Niğde Üniversitesi Tanıtım rehberi

Nigde, located in the middle of Anatolia,hasa very favorable position in terms of road transport and railway access.

Nuri Bilge Ceylan's films

Nuri Bilge Ceylan Filmleri.

Dreaming spires and production lines

Kuleleri ve üretim hatlarını düşlerken.

Türkiye 2011 tanıtım kitabı

BYEGM tarafından hazırlanan “Türkiye” tanıtım kitabı 12 dilde yayımlandı.

JACKAL

Çakal ve aslanın hikayesi .

26 Ekim 2014 Pazar

Haberlerle İngilizce: World War I wills

Newly released documents reveal the personal lives of World War I soldiers, including those who served at Gallipoli.

22 Ekim 2014 Çarşamba

Haberlerle İngilizce: Manning given 35 years for leaks

The US soldier convicted of handing secret government documents to Wikileaks is given 35 years in prison.

20 Ekim 2014 Pazartesi

Haberlerle İngilizce: World's first lab-grown burger

Researchers are unveiling the world's first lab-grown burger in London today.

Haberlerle İngilizce: Twitter helps non-Arabic speakers

Twitter launches a translation tool to help understand the events in Egypt

14 Ekim 2014 Salı

2.2 Human rights and the protection of minorities

2.2 Human rights and the protection of minorities
2.2.    İnsan hakları ve azınlıkların korunması

Good progress was made in terms of establishing Turkey’s human rights mechanisms and institutions.
Türkiye’nin insan hakları mekanizmalarının ve kurumlarının oluşturulması konusunda iyi düzeyde ilerleme kaydedilmiştir.

However, these institutions have still to develop a track record as regards effectiveness and impartiality. Pressure on human rights defenders continued.
Bununla birlikte, bu kurumların hâlâ etkililiklerini ve tarafsızlıklarını kanıtlayacak bir performans ortaya koyması gerekmektedir. İnsan hakları savunucuları üzerindeki baskı devam etmiştir.
 

Excessive use of force, notably during the demonstrations in May and June, continues to be a matter for concern.
Mayıs ve Haziran’daki gösterilerde belirgin olan orantısız güç kullanımı endişe konusu olmaya devam etmektedir.

Steps were taken to tackle impunity, including lifting the statute of limitations for offences of torture.
İşkence suçlarında zamanaşımının kaldırılması dâhil olmak üzere, suçun cezasız kalmasıyla mücadele konusunda adımlar atılmıştır.

Judgments were issued in a limited number of high-profile cases.
Kamuoyunca bilinen davalardan çok azında karara varılmıştır.

More efforts are required to tackle the security forces’ long-standing practice of lodging counter-allegations, promote independent and impartial investigations into allegations of torture and ill-treatment by the police and establish the truth about the numerous cases of extrajudicial killings in the 1990s.
Güvenlik güçlerinin, uzun süreden beri devam eden, karşı iddialarda bulunma pratiğinin önünün alınması, polisin işkence ve kötü muamele yaptığı yönündeki iddiaların bağımsız ve tarafsız bir biçimde soruşturulmasının teşvik edilmesi ve 1990’lardaki çok sayıda yargısız infaz vakasının aydınlatılması için daha fazla çaba gerekmektedir.


Reform of the prison system continued, with improved detention conditions and efforts to combat overcrowding by increasing prison capacity and the use of probation, but further reforms remain necessary.
İyileştirilmiş tutukluluk koşulları ve aşırı kalabalıklaşma ile mücadeleye yönelik olarak cezaevleri kapasitesinin arttırılması ve denetimli serbestliğin kullanılması suretiyle, cezaevi sistemine ilişkin reformlara devam edilmiştir; ancak daha fazla reform ihtiyacı sürmektedir.

The 4th Judicial Reform Package improved the legal framework on freedom of expression.
legislation on political parties.

Dördüncü Yargı Reformu Paketi ifade özgürlüğüne ilişkin yasal çerçeveyi geliştirmiştir.

 A consistent track record of implementation is required, as are further changes, including as regards Article 314 of the Turkish Criminal Code on membership of an armed organisation.
Türk Ceza Kanunu’nun silahlı örgüte üyelik hakkındaki 314. maddesi dâhil olmak üzere mevzuatta daha fazla değişiklik yapılması ve uygulamaya yönelik tutarlı bir izleme mekanizmasının tesis edilmesi gerekmektedir.


Problems remained, including continued pressure on the media by state officials, widespread self-censorship, the firing of critical journalists, frequent website bans and the fact that freedom of expression and media freedom are in practice hampered by the approach taken by the audio-visual regulator and the judiciary.
Kamu görevlilerinin basın üzerindeki baskısının devam etmesi, yaygın oto sansür, eleştirel gazetecilerin işten çıkarılmaları, internet sitelerinin sık sık yasaklanması ve ifade ve basın özgürlüğünün uygulamada görsel işitsel alandaki düzenleyici makam tarafından ve yargının yaklaşımı nedeniyle engellenmesi dâhil olmak üzere, sorunlar devam etmektedir.

Regarding freedom of assembly, Newroz4 and some Kurdish celebrations took place peacefully.
Toplanma özgürlüğü ile ilgili olarak, Nevruz4 ve Kürtlerin bazı kutlamaları barış içinde gerçekleştirilmiştir.
 

However, there is a need to revise and introduce clarity to the application of the law on demonstrations and meetings,
Ancak, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun uygulanmasının gözden geçirilmesine ve bu Kanuna açıklık getirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

The democratisation package announced in September by the government provides for changes to the law on demonstrations.
Hükümet tarafından Eylül ayında açıklanan Demokratikleşme Paketi söz konusu Kanunda değişiklik öngörmektedir.

Substantial efforts are New Year celebrated by the Kurds.necessary to reduce disproportionate use of force by law enforcement officers, which culminated during the protests in May and June.
Kolluk görevlilerinin Mayıs ve Haziran aylarındaki protestolarda aşırı seviyeye çıkan orantısız güç kullanımının azaltılmasına yönelik önemli çabalar gösterilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

More efforts are needed to eliminate obstacles to the development of associations such as trade unions and to prevent the launch of closure cases against public workers’ unions.
Sendikalar dâhil derneklerin geliştirilmesine ilişkin engelleri ortadan kaldırmak ve kamu çalışanları sendikalarına karşı kapatma davalarının açılmasını önlemek için daha fazla çaba sarf edilmesi gerekmektedir.

Fundraising rules remain restrictive and discretionary.
Yardım toplanmasına ilişkin kurallar, kısıtlayıcı ve takdire bağlı olmaya devam etmektedir.

There were no developments regarding legislation on political parties.
Siyasi partilere ilişkin mevzuata yönelik hiçbir gelişme kaydedilmemiştir.


There were no developments regarding As regards freedom of thought, conscience and religion, there were efforts to intensify dialogue with non-Muslim religious communities, with positive results.
Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü ile ilgili olarak, gayrimüslim cemaatlerle diyaloğun yoğunlaştırılmasına yönelik olumlu sonuçlar doğuran çabalar sarf edilmiştir.

New religious education textbooks were more inclusive. In practice, though, citizens professing a faith other than that of the majority, or with no faith, continued to experience discrimination.
Yeni din eğitimi kitapları daha kapsayıcı olmuştur. Buna rağmen, uygulamada, çoğunluğun inandığı dinden başka bir dine inanan veya herhangi bir inancı olmayan vatandaşlar ayrımcılıkla karşılaşmaya devam etmiştir.

An ECHR-compatible legal framework has yet to be established on matters of faith and conscientious objection.
İnanç ve vicdani ret konularında AİHS ile uyumlu bir hukuki çerçeve henüz oluşturulmamıştır.


Legislation and action plans continued to be implemented in the field of women’s rights and gender equality.
Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda mevzuat ve eylem planlarının uygulanmasına devam edilmiştir.


The authorities, in particular the Minister responsible, took a strong line in addressing domestic violence.
İlgili makamlar, özellikle sorumlu Bakan, aile içi şiddeti ele almada sıkı bir tutum sergilemiştir.


However, further sustained work is needed to turn legislation into political, social and economic reality.
Ancak mevzuatı siyasi, sosyal ve ekonomik gerçekliğe dönüştürmek için ilave sürdürülebilir çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.


Gender equality, including access to education and the labour market, political representation, combatting violence against women (including honour killings) and early and forced marriages, remains a major challenge for Turkey.
Toplumsal cinsiyet eşitliği; eğitim ve iş piyasasına erişim, siyasi temsil, kadına yönelik şiddetle mücadele (namus cinayetleri dâhil) ve erken yaşta ve zorla yaptırılan evlilikler konuları dâhil olmak üzere Türkiye için büyük bir zorluk olmaya devam etmiştir.

On children’s rights, greater effort is needed to further improve enrolment rates, in particular for girls, throughout the period of compulsory education and address absenteeism and dropping-out.
Çocuk hakları konusunda, zorunlu eğitim dönemi boyunca özellikle kız çocukların okula kayıt oranlarının daha fazla iyileştirilmesi ve devamsızlık ile okulu bırakma konusunun ele alınması için daha fazla çaba sarf edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Further sustained efforts are needed to address regional disparities in education. The same applies to combatting child labour and improving health, administrative capacity and coordination.
Eğitimde bölgesel farklılıkların ele alınması için daha fazla sürdürülebilir çaba sarf edilmesine ihtiyaç vardır. Aynı ihtiyaç çocuk işçiliği ile mücadele ve sağlık, idari kapasite ve koordinasyonun iyileştirilmesi için de geçerlidir.

Substantial efforts are needed to effectively guarantee women’s rights and protect vulnerable groups, including children and lesbian, gay, bisexual and transgender individuals, from abuse, discrimination and violence.
Kadın haklarının etkili biçimde güvence altına alınması ve çocuklar ile lezbiyen, eşcinsel, biseksüel ve transseksüel bireyler dâhil, korunmaya muhtaç grupların, istismar, ayrımcılık ve şiddete karşı korunması için önemli çabalar gösterilmesi gerekmektedir.

There is a need for concrete legal and practical steps to address violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity.
Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı şiddet ve ayrımcılığı ele almak için somut yasal düzenleme ve uygulamayla ilgili adımlara ihtiyaç duyulmaktadır.


A new law on trade unions and collective agreements in the private sector was adopted. The law has removed some obstacles to the establishment and internal functioning of trade unions, though important shortcomings remain, in particular as regards the right to collective bargaining at all levels and to action including strike.
Özel sektörde sendikalar ve toplu sözleşmeye ilişkin yeni bir kanun kabul edilmiştir. Başta tüm düzeylerde toplu sözleşme yapma hakkı ve grev dâhil eylem yapma hakkına ilişkin olmak üzere, önemli eksiklikler devam etmesine rağmen, Kanun, sendikaların kurulması ve iç işleyişlerine ilişkin bazı engelleri kaldırmıştır.

As regards property rights, a constructive approach was taken and progress made on property restitution, with the implementation of the revised Law on Foundations.
Mülkiyet hakları ile ilgili olarak, yapıcı bir yaklaşım sergilenmiş ve Vakıflar Kanunu’nda yapılan değişikliğin uygulanmasıyla birlikte mülkiyet iadesi konusunda ilerleme kaydedilmiştir.

The political commitment to resolve ongoing cases against the Mor Gabriel Syriac Orthodox monastery needs to be translated in practice and the cases are still a cause for concern.
Mor Gabriel Süryani Ortodoks Manastırıyla ilgili davaların çözüme kavuşturulmasına yönelik siyasi taahhüt uygulamaya geçirilmelidir ve davalar endişe kaynağı olmaya devam etmektedir.

Turkey needs to ensure full respect for all property rights, including those of non-Muslim religious communities.
Türkiye’nin, gayrimüslim cemaat vakıfları dâhil olmak üzere, mülkiyet haklarına tam olarak saygı gösterilmesini sağlaması gerekmektedir.


Dialogue between the authorities and minorities intensified and there has been progress including on minorities’ educational and religious matters.
Azınlık mensupları ve yetkili makamlar arasındaki diyalog yoğunlaştırılmış ve azınlıkların eğitim   alanındaki   ve   dini   konulardaki   sorunları   dâhil   olmak   üzere   çeşitli   alanlarda   ilerleme kaydedilmiştir.


Apart from the non-Muslim minorities recognised by Turkey under the Treaty of Lausanne, the Turkish authorities consider Turkish citizens as individuals with equal rights before the law rather than belonging to the majority or a minority.
Lozan Antlaşması uyarınca Türkiye tarafından tanınan gayrimüslim azınlıklar dışında, Türk makamları azınlığa veya çoğunluğa ait olmalarına bakmaksızın tüm Türk vatandaşlarını kanun önünde eşit haklara sahip bireyler olarak kabul etmektedir.

However, this approach, which provides for full equality for all citizens, should not prevent Turkey from granting specific rights to certain citizens, in line with European standards, on the basis of ethnic origin, religion or language, so that they can preserve their identity.
Ancak, tüm vatandaşlar için tam eşitlik öngören bu yaklaşım, Türkiye’yi Avrupa standartlarına uygun olarak belirli vatandaşlara kimliklerini korumaları için etnik köken, din veya dil temelinde belirli haklar vermekten alıkoymamalıdır.

Turkey made progress on cultural rights with the introduction, notably, of the right of the accused to use a language of their preference other than Turkish at certain stages of judicial
proceedings, even if they can express themselves adequately in Turkish.

Türkiye, özellikle, sanıklara adli soruşturmaların belirli aşamalarında, kendilerini Türkçe olarak yeterli derecede ifade edebilmelerine rağmen Türkçe dışında kendi tercih ettikleri başka bir dili kullanma hakkının getirilmesi ile birlikte kültürel haklar konusunda ilerleme kaydetmiştir.


There was clear engagement from state officials and institutions on Kurdish issues. Whereas the democratisation package announced by the government in September provides for education in languages and dialects other than Turkish in private schools, no consensus emerged from discussions on the general right to mother-tongue education, including in the context of work on a new Constitution.
Kamu görevlileri ve kurumlar Kürt meselesi ile ilgili açık bir kararlılık göstermiştir. Hükümet tarafından Eylül ayında açıklanan Demokratikleşme Paketi, özel okullarda Türkçe dışındaki dil ve lehçelerde eğitimi öngörürken, yeni bir Anayasa oluşturulması çalışmaları dâhil olmak üzere, ana dilde eğitim hakkına ilişkin tartışmalarda mutabakat sağlanmamıştır.


Legislation that restricts the use of languages other than Turkish, including the Constitution and the Law on Political Parties, should be amended.
Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu dâhil olmak üzere, Türkçe dışındaki dillerin kullanımını kısıtlayan mevzuat değiştirilmelidir.

For a detailed analysis of developments in the area of human rights and the protection of minorities, see Chapter 23 — Judiciary and fundamental rights.
İnsan hakları ve azınlıkların korunması alanındaki gelişmelerin detaylı analizi için, bakınız Fasıl 23-Yargı ve Temel Haklar.

For developments in the areas of trade union rights, anti-discrimination and equal opportunities, see also Chapter 19 —
Social policy and employment.

Sendikal haklar, ayrımcılıkla mücadele ve fırsat eşitliği alanlarındaki gelişmeler için, ayrıca bakınız Fasıl 19-Sosyal Politika ve İstihdam.

Situation in the east and south-east
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki durum

The government’s initiative for a peace process was a turning point and met strong engagement from Kurdish actors.
Hükümetin çözüm süreci girişimi bir dönüm noktası olmuştur ve Kürt kökenli siyasi aktörlerin güçlü katılımı sağlanmıştır.

The Kurdish issue and options for a solution were widely discussed, along with the hope that it would facilitate economic and social development in the south-east.
Güneydoğunun ekonomik ve sosyal kalkınmasını kolaylaştıracağı umudu paralelinde Kürt meselesi ve çözüm yöntemleri geniş çapta tartışılmıştır.

The government expressed determination to bring an end to terrorism and to provide safe passage for PKK members leaving the country. Parliamentarians were allowed to hold contacts with imprisoned PKK leader Abdullah Öcalan.
Hükümet terörü bitirme ve PKK terör örgütü mensuplarına ülkeden güvenli çıkış imkânı sağlama yönündeki kararlılığını ifade etmiştir. Milletvekillerinin cezaevinde bulunan PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşmeler yapmasına izin verilmiştir.

Öcalan called for an end to the armed struggle and the PKK announced its withdrawal from Turkey, and began to withdraw.
Öcalan, silahlı mücadeleye son verilmesi çağrısında bulunmuş ve PKK terör örgütü Türkiye’den çekileceğini ilan ederek geri çekilme sürecini başlatmıştır.

The government established a civic commission of wise persons tasked to boost public backing for the peace process, which has been significant and is growing. The international community, including the EU, also expressed its support.
Hükümet, halkın çözüm sürecine yönelik artmakta olan kayda değer desteğini daha da artırmakla görevlendirilmiş bir Akil İnsanlar Heyeti oluşturmuştur. AB dâhil olmak üzere uluslararası toplum bu konudaki desteğini ifade etmiştir.


The peace process coincided with the 4th Judicial Reform Package and the release pending trial of some defendants accused in cases relating to the Kurdish issue, such as trade-unionists, local politicians and human rights defenders.
Çözüm süreci; Dördüncü Yargı Reformu Paketi ve Kürt meselesiyle ilgili davalarda suçlanan sendikacılar, yerel siyasetçiler ve insan hakları savunucuları gibi bazı sanıkların henüz sonuçlanmamış davalarda tahliye edilmesiyle aynı zamana rastlamıştır.

The right to make one’s defence before a court in one’s mother tongue at some stages of judicial proceedings was introduced in January.
Ocak ayında, adli soruşturmaların bazı aşamalarında sanıkların mahkemede kendi ana dilinde savunma yapma hakkı uygulamaya geçirilmiştir.


The clearance of landmines continued, as did the South-East Anatolia Project (GAP), which is aimed at improving the socio-economic development of the region, although dam projects that are part of the GAP are criticised by local NGOs and citizens for destroying historical heritage, natural habitats and agricultural land.
Kara mayınlarının temizlenmesinin yanı sıra bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasının geliştirilmesini hedefleyen Güneydoğu Anadolu Projesi de (GAP) devam etmiştir. Bu projenin bir parçası olan baraj projeleri, tarihi mirası, doğal yaşam alanlarını ve tarım arazilerini yok ettiği gerekçesiyle yerel STK’lar ve vatandaşlar tarafından eleştirilmektedir.


Before the announcement of the peace talks, military operations and terrorist attacks had continued, with tension peaking during a hunger strike launched by Kurdish prisoners and joined by hundreds of family members and local politicians in late autumn and many demonstrations, clashes and violent confrontations between demonstrators and the police.
Çözüm sürecinin başladığının ilan edilmesinden önce, askeri operasyonlar ve terör saldırıları devam etmiştir ve gerilim sonbaharın sonlarında Kürt kökenli mahkûmlar tarafından başlatılan ve yüzlerce aile bireyinin ve yerel siyasetçinin katıldığı açlık grevleri ve göstericilerle polis arasında şiddetli mücadelelerin yaşandığı çok sayıda gösteri ve çatışmalar sırasında en yüksek noktaya ulaşmıştır.


No steps were taken to abolish the village guard system, a paramilitary force of more than 50 000 paid and armed by the state. Some village guards, while expressing their support for the peace process, also noted concerns for their future and the need for severance pay, a pension scheme and social security.
Devlet tarafından maaş verilen ve silahlandırılan 50.000’in üzerinde köy korucusundan oluşan Köy Koruculuğu sistemine son verilmesi yönünde adım atılmamıştır. Bazı köy korucuları çözüm sürecine desteklerini ifade ederken, geleceklerine ilişkin endişelerini ve kıdem tazminatı, emeklilik planı ve sosyal güvenlik konularındaki ihtiyaçlarını da ifade etmişlerdir.

Many journalists, academics, students and human rights defenders remained in prison on criminal charges, including under Article 314 of the Turkish Criminal Code on armed organisations, which was not amended by the 4th Judicial Reform Package.
Çok sayıda gazeteci, akademisyen, öğrenci ve insan hakları savunucusu, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) Dördüncü Yargı Reformu Paketi kapsamında değiştirilmemiş olan silahlı örgüte üyelik hakkındaki 314. maddesi de dâhil olmak üzere, çeşitli suçlamalar sebebiyle cezaevinde bulunmaktadır.

There were isolated protests against members of the civic commission of wise persons.
The opposition objected to the investigative report by the parliamentary Human Rights Inquiry Committee on the 2011 Uludere incident, which fell short of identifying responsibility for the death of 34 civilians.

Akil İnsanlar Heyeti üyeleri münferit olarak protesto edilmiştir.
Muhalefet, 2011 Uludere olayı hakkında TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu tarafından sunulan ve 34 sivilin ölümüne ilişkin olarak sorumlulukları belirleme hususunda yetersiz kalan soruşturma raporuna itiraz etmiştir.

The 4th Judicial Reform Package does not lift the statute of limitations for cases of missing persons and extrajudicial killings dating from the 1990s, some of which are therefore still covered by it.
Dördüncü Yargı Reformu Paketi, 1990’lı yıllardan bu yana kayıp kişiler ve yargısız infazlarla ilgili açılmış olan çok sayıdaki davaya ilişkin olarak zaman aşımı uygulamasını kaldırmamıştır; bu sebeple söz konusu davalardan bazıları hâlâ zaman aşımına tabi durumda bulunmaktadır.

Overall, the launch of the peace process raised considerable hope. The tension, violence and terrorist activity of 2012, peaking with the hunger strikes between September and November, virtually ceased.
Sonuç olarak, çözüm sürecinin başlatılması önemli ölçüde umut verici olmuştur. 2012 yılında gözlenen ve Eylül ve Kasım ayları arasında açlık grevleriyle en yüksek noktaya ulaşan gerilim, şiddet ve terör olayları fiilen sona ermiştir.


The peace process moved forward in parallel with a number of confidence-building measures. A vast number of KCK court cases continued but with a number of releases pending trial. The village guard system remained a cause for concern.
Bir dizi güven artırıcı önleme paralel olarak çözüm sürecinde ilerleme kaydedilmiştir. Çok sayıda KCK davası devam etmiş, ancak birkaç davada sanıklar tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmiştir. Köy koruculuğu sistemi endişe kaynağı olmayı sürdürmüştür.


Refugees and internally displaced persons (IDPs)
Mülteciler ve yerlerinden olmuş kişiler


The adoption of the Law on Foreigners and International Protection represents significant progress in the area of refugees and asylum seekers, introducing a comprehensive legal and institutional framework on migration and asylum with a view to bringing Turkey into line with EU and international standards.
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun kabul edilmesi, mülteciler ve sığınmacılar bakımından önemli bir ilerleme olup, Türkiye’nin AB standartları ve uluslararası standartlara uyumunu sağlamak amacıyla göç ve iltica alanında kapsamlı bir hukuki ve kurumsal çerçeve getirmiştir.

The adoption of implementing legislation is crucial. The Law provides for judicial remedies and legal aid for migrants, in turn creating a need for greater resources. (See also Chapter 24 — Justice, freedom and security)
Uygulamaya yönelik mevzuatın kabul edilmesi büyük önem taşımaktadır. Kanun, göçmenler için hukuki çözüm yolları ve adli yardım sağlamakta, dolayısıyla daha fazla kaynak ihtiyacı doğurmaktadır. (Bkz. Fasıl 24 - Adalet, Özgürlük ve Güvenlik).

Detailed provisions on the management of removal centres are needed, as well as structured psycho-social services for irregular migrants staying in the centres.
Geri gönderme merkezlerinin yönetimine ilişkin olarak ayrıntılı düzenlemelere ve bu merkezlerde kalan düzensiz göçmenlerin faydalanacağı şekilde yapılandırılmış psiko-sosyal hizmetlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Turkey has maintained an open border policy with Syria and is granting temporary protection to more than 200 000 Syrians living in well-run and well-equipped camps.
Türkiye, Suriye ile açık kapı politikasını sürdürmüştür ve iyi yönetilen ve iyi donanımlı kamplarda kalan 200.000’den fazla Suriyeliye geçici koruma sağlamaktadır.


Turkey is currently registering a further sizeable number of refugees from Syria not residing in the camps, estimated at 200 000 – 400 000, who are particularly vulnerable in terms of access to education and psycho-social care.
Türkiye hâlihazırda, kamplarda kalmayan, sayısı 200.000 ila 400.000 arasında olduğu tahmin edilen ve özellikle eğitim ve psiko-sosyal bakıma erişime muhtaç daha büyük bir sığınmacı kitlesine ev sahipliği yapmaktadır.


It has also provided Syrians in Syria with humanitarian assistance at the border. Turkey joined the UN Regional Response Plan in late 2012. The formal registration of international NGOs is difficult, slow and sometimes blocked.
Türkiye ayrıca, Suriye’deki Suriyelilere sınırda insani yardım sağlamıştır. Türkiye 2012 yılının sonlarında BM’nin Suriye Bölgesel Müdahale Planına katılmıştır. Uluslararası STK’ların resmi tescilleri zor ve yavaş gerçekleşmiş ve bazen engellenmiştir.


Apart from the Syrian population, Turkey also hosted other asylum-seekers and refugees, including children. The number of asylum applications filed by non-Syrians increased sharply in the first half of 2013 as compared with 2012.
Suriyeliler dışında Türkiye ayrıca, çocuklar da dahil, diğer sığınmacı ve mültecilere ev sahipliği yapmıştır. Suriyeli olmayanlar tarafından yapılan sığınma başvurularının sayısı 2012 yılı ile karşılaştırıldığında 2013 yılının ilk yarısında büyük artış göstermiştir.


Some of the children received social assistance and healthcare and were able to attend school, but others faced difficulties due to poverty, language competence or issues relating to identity documents and compulsory places of residence.
Çocukların bazılarına sosyal yardım ve sağlık hizmetleri sağlanmış ve bu çocuklar okula devam edebilmiştir; ancak diğer çocuklar yoksulluk, dil yeterliliği veya kimlik belgeleri ve zorunlu ikamet yerleri gibi konularla ilgili zorluklarla karşılaşmıştır.

Cases were reported of difficulties in accessing UNHCR services and of asylum procedures being blocked.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) hizmetlerine ve iltica prosedürlerine erişimde zorluklarla karşılaşıldığı bildirilmiştir.

Individuals involved in asylum procedures experienced problems with access to adequate accommodation, work, health services, education and integration support.
İltica prosedürlerine tabi olan bireyler yeterli barınma, çalışma, sağlık hizmetleri, eğitim ve entegrasyon desteğine erişimde sorunlar yaşamıştır.

The situation of internally displaced persons (IDPs) has not changed. The process of compensating IDPs continued, but there is no comprehensive national strategy in place to address the needs of IDPs or those who wish to return to their homes.
Yerlerinden olmuş kişilerin durumu değişmemiştir. Bu kişilerin zararlarının tazmin edilmesi süreci devam etmektedir, ancak bunların veya evlerine dönmek isteyenlerin ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir ulusal strateji bulunmamaktadır.

Overall, significant progress can be reported on the legislative framework on refugees and asylum seekers, with the adoption of the Law on Foreigners and International Protection.
Sonuç olarak, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun kabulü ile mülteciler ve sığınmacılarla ilgili yasal çerçeve hususunda kayda değer ilerleme sağlanmıştır.


The adoption of the implementing legislation is now crucial. Detailed provisions on the management of removal centres are needed.
Bundan sonra uygulamaya yönelik mevzuatın kabul edilmesi büyük önem arz etmektedir. Geri gönderme merkezlerinin yönetimine ilişkin ayrıntılı düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır.

Turkey has maintained an open border policy with Syria and has been providing considerable assistance to an increasing number of Syrian refugees living in camps.
Türkiye, Suriye vatandaşlarına yönelik açık kapı politikasını sürdürmektedir ve kamplarda yaşayan ve sayıları giderek artan Suriyeli sığınmacılara önemli ölçüde yardım sağlamaktadır.

The situation of the refugees staying outside the camps requires attention. There is still no comprehensive national strategy in place to address the needs of internally displaced persons.
Kampların dışında kalan sığınmacıların durumuna önem verilmesi gerekmektedir. Yerlerinden olmuş kişilerin ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir ulusal strateji halen mevcut değildir.

Kaynak:

2013 Türkiye İlerleme Raporu (Türkçe)
2013 Türkiye İlerleme raporu  (İngilizce)


Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More