Niğde Üniversitesi Tanıtım rehberi

Nigde, located in the middle of Anatolia,hasa very favorable position in terms of road transport and railway access.

Nuri Bilge Ceylan's films

Nuri Bilge Ceylan Filmleri.

Ombudsman

Ombudsman

constitution

Anayasa

Dreaming spires and production lines

Kuleleri ve üretim hatlarını düşlerken.

JACKAL

Çakal ve aslanın hikayesi .

27 Ekim 2016 Perşembe

The Population

The Population
Nüfus
 

Turkey is a country with young population.
Türkiye genç nüfusa sahip bir ülkedir.


So far, there have been 14 censuses in Turkey. With the announcement of the Population Services Law No. 5490 in 2006, a new system was put in place, which also shapes the base for the census.
Türkiye’de bugüne kadar toplam 14 nüfus sayımı yapılmıştır. 2006’da çıkarılan 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile ülkedeki nüfus sayımlarının da kaynağını oluşturacak yeni bir sistem kurulmuştur.

Within this system, a “National Address Database” was formed and Turkish Nationals were registered with their identity numbers and foreign nationals with their passport numbers. In this way a transition was made to an “Address Based Population Registration System (ABPRS)".
Bu sistem dâhilinde tüm adreslerin kaydedildiği “Ulusal Adres Veri Tabanı” oluşturularak ülkede yaşayanlar arasındaki Türk uyruklular T.C. kimlik numaralarıyla, yabancı uyruklular ise pasaport numaralarıyla kayıt altına alınmış ve böylece “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)”ne geçilmiştir.


According to the 2007 ABPRS, the total population of Turkey is 70,586,256, including 98,064 foreign nationals. According to the ABPRS data, the province with the highest concentration of population (17.8%) is Istanbul (12,573,836), the lowest being Bayburt (76,609). After Istanbul, the most populated provinces are Ankara (6.3%), Izmir (5.3%) and Bursa (2.8%). 70.5% of the total population resides in urban areas.
2007 yılı ADNKS sonuçlarına Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), İslam Konferansı Örgütü (İKÖ), Kara-deniz Ekonomik İş Birliği Örgütü (KEİ), Ekonomik İş Birliği . ADNKS verilerine göre; nüfusun en yoğun olduğu il % 17.8’lik bir oranla İstanbul (12.697.164), en az olduğu il ise Bayburt (75.675)’tur. 81 il içinde İstanbul’dan sonra en fazla nüfusu bulunan iller; Ankara (% 6.4), İzmir (% 5.3) ve Bursa (% 3.5)’dır. Nüfusun % 75’i kentlerde yaşamaktadır.

Of the total population, 35.2 million of which are female and 35.3 million male, the 0-14 age group represents 26.4%, the 15-64 age group represents 66.5% and the over 65 age group has a 7.1% share.
35.6 milyonunu kadınların, 35.9 milyonunu ise erkeklerin oluşturduğu nüfusta 0-14 yaş grubu % 26.3’lük, 15-64 yaş grubu % 66.9’luk, 65 ve daha üst yaş grubu ise % 6.8’lik bir paya sahiptir.Kaynak:Türkiye Tanıtım kitapçığı 2011


26 Ekim 2016 Çarşamba

The Kaletepe valley


In the foothills of GÖLLÜ MOUNTAIN, one of the largest volcanoes in Central Anatolia, at an altitude of approximately 1600m above sea-level, is found the KALETEPE VALLEY.
Orta Anadolunun en büyük yanardağla­rından biri olan GÖLLÜ DAĞ’ ın eteklerinde, denizden yaklaşık 1600 metre yükseklikte bulunan KALETEPE DERESİ’ dir.


Volcanic activity in the region brought about the emergence of natural glass obsidian that prehistoric communities used to make tools.
Bölgedeki volkanik etkinlikler, tarih öncesi topluluk­ların aletlerini yaptığı bir doğal cam olan obsidiyenin ortaya çıkmasını sağlamıştır..


The arc­haeological layers here includes proof of various human establishments of which the most recent dates back 160,000 years.
Buradaki arkeolojik tabakalanma, en ye­nileri 160 bin yıldan daha öncesine tarihle-nen değişik insan yerleşimlerine ait kanıtlar içermektedir.


This Paleolithic Age stratifcation covering such a long period of time has huge significance not only for Central Anatolia but for the whole of Turkey, the near East and, moreover, East Europe.
Sadece Orta Anadolu değil, tüm Türkiye, Yakındoğu ve hatta Doğu Av­rupa için de bu kadar uzun bir süreyi içe­ren Paleolitik Çağ tabakalanması büyük bir önem taşımaktadır


As a refection of the evolution of Acheul culture this stra-tifcation is unparalleled in Anatolia. Still being excavated this open air discovery is one of Turkeys most important Paleo­lithic Age settlements and the Anatolian Peninsulas best insight into the question of early housing; and thus far a unique fnd.
Acheul kültürünün evri­mini yansıtan bu tabakalanma Anadolu için eşsizdir. Hâlâ kazılmakta olan bu açık hava buluntu yeri, Türkiye’nin en önemli Paleo-litik Çağ yerleşimlerinden biri ve Anadolu yarımadasının ilk iskânıyla ilgili sorulara ya­nıt verebilecek, şimdilik bilinen tek buluntu yeridir.


The Kaletepe Valley Paleolithic Age excavations are being undertaken jointly by the Prehistoric Science Branch of Istan­bul University and Mission de Préhistoire Anatolien (French Ministry of the Exteri­or) and by Kömürcü-Kaletepe Obsidian Workshop Excavation Project.
Kaletepe Deresi Paleolitik Çağ ka­zıları, İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı ve Mission de Préhistoire Anato-lien (Fransa Dışişleri Bakanlığı) işbirliği ile Kömürcü-Kaletepe Obsidiyen Atölyesi Kazı Projesi kapsamında yürütülmektedir.


During the ongoing Paleolithic Age studies there was found, in the year 2000, a Neolothic Age Obsidian workshop that has been named Kaletepe Valley 3. Prof. Dr. Nur Balkan Atlı of Istanbul University and the directorate of the Niğde Museum is continuing to pro­vide scholarly information on the Obsidi­an volcanic glass workshop excavation at Kaletepe that goes back to 600 thousand years before the present day.
Pale-olitik Çağ çalışmalarının sürdürüldüğü ve Kaletepe Deresi 3 olarak adlandırılan Ple­istosen tabakalanması, 2000 yılında Neoli­tik Çağ Obsidiyen atölyesi kazıları sırasında keşfedilmiştir. Günümüzden 600 bin yıl öncesine kadar giden Kaletepe, Obsidiyen volkanik cam atölyesi kazısı Niğde Müzesi başkanlığında İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nur Balkan Atlı’nın bilimsel danış­manlığında sürdürülmektedir.
Kapadokya Niğde (pdf)

21 Ekim 2016 Cuma

How Do You Moroccans Say It?


How Do You Moroccans Say It?
Siz Faslılar NasI' Diyor?
LANGUAGE, GESTURES AND FACIAL EXPRESSIONS ARE THE ESSENTIAL ELEMENTS FOR ANY INTERACTION.
DİL, JEST VE MİMİKLER ETKİLEŞİMİN AYRILMAZ UNSURLARI. FAS İÇİN DE AYNI KURAL GEÇERLİ.

Morocco has always been a popular destination among globetrotters thanks to its natural beauty, friendly people and exotic atmosphere.
Fas; doğası, cana yakın insanları ve otantik atmosferiyle gezginlerden en çok ilgi gören destinasyonlardan.

With its lively social life, hugely diverse bazaars and legendary beaches, this North African country is famous for its hospitality.
Hareketli eğlence yaşamı, binbir çeşit ürün bulacağınız çarşısı ve dillere destan plajları ile Afrika’nın kuzey burnundaki bu ülke, tüm ziyaretçilerini en güzel şekilde ağırlıyor.

And given that Morocco’s infrastructure is far more developed than that of its neighbors on the continent, the country is comfortable in many ways, from telecommunication to transportation.
Üstelik kıtadaki diğer ülkelere kıyasla oldukça gelişmiş altyapı hizmetleri sayesinde Fas’ta telekomünikasyondan ulaşıma pek çok alanda konforunuzdan ödün vermeden seyahat edebileceksiniz.

Add the Moroccan cuisine, laden with dozens of delicious flavours, and the year-round beautiful climate to the mix, and you have an adventure-filled country that invites plenty of exploration.
Tüm bu zenginliklere, kendine özgü onlarca yemeğiyle Fas mutfağı ve yaz kış ayrı güzellikteki iklim de eklenince, Fas seyahati mutluluk ve keşiflerle özdeşleşen bir maceraya dönüşüyor.

Take a look at our tips before visiting Morocco and learn how to best communicate with the locals.
Fas’ı görmeden önce, hazırladığımız ipuçlarına göz atın ve size harika bir tatil vadeden bu ülkenin insanlarıyla en iyi iletişimi nasıl kuracağınızı öğrenin.


1-Marhaba bikum/bikunne
1-Merhaben
Biküm/ Bikünne (Marhaba bikum)


Sharing a lovely meal is the best way to mingle for Moroccans. Hosts and hostesses welcome their guests with a hug, saying “Marhaba bikum!” to male visitors and “Marhaba bikunne!” to females. If you’ve developed a close relationship, expect to get a friendly kiss on the cheek.
 Faslılar için güzel bir yemekten daha iyi bir kaynaşma aracı yoktur. Ev sahipleri, erkek misafirleri “Merhaben biküm!”, kadın misafirleriyse “Merhaben bikünne!” diyerek selamlar ve sarılır. Eğer samimiyetiniz geliştiyse, yanağınızda arkadaşça bir öpücük bulmaya hazır olun.


2-Follow the dress code when visiting religious places
 2-Dinî mekânları gezerken kıyafet kurallarına uygun davranın

Every religious place in the world has its own rules and it’s no different in Morocco.
Dünyanın her yerinde ibadethanelerin kendilerine has kuralları vardır ve Fas’ta da bu farklı değil.

A tip for female visitors: make sure you pack a shawl to cover your shoulders when visiting a church, and your head in a mosque.
Kadın turistlere tavsiyemiz, kiliselere girerken omuzlarına ve camilere girerken de başlarına örtebilecekleri bir eşarbı çantalarına koymaları.

Also, make sure you take off your shoes before entering a mosque. This applies to both men and women.
 Ayrıca ister kadın ister erkek olun, camilere girerken ayakkabılarınızı çıkarmayı unutmayın.


3-Alhamdulillah
3-Elhamdülillah
 The word "Alhamdulillah" is used in all Muslim countries to express satisfaction. (The literal translation is: “Thank God.”) It's no different in Morocco, although here you can extend the sentiment with a kind physical gesture.
 Diğer bütün Müslümanlar gibi, Faslıların da memnuniyetlerini belirtmek için sık sık kullandığı bu ifade “Allah’a şükürler olsun” anlamına gelir.

If you’re happy with the time you’ve spent in Morocco, express your gratitude by putting your right palm on your chest at heart level.
Fas’ta geçirdiğiniz zaman sizi memnun ediyorsa; sağ elinizi, avuç içiniz kalp hizanıza gelecek şekilde göğsünüze koyarak memnuniyetinizi sempatik bir şekilde gösterebilirsiniz.


4-Don’t tighten your hand too much when shaking hands
 4-Tokalaşırken karşınızdakinin elini asla çok sıkı tutmayın

Don’t be surprised if you give someone a very firm handshake and receive a cold lookin return. In Moroccan culture, a tight handshake means a hostile challenge and is considered rude.
 Kendinize güveninizi aktarmak için karşınızdakinin elini sımsıkı kavradıktan sonra soğuk bir muameleyle karşılaşırsanız şaşırmayın. Zira Fas kültüründe sıkıca tokalaşmak düşmanca meydan okuma anlamına gelir ve kabalık kabul edilir.

5-Inshallah
5-İnşallah

This phrase, which means “God willing,” is frequently used by Muslim people when referring to future plans.
Daha çok gelecek planları ile ilgili konuşurken kullanılan ve “Allah izin verirse”, “Allah’ın izniyle” gibi anlamlara gelen bu kelime, Müslümanlarca yaygın olarak kullanılan kalıplardan.

The phrase is even better received by the other party when you raise your head towards the skies as you’re saying it.

 Ayrıca “İnşallah” derken başınızı hafifçe göğe doğru kaldırmanız karşınızdaki insan tarafından hoş karşılanacaktır.

http://www.skylife.com/en/2016-02/how-do-you-moroccans-say-it

15 Ekim 2016 Cumartesi

Leyton Orient in FA Cup shock


There was a shock result in Saturday's FA Cup game between Arsenal and League One side Leyton Orient. The 1-1 draw means the two teams will meet again to replay the match.

Syria's Struggle

Syria's Struggle
Suriye'nin Mücadelesi
EDITORIALS OF THE TIMES
31 TEMMUZ 2011


We are in awe at the courage of the Syrian people and disgusted by the brutality of President Bashar al-Assad and his henchmen.
Suriye halkının cesaretine hayranlık ve saygı duyuyor, Devlet Başkanı Beşar Esad ile yandaşlarının gaddarlığından ise iğreniyoruz.


Mr. Assad has lost all legitimacy. The question now is what can the international community do to support the opposition and its demands for freedom?
Esad tüm meşruiyetini kaybetti. Şimdi asıl soru, uluslararası toplumun muhalefete ve onun özgürlük taleplerine destek vermek için neler yapabileceği.


The Syrian people are not giving up. The protests of July 15-17 were the big­gest in four months of demonstrations.
Suriyeliler pes etmiyor. Dördüncü ayına giren gösterilerdeki en büyük olaylar, 15-17 Temmuz'daki protestolardı.


The regime isn't giving up either: Thir­ty-two people died at the hands of the security forces, raising the total num­ber of deaths since March to perhaps as high as 1,600.
Rejim de vazgeçmiyor: Güvenlik güçlerinin öldürdüğü 32 kişiyle birlikte, Mart'tan beri ölenlerin sayısı muhtemelen bin 600'ü buldu.


A foreign military intervention is out of the question. It is a far more complex case than Libya, and there is no inter­national support for it. But the United States, Europe and others can bring a lot more pressure to bear.
Yabancı bir gücün askeri müdahalesi söz konusu değil. Suriye Libya'dan çok daha karmaşık bir vaka ve müdahale için de uluslararası destek yok. Ancak Amerika, Avrupa ve diğer
güçler bundan çok daha fazla baskı uygulayabilir.


The opposition is beginning to or­ganize. Some 350 Syrians met in Is­tanbul to form a council and plan for when Mr. Assad is gone.
Muhalefet örgütlenmeye başlıyor. Yaklaşık 350 Suriyeli, bir konsey oluşturmak   ve   Esad   sonrasını planlamak için İstanbul'da buluştu.


The Ameri­can and French ambassadors did the right thing when they defied the gov­ernment and visited Hama to provide moral support to the protesters.
Amerikan   ve   Fransız   elçileri, hükümete karşı koyup göstericilere manevi destek sağlamak için Hama'ya gitmekle doğru bir iş yaptı.


After government loyalists then attacked the American and French Embassies, Sec­retary of State Hillary Rodham Clinton said on July 11 that Mr. Assad had "lost legitimacy."
That message was quickly diluted.
Dışişleri Bakam Hillary Clinton, hükümet yandaşlarının Amerikan ve Fransız elçiliklerine saldırmalarının ardından 11 Temmuz'da, Esad'ın "meşruiyetini kaybettiğini'söyJedi. Bu mesaj çabucak yumuşatıldı.


In Turkey on July 16, Mrs. Clinton ex­pressed hope that the Syrian opposi­tion "can provide a pathway, hopefully in peaceful cooperation with the gov­ernment, to a better future."
Clinton 16 Temmuz'da Türkiye'de, Suriye muhalefetine yönelik umudunu, "umarız daha iyi bir gelecek için bir yol haritası oluştururlar" diye ifade etti.


European ministers sent Mr. Assad another im­plicit lifeline, urging him to implement promised reforms.
Esad'ı söz verdiği reformları uygulamaya çağıran Avrupalı bakanlar, ona bir başka dolaylı yardım göndermiş oldu.


Washington and Europe have talked for weeks about expanding existing sanctions that include travel bans and asset freezes for certain regime mem­bers.
Washington ve Avrupa haftalar boyunca, rejimin bazı üyelerine seyahat yasağı getiren ve varlıklarını donduran mevcut yaptırımları genişletmeyi tartıştı.


 They need to act. Germany, Italy, France and the Netherlands the' top consumers of Syrian oil should stop buying it.
Harekete geçmeleri gerek. Suriye petrolünün en büyük alıcıları olan Almanya, İtalya ve Hollanda petrol alımına son vermeli.


The exports are small enough that a suspension would have little ef­fect on world prices but a big impact on Damascus.
Suriye'nin petrol ihracatı dünya fiyatlarını çok az, Şam'ı ise oldukça etkileyecek düzeyde


Turkey, once one of Syria's closest allies, is now a vocal critic. It needs to impose its own sanctions.
Eskiden   Suriye'nin   en  yakın müttefiklerinden birisi olan Türkiye, şimdi onu çekinmeden eleştiriyor. Türkiye'nin kendi yaptırımlarını uygulaması lâzım.


The Arab League is a disgrace. Its new leader, Nabil Elaraby, visited Mr. Assad in Da­mascus on July 13 and later complained about "foreign interference" in Syrian affairs.
Arap Birliği bir yüz karası. Birliğin yeni başkanı Nebil el-Arabi 13 Temmuz'da Esad'ı Şam'da ziyaret ettikten sonra, Suriye'nin içişlerine yönelik "dış müdahaleden." yakındı.Russia has been blocking the United Nations Security Council from condemning the repression and impos­ing sanctions.
Rusya Birleşmiş Milletler Güvenlik   Konseyi'nin   baskıları kınamasını ve yaptırım getirmesini engelliyor.


Such cynicism should be no surprise. But so long as Washington and Europe send mixed messages, Moscow and the Arab League will feel no pressure to changeand Mr. Assad will believe he can hang on.
Bu kuşkuculuk şaşırtıcı değil. Ama Washington ve Avrupa karışık mesajlar gönderdiği sürece, Moskova ile Arap Birliği değişim baskısı hissetmeyecek ve   Esad   da   dayanabileceğini düşünecek.

Türkçe:www.sabah.com.tr

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More