Niğde Üniversitesi Tanıtım rehberi

Nigde, located in the middle of Anatolia,hasa very favorable position in terms of road transport and railway access.

Nuri Bilge Ceylan's films

Nuri Bilge Ceylan Filmleri.

Ombudsman

Ombudsman

constitution

Anayasa

Dreaming spires and production lines

Kuleleri ve üretim hatlarını düşlerken.

JACKAL

Çakal ve aslanın hikayesi .

7 Aralık 2017 Perşembe

Canadian wins Nobel for Literature

'Canada's Chekhov' surprised to win the Nobel Prize for Literature

6 Aralık 2017 Çarşamba

The future is in energy

The future is in energy
 Gelecek enerjide

I will discuss the “Turkey Development Summit” organized yesterday by the International Development Association and Ankara Yıldırım Bayazıt University.
Bugün Uluslararası Kalkınma Derneği ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından  dün gerçekleştirilen  'Türkiye Kalkınma  Zirvesi'nden bahsedeceğim sizlere.

Such summits would be organized in the past by public institutes and organizations. Now they are held by university students. Summit sessions included topics that are important axes of the Turkish economy and Turkey’s real agenda such as energy, security and research and development.
Bu zirveleri eskiden kamu kurum ve kuruluşları düzenliyorlardı. Şimdi ise üniversite öğrencileri gerçekleştiriyor. Zirve oturumları Türkiye’nin gerçek gündemi ve Türkiye ekonomisinin de önemli  eksenleri olan Enerji, Güvenlik ve Ar-Ge idi.

As someone who joined and managed the energy session and who has in recent years been working in the field of energy, such a demand for energy and the questions being asked gave me hope.
Hem enerji oturumuna katılan ve oturumu yöneten hem de son yıllarda enerji alanında çalışan birisi olarak enerjinin bu kadar talep görmesi ve sorulan sorular beni çok umutlandırdı.

The scene I witnessed, the topic of energy in Turkey is a subject that is now on everybody’s agenda. University students attaching this great importance to energy and seeking a future in the field of energy, in addition to them trying to find out what can be done in the area pleased me greatly.
Gördüğüm manzara Türkiye’de enerji konusu artık herkesin gündeminde olan bir konu. Üniversite öğrencileri tarafından enerji konusunun bu kadar önemsenmesi ve enerji alanında kendine gelecek araması,  bu alanda ne yapabiliriz merakı beni çok mutlu etti.

With this pursuit and curiosity, as new generation youth are now moving from the public to the private sector, they are also being positively influenced by the success stories they hear about in the private sector.
Bu arayış ve merakla yeni nesil gençler artık kamudan çok özel sektöre meyil etmeye başlarken özel sektörde gördükleri başarı hikayelerinden de olumlu etkileniyorlar.

The headlining topics in the energy session were the importance of local sources for the guarantee of energy supply and solar, wind and biogas energy, namely renewable energy, which plays an important role in the minimization of foreign dependency.
Enerji oturumunda bir taraftan enerji arz güvenliği için yerli kaynakların önemi vurgulanırken; diğer taraftan dışarıya olan bağımlılığın azaltılmasında önemli bir rol oynayan güneş, rüzgar, biyogaz enerjisi yani yenilenebilir enerjiden bahsedildi.

It should not be forgotten that the efforts and investments in recent years in the area of renewable energy are quite important steps for Turkey’s economy.
Yenilenebilir enerji alanında Türkiye’de son yıllarda yapılan çalışma ve yatırımların Türkiye ekonomisi için oldukça önemli adımlar olduğunu unutmamak gerek.

Summit topics
ZİRVEDE NELER KONUŞULDU?

The speeches given by those who attended the summit’s energy session, encouraging the youth to become entrepreneurs in the private sector, their knowledge on opening a business and motivation hit the spot in eliminating students’ concern for the future.
Zirvenin enerji oturumuna katılan konuşmacıların, gençlerin özel sektörde girişimci olmaları konusunda cesaret verici konuşmaları, iş kurma konusundaki bilgilendirmeleri ve  motive etmeleri öğrencilerin gelecek kaygılarını gidermede ilaç gibi geldi.

Mehmet Ali Doğan, who has investments in the area of geothermal energy, touched on the sweet aspect of the business when students expressed their holiday demand during his energy and tourism presentation. 
Jeotermal konusunda yatırımları olan Mehmet Ali Doğan enerji ve turizm sunumunu birlikte yapınca ise öğrenciler tatil taleplerini dile getirerek işin tatlı yönüne değinilmiş oldu.

The investments in geothermal energy contributing to both energy production and the tourism industry is noteworthy.
 Jeotermal enerji alanında yatırımların bir taraftan enerji üretimine diğer taraftan turizm sektörüne katkısının önemsenmesi gerekiyor.

Meanwhile, Yusuf Yenice, an expert on biogas, talked about the contribution of biogas to Turkey’s energy production, while he also motivated students interested in entrepreneurship with his inspiring and encouraging talk on the subject.
Diğer taraftan, biyogaz konusunda Uzman Yusuf Yenice bir taraftan   biyogazın Türkiye’nin enerji üretimine katkısından bahsederken diğer taraftan   müteşebbisliği özendirici ve cesaret verici konuşmalarıyla müteşebbis ruhu olan öğrencileri motive etti.

Also, Turkey’s lack of power plans in the area of biogas energy shows the significant opportunities available in this area.Ayrıca, Türkiye’nin biyogaz enerji alanında santral azlığı bu alanda   önemli fırsatların olduğunu da gösteriyor. 


To give an example, the number of power plants set up for biogas production is more than 6,700 in Germany, while there are no more than 20 in Turkey.
Bir örnek verirsek, biyogaz üretimi için kurulan santrallerin sayısı Almanya’da 6700’den fazla iken, Türkiye’de 20’yi geçmiyor.

Yet, animal breeding in Turkey is a sector which origins go back many years. The potential that will arise with 15 million cattle and 500 million chicken waste, food factory waste and other organic waste turning into energy is more than two nuclear power plants.
Oysa ki Türkiye’de hayvancılık, kökeni oldukça uzun yıllara dayanan bir sektör. Ayrıca 15 milyon büyükbaş ve 500 milyon tavuk atıkları, gıda fabrikaları atıkları ve diğer organik atıkların enerjiye dönüşmesi ile ortaya çıkacak olan potansiyel 2 nükleer santralden daha fazladır.

In this context, the steps to be taken in biogas energy are quite important both in terms of Turkey’s energy supply security and the country’s economy.
Bu bağlamda biyogaz enerjisinde atılacak adımlar hem Türkiye’nin enerji arz güvenliği açısından hem de ülke ekonomisi açısından oldukça önemli.

 The more constant the support given to biogas energy in the upcoming period, the sooner every district will get biogas power plants where they can generate their own power from their own waste.
Önümüzdeki süreçte biyogaz enerjisine verilen destekler ne kadar sürekli olursa her ilçe kendi atığından kendi elektriğini üretebileceği biyogaz santrallerine o kadar kısa sürede kavuşmuş olacaktır.

Energy is such an area that as much as it is related to development, it is also related to the fields of diplomacy, tourism, medicine and sociality. We saw and observed this summit.
Enerji öyle bir alan ki, kalkınma ile ilgisi olduğu kadar, diplomasi, turizm, Tıp ve sosyal alanlarla da  ilgili, birden fazla disiplinle ilişkisi olan  bir alan. Bunu da bu zirvede gördük ve müşahede ettik.

Cooperation between universities and the private sector
 ÜNİVERSİTELER VE ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ

In addition to providing education, training and research, universities are now going to eliminate the youth’s concerns regarding the future, guide them through such cooperation and productive meetings with the private sector, and through these good examples, youth should become a part of this.
Üniversiteler artık eğitim, öğretim ve araştırmanın yanında özel sektör ile bu gibi işbirlikleri ve verimli toplantılar gerçekleştirerek gençlerin gelecek kaygısını giderecek, onlara yol gösterecek ve gençler iyi örneklerle bu işin bir parçası olmalıdır.

The theoretical information provided at universities being strengthened with practical information will also contribute to the emergence of skilled labor.
Üniversitelere verilen teorik bilginin pratik bilgilerle pişmesi nitelikli işgücünün ortaya çıkmasına da katkı yapmış olacaktır.
 
In many recent studies, employees respond to the question of why they do not want to hire fresh graduates by saying, “Fresh graduates are far from practical life.”
Günümüzde yer alan birçok çalışmada işverenler neden yeni üniversite mezunu işe almak istemiyorsunuz sorusuna “yeni mezunlar pratik hayattan uzaklar” cevabını veriyor.

Doing something in this area will both reduce young unemployment in the country and give the private sector new entrepreneurs.
Bu alana el atılması hem ülkede genç işsizliğini azaltır hem de özel sektöre yeni girişimciler kazandırır.

Thus, the expectations of public institutions will be reduced.
Dolayısıyla kamudan da beklenti azalmış olur.
Erdal Tanas Karagöl
30 November 2017
http://www.yenisafak.com/yazarlar/erdaltanaskaragol/gelecek-enerjide-2041318

2 Aralık 2017 Cumartesi

Super typhoon hits Hong Kong

A super typhoon has hit Hong Kong on its way to south China.

30 Kasım 2017 Perşembe

Turkey’s Family Ministry regulators turn eyes to digital games

Turkey’s Family Ministry regulators turn eyes to digital games
Türkiye'nin Aile Bakanlığı denetleyicileri gözleri dijital oyunlara çeviriyor
New legal regulations should be presented to protect digital games users from being “exploited and abused,” the Family and Social Policies Ministry has said, state-run Anadolu Agency reported on Nov. 30.

Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı, devlet tarafından yönetilen Anadolu Ajansı'nın 30 Kasım'da bildirdiğine göre, dijital oyun kullanıcılarının "istismar edilmesine ve istismar edilmesine" engel olmak için yeni yasal düzenlemeler getirilmelidir.

The current legal regulations should be revised so they include cyber-crimes, or an additional law regarding the fight against cyber-crimes should be introduced, due to the dynamic structure of the digital world,” a newly published report from the ministry stated, referring to the findings of an official workshop held last month.
Bakanlığın yeni yayınladığı bir raporda, "Mevcut yasal düzenlemeler, siber suçları içerdikçe yeniden düzenlenmeli ya da dijital dünyanın dinamik yapısı nedeniyle siber suçlarla mücadelede ek bir kanun çıkmalı" dedi. geçen ay düzenlenen resmi bir atölye çalışmasının bulgularından istifade etti.


It said digital games can lead to failures in language development, growth deficiency, time-wasting, emotional control difficulty, personality disorders, communication problems, and attention deficit disorder.
Dijital oyunlar, dil gelişimi, büyüme eksikliği, zaman kaybı, duygusal kontrol zorluğu, kişilik bozuklukları, iletişim sorunları ve dikkat eksikliği bozukluklarında başarısızlıklara neden olabileceğini belirtti.

“Related institutions should pass deterrent legal regulations regarding content released online that affects children’s development negatively, while also addressing the issue of online sexual abuse,” the report stated.
Raporda, "İlgili kurumların online olarak cinsel istismar konusuna dikkat çekerken, çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyen içeriğe ilişkin caydırıcı yasal düzenlemeleri geçmesi gerektiği" belirtildi.

“Online games increase the risk of exploitation of children. Sexual abuse through online games incidents amount to around 90 percent of all complaints made regarding the issue. Both regarding game content and game players, child abuse via digital games is accepted as a crime worldwide,” it added.
"Online oyunlar çocukların sömürüsü riskini arttırıyor. Çevrimiçi oyun olaylarıyla cinsel istismar, konuyla ilgili yapılan tüm şikayetlerin yaklaşık yüzde 90'ına tekabül etmektedir. Hem oyun içeriği hem de oyun oyuncuları ile ilgili olarak, dijital oyunlarla çocuk istismarı, dünya çapında bir suç olarak kabul ediliyor "diye ekledi.

The report also claimed that online games are often “not in line with Turkish family structure” due to their foreign origin, stating that games including local fictional characters should be developed “in harmony with Turkish culture and values.”
Raporda ayrıca çevrimiçi oyunların, yerel kökenli karakterler de dahil olmak üzere oyunların "Türk kültürü ve değerleri ile uyumlu" olarak geliştirilmesi gerektiğini belirten yabancı kökenleri nedeniyle "Türk aile yapısına uygun" oldukları iddia edildi.

Meanwhile, the ministry stated that a national platform of experts should be established “where families can inform themselves about all digital games played by their children as well as the games’ content.”
Bu arada bakanlık, "ailelerin çocuklarının oynadığı tüm dijital oyunların ve oyunların içeriği hakkında kendilerini bilgilendirebileceği" bir ulusal uzman platformu kurulması gerektiğini belirtti.

http://www.hurriyetdailynews.com

26 Kasım 2017 Pazar

Medium-Term Renewable Energy Market Report 2014

A s per the “Medium-Term Renewable Energy Market Report 2014” of the Inter- national Energy Agency (IEA), the energy need in Europe will increase by 0.8 percent on aver- age every year until 2020.
Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) “2014 Orta Vadeli Yenilenebilir Enerji Piyasası Raporu”na göre, Avrupa’da enerji ihtiyacı 2020’ye kadar her yıl ortalama yüzde 0,8 artacak.

 In the report, it was stated that the contribution of Turkey to this increase is about 50 percent and in Europe, a capacity increase of 141,000 megawatts is expected in renewable energy until 2020 and 15% of this increase will be met by the investments of Turkey.
Bu artışta Türkiye’nin payının yüzde 50’ye yakın olduğunu belirten rapor, yenilenebilir enerjide 2020 yılına kadar Avrupa’da 141 bin megavat kapasite artışı beklendiğini, bunun da yüzde 15’lik bölümünün Türkiye’nin yatırımlarından sağlanacağını ortaya koyuyor.

Forecasts regarding the renew- able energy until 2020 have been included in the report and it is stated that more than half of the renewable energy production will be realized by Germany, England and Turkey.
2020 yılına kadar yenilenebilir enerji ile ilgili öngörülerin yer aldığı raporda, yenilenebilir enerji üretiminin yarısından fazlasının Almanya, İngiltere ve Türkiye tarafından gerçekleştirileceği açıklanıyor.

 In addition to this, it is specified that Turkey will contribute to the 15% of this increase in the use of renewable energy resources including hydroelec- tric power plants (HPP), wind power plants (WPP), solar energy plants (SEP), biomass and geothermal resources and it is forecasted that the renew- able energy capacity which was 27,313 megawatts in the previ- ous year will increase to 38,800 megawatts by 2020.
Bununla birlikte, Avrupa’da hidroelektrik santralleri (HES), rüzgâr enerji santralleri (RES), güneş enerji santralleri (GES), biomass ve jeotermalleri içeren yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımındaki bu artışın yüzde 15’ini Türkiye’nin üstleneceği kaydediliyor ve geçtiğimiz yıl yaklaşık 27 bin 313 megavat olan yenilenebilir enerji kapasitesinin 2020 yılına kadar 38 bin 800 megavata çıkarılması öngörülüyor.
Kaynak : STRATEGY 07

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More