Niğde Üniversitesi Tanıtım rehberi

Nigde, located in the middle of Anatolia,hasa very favorable position in terms of road transport and railway access.

Nuri Bilge Ceylan's films

Nuri Bilge Ceylan Filmleri.

Dreaming spires and production lines

Kuleleri ve üretim hatlarını düşlerken.

Türkiye 2011 tanıtım kitabı

BYEGM tarafından hazırlanan “Türkiye” tanıtım kitabı 12 dilde yayımlandı.

JACKAL

Çakal ve aslanın hikayesi .

11 Eylül 2015 Cuma

opening time

 

Opening time
Açılış saati


There is a story about a gorilla who went into a pub and ordered a beer.
Assuming that gorillas do not understand money, the barman charged the gorilla three times the normal price. The gorilla paid in silence.


Bir "pub" a girip,bir bira ısmarlayan goril hakkında bir öykü vardır.
Gorillerin paradan anlamadıklarını sanan barmen, gorilden gerçek fiyatın üç katını istedi. Goril,sesini çıkarmadan ödedi.


'Not many gorillas come in here', the barman said after a pause.

'I'm not surprised', the gorilla replied.

'Why?'

'Because the Deer is very expensive.'


Barmen, bir duraksamadan sonra, "Buraya pek fazla goril gelmez", dedi.

"Şaşmadım", diye yanıtladı goril.

"Neden?" Çünkü bira çok pahalı."The story does not say if the barman was impressed, but the gorilla was obviously no fool.

Pubs in Britain open at strictly controlled times.  


Öyküde,barmenin etkilenip etkilenmediğinden söz edilmiyor, ama gorilin aptal olmadığı açık.

Britanya'daki "pub "lar, dikkatle denetlenen saatlerde açılırlar.


In most parts of the country they are open from half  past eleven in the morning to half past two and then from half past five to half past ten in the evening.

A thirsty gorilla needs a watch as well as a fat wallet.


Ülkenin çoğu yerinde sabah on bir buçuktan iki buçuğa, sonra da bes buçuktan akşam on buçuğa kadar açıktırlar.

Susamış bir gorilin dolgun bir cüzdan kadar, saate de gereksinimi vardır.


Kaynak:Oxford dil öğretim ansiklopedisi 

YDS sınavında bunlara dikkat

4 Temmuz 2015 Cumartesi

Anti-whaling activists

1 Temmuz 2015 Çarşamba

Parliament

Parliament

Parlamento

A number of important reforms, including the 4th Judicial Reform Package, were adopted in the legislative term in moves towards compliance with EU standards.

AB standartları ile uyum sağlamak amacıyla atılan adımlar çerçevesinde, Dördüncü Yargı Reformu Paketi dâhil olmak üzere, yasama döneminde çok sayıda önemli reform gerçekleştirilmiştir.

Work was re-launched on a comprehensive reform of rules and procedures which had been abandoned twice since 2008 due to lack of consensus among the political parties.

Siyasi   partiler  arasındaki  uzlaşı  eksikliği   nedeniyle  2008   yılından  bu  yana  iki  kez  vazgeçilen TBMM İçtüzüğü’ne ilişkin kapsamlı reform çalışmaları yeniden başlatılmıştır.

However, work on political reforms and parliament’s ability to perform its key functions of law-making and oversight of the executive continued to be hampered by a persistent lack of dialogue and spirit of compromise among political parties.

Ancak, siyasi reform çalışmaları ve TBMM’nin yürütmenin denetlenmesi ve yasama gibi kilit işlevlerini yerine getirebilmesi, siyasi partiler arasında süregelen diyalog ve uzlaşma ruhu eksikliği nedeniyle sekteye uğramaya devam etmektedir.

There was a pattern of insufficient preparation and consultation — within and outside parliament - prior to the adoption of key sensitive legislation. There was no progress in the long-standing discussion on the need for systematic consultation with civil society and other stakeholders in law-making.

Hassasiyet gerektiren kilit mevzuatın kabulü öncesinde -TBMM içinde ve dışında- yeterli hazırlık ve istişare yapılmamıştır. Kanun yapma sürecinde sivil toplum ve diğer paydaşlar ile sistematik istişarede bulunulması ihtiyacı hususunda uzun süredir devam eden tartışmada ilerleme kaydedilmemiştir.

There was no progress in improving parliament’s capacity to monitor performance and audit public expenditure (see Public Administration). This generated criticism from the opposition and civil society regarding a lack of government accountability.

TBMM’nin, performans izleme ve kamu harcamalarını denetleme kapasitesinde bir ilerleme kaydedilmemiştir (Bkz. Kamu yönetimi).  Bu  durum,  yürütmenin hesap verebilirliği  konusunda muhalefetin ve sivil toplumun eleştirisine neden olmuştur.

Furthermore, parliament’s oversight functions continued to suffer from the weakness of other scrutiny instruments at its disposal.

Ayrıca, gözetim fonksiyonlarında, TBMM’nin uhdesindeki diğer inceleme araçlarının yetersizliği nedeniyle sorun yaşanmaya devam edilmektedir.

While the scope of parliamentary immunity in relation to corruption charges is particularly wide, shortcomings in anti-terror legislation and a restrictive interpretation of Article 14 of the Constitution continued to pose a risk to MPs’ freedom of expression. (See Chapter 23 — Judiciary and fundamental rights)

Yolsuzluk suçlarına ilişkin olarak yasama dokunulmazlığının kapsamı çok geniş iken, terörle mücadele mevzuatındaki eksiklikler ve Anayasa’nın 14. maddesinin kısıtlayıcı bir şekilde yorumlanması, milletvekillerinin ifade özgürlüğüne yönelik tehdit oluşturmaya devam etmektedir (Bkz. Fasıl 23- Yargı ve temel haklar).

The 10% national threshold for a party to obtain seats in parliament remains the highest among Council of Europe member states.

TBMM’ye seçilmek için gerekli %10’luk seçim barajı, Avrupa Konseyi üyeleri arasında en yüksek oran olmaya devam etmektedir.

This raised criticism by the Council of Europe in the Parliamentary Assembly’s Resolution on Post-monitoring Dialogue with Turkey in April. There was no progress on alignment with European standards of laws on the closure of political parties or on the financing of political parties and election campaigns.

Bu durum, Nisan ayında, Türkiye ile gerçekleştirilen İzleme Süreci Sonrası Diyaloğa ilişkin Parlamenterler Meclisi Kararında Avrupa Konseyi tarafından eleştirilmiştir. Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin kanunun ya da siyasi parti ve seçim kampanyalarının finanse edilmesine ilişkin kanunların Avrupa standartlarıyla uyumlaştırılmasında herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir.

The democratisation package announced on 30 September by the government opens the perspective for changes to the 10% threshold for representation in parliament and provides for the decrease of the threshold for budget support to political parties.

30 Eylül’de Hükümet tarafından açıklanan Demokratikleşme Paketiyle, TBMM’de temsil için gerekli olan %10’luk seçim barajı ve siyasi partilere devlet yardımının artırılması gibi birçok konuda değişiklik perspektifi getirilmiştir.

Overall, it is positive that a comprehensive reform of rules and procedures of the parliament was launched to move beyond a confrontational approach and to improve parliament’s functioning.

Sonuç olarak, kutuplaşmış yaklaşımın ötesine geçmek ve TBMM’nin işleyişini iyileştirmek için TBMM İçtüzüğü’ne ilişkin kapsamlı bir reformun başlatılması olumlu karşılanmıştır.

Still, more attention needs to be paid to the adoption of an inclusive approach to law-making, with systematic consultation of all stakeholders, including on sensitive issues.

Hassas konuları da içerecek şekilde, tüm paydaşlarla gerçekleştirilecek sistemli bir istişare yapılması yoluyla, kanun yapma sürecinde kapsayıcı bir yaklaşımın benimsenmesi hususuna daha fazla dikkat gösterilmesine ihtiyaç vardır.

The overall scope and arbitrary interpretation of parliamentary immunities remained a major concern. The legal framework on elections and political parties needs to be aligned with European standards.

Yasama dokunulmazlığının geniş kapsamı ve keyfi yorumlanması önemli bir endişe konusu olmaya devam etmiştir. Seçimler ve siyasi partilere ilişkin yasal çerçevenin Avrupa standartlarıyla uyumlaştırılması gerekmektedir.

Kaynak:

2013 Türkiye İlerleme Raporu (Türkçe)
2013 Türkiye İlerleme raporu  (İngilizce)

29 Haziran 2015 Pazartesi

Fight against organised crime

Fight against organised crime

Örgütlü suçlarla mücadele

Turkey adopted a new Action Plan against Organised Crime (2013-15), implementing the National Strategy against Organised Crime (2010-15).

Türkiye, 2010-2015 Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Stratejisi’nin uygulanmasına yönelik yeni bir Organize Suçlarla Mücadele Eylem Planı’nı (2013-2015) kabul etmiştir.

Turkey signed but has not yet ratified the Council of Europe Convention on Cybercrime. Data collection and analysis capacity need to be improved. Further efforts are also needed as regards trafficking in human beings.

Türkiye, Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi’ni imzalamış ancak henüz onaylamamıştır. Veri toplama ve analiz kapasitesinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

The framework anti-trafficking law has still to be adopted. A comprehensive, multi-disciplinary and victim-oriented approach to trafficking needs to be developed and identification of victims needs to be improved.

İnsan ticaretiyle mücadele konusunda daha fazla çabaya ihtiyaç vardır. İnsan ticaretiyle mücadele konusundaki çerçeve yasa henüz kabul edilmemiştir. İnsan ticaretine ilişkin kapsamlı, multi-disipliner ve mağdur odaklı bir yaklaşımın geliştirilmesi ve mağdur tespitinin iyileştirilmesi gerekmektedir.

For a detailed analysis of developments in the fight against organised crime, see Chapter 24
— Justice, freedom and security.

Örgütlü suçlarla mücadele konusundaki gelişmelerin ayrıntılı bir incelemesi için bkz. Fasıl 24 – Adalet, Özgürlük ve Güvenlik.

Kaynak:

2013 Türkiye İlerleme Raporu (Türkçe)
2013 Türkiye İlerleme raporu  (İngilizce)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More