne's husband is not a Prince.   He is simply Captain Mark Philips - not even a Duke!
Oysa, şimdiki Kraliçe'nin kocası, kral değildir. Edinburgh Dükü Prens Philip'tir. Prenses. Anne'in kocası da prens değildir.O» Yüzbaşı Mark Philips'tir, bir dük bile değil!

Should this be a matter for the Women's Liberation Movement? Or do we need a movement for the liberation of men?Bu, kadın özgürlüğü hareketi için bir sorun olmalı mıdır? yoksa, erkek özgürlüğü diye bir harekete mi gereksinmemiz var?

Kaynak :Oxford English dil öğretim ansiklopedisi