Niğde Üniversitesi Tanıtım rehberi

Nigde, located in the middle of Anatolia,hasa very favorable position in terms of road transport and railway access.

Nuri Bilge Ceylan's films

Nuri Bilge Ceylan Filmleri.

Dreaming spires and production lines

Kuleleri ve üretim hatlarını düşlerken.

Türkiye 2011 tanıtım kitabı

BYEGM tarafından hazırlanan “Türkiye” tanıtım kitabı 12 dilde yayımlandı.

JACKAL

Çakal ve aslanın hikayesi .

23 Ocak 2015 Cuma

Iran nuclear deal

  • Iran has agreed to reduce its nuclear activity in historic talks in Geneva
    25.11.13

HistoryHISTORY
TARİHÇE
 
The ancient name for Niğde was “NAHİTA”. The artefacts found at the Kaletepe Obsidian Workshops date back to 800,000 B.C.
Niğde’nin Antik adı “NAHİTA”dır. Kaletepe obsidyen atölyelerinde ele geçen buluntular M.Ö. 800 bin yıl öncesine dayanmaktadır.


There are ongoing excavations at: the Kaletepe Obsidian Workshops, Bahçeli- Köşk Mound, Çiftlik- Tepecik Mound, Pınarbaşı Mound, the Tin Mine Quarry discovered at Çamardı-Kestel and at the Göltepe of Madenci Köyü.
Kaletepe obsidyen atölyesi, Bahçeli - Köşk Höyük, Çiftlik - Tepecik Höyük, Pınarbaşı Höyük ve Çamardı - Kestel’de ortaya çıkarılan kalay maden ocağı ile Madenci Köyü Göltepe’de yapılan kazılar,These projects demonstrate that Niğde was frst settled 10,000 years ago and that there have been civilisations in Niğde continuously since then to the present day.
Niğde’de yerleşik yaşamın günümüzden 10.000 yıl öncesinde başladığını ve bu yaşamın kesintisiz olarak sürdüğünü göstermektedir.


From Assyrian and Hittite written documents and from the work going on at the Porsuk Mound excavation we learn that Hittite rule began in 1,800 B.C. and continued for a thousand years.
Asur ve Hitit yazılı belgeleri ile Porsuk Höyük’te yapılan kazı çalışmalarında bölgenin M.Ö.   1800’den   itibaren   başlayarak   1000   yıl
süreyle Hititlerin hâkimiyetinde kaldığı anlaşılmaktadır.


In 710 B.C. the region passed eventually from Hittite to Assyrian sovereignty and after the Assyrians it passed to the Phrygians. In the period up to becoming Roman in 17 B.C.  the region was home to the Medines, the Persians, the Hellenistic Cappadocian Kingdom of Alexander and the Kingdom of Pergamum.
M.Ö. 710’da Asurluların Hitit egemenliğine son vermesiyle bölge Asurlulara daha sonra da Friglere geçmiştir. M.Ö. 17 yılında Romalıların bölgeye gelişine kadar, Medler, Persler, İskender’in Helenistik Kapadokya Krallığı ve Bergama Krallığı bölgede yaşamıştır.


When in 395 A.D. the Roman Empire split into two Niğde became part of East Roman (Byzantine) lands.
M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğu ikiye ayrılınca Niğde, Doğu Roma (Bizans) toprakları içinde kalmıştır.The Turks began arriving in Anatolia in 1071 as the Seljuk Dynasty and continued to expand until 1308.
Türklerin (1071) Anadolu’ya gelişi ile başlayan Selçuklu Devleti egemenliği 1308 yılına dek sürmüştür.


In 1470 the region was defnitively under the rule of the Ottoman Empire and remained so until the emergence of the Turkish Republic.
1470 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun kesin hâkimiyetine giren bölge, bugün zengin bir tarihi mirasa sahiptir.

12 Ocak 2015 Pazartesi

Scientists to drill deep through Earth’s crust

Scientists to drill deep through Earth’s crust


A team of scientists is preparing a new attempt to drill through the Earth's crust to the mantle below for the first time ever.
The team will soon drill beneath the Pacific to test the viability of such an operation, and say an attempt to reach the mantle could begin in 2018.

OVERVIEW

OVERVIEW
SUNUŞ
Located at Cappadocia region in the southeast of Inner Anatolia, Niğde is a historic and touristic city. Archeological artifacts from the scientifc excavations carried out in the region have shown that Niğde’s history dates back to 800.000 BC.
Tarih ve turizm kenti Niğde; ülkemizin İç Anadolu Bölgesi’nin güneydoğusunda, Kapadokya yöresinde bulunmaktadır. Yapılan bilimsel kazılar sonucu ortaya çıkartılan arkeolojik buluntular, bu tarihi kentin kuruluşunun 800 binli yıllara kadar uzandığını ortaya koymaktadır.

It is possible to see the traces of all ages and cultures in this beautiful city which has a history of thousands of years. The inscription in the Andaval Church in the antique village of Aktaş near Niğde is dated 8th BC and in the inscription the Hittite hieroglyph was used. In this inscription, Niğde is referred as NAHİTİYE. 
Binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip olan bu güzel kentte tüm dönemlerin ve kültürlerin izlerine rastlamak mümkündür. Niğde yakınlarındaki Eski Aktaş köyü Andaval Kilisesinde bulunan ve M.Ö. 8. yüzyıla tarihlenen kitabe Hitit hiyeroglifyle yazılmıştır. Bu kitabede Niğde’den “NAHİTİYA” diye söz edilmektedir.

The roman pool and aqueducts from the Roman Period display the captivating capacity of the period in architecture and art in the city culture. Another cultural value dated 8th-12th century is the Monastery of Gümüşler.
Roma döneminden günümüze ulaşan Roma Havuzu ve su kemerleri kent kültüründeki dönemin mimari ve sanattaki büyüleyici gücünü ortaya koymaktadır. Yine 8. ve 12 yüzyıllara tarihlenen Gümüşler Manastırı da önemli bir kültür varlığıdır.

Niğde and its neighbouring districts were under the control of Seljuks in the 11th century. The Niğde Castle which was shaped and the mosques,moslem seminary,tomb and the other historic buildings built in this period are of great importance in terms of art and architecture. Today, Turkish nation is proud of the historic works of Seljuk craftsmen who gave life to the stone with their skilful hands.
Niğde ve çevresi 11. yüzyıldan itibaren Selçuklu Türklerinin idaresine geçmiştir. Bu dönemde esas şeklini alan Niğde Kalesi ve inşa edilen camii, medrese, türbe ve diğer tarihi yapılar mimari ve sanatsal açıdan büyük önem taşımaktadır. Taşa maharetli elleriyle ruh katan Selçuklu ustalarından günümüze ulaşan tarihi eserler bugün Türk milletinin övünç kaynağıdır.

Historic works of the Ottoman period and the other artistic works in Niğde have been built just like an embroidery in accordance with the texture of the city. 
  Niğde’de Osmanlı döneminden günümüze ulaşan tarihi eserler diğer sanatsal eserler ile birlikte kent dokusuna adeta bir nakış gibi işlenmiştir.

Located in the province of Ulukışla the 17th century Ottoman work Mehmet Pasha Complex has provided inspiration for “the walls of inn” by Faruk Nafız Çamlıbel, eminent Turkish poet.
 Ulukışla ilçesinde bulunan 17. yüzyıl Osmanlı eseri Mehmet Paşa Külliyesi Türk edebiyatının tanınmış şairlerinden Faruk Nafz ÇAMLIBEL’in “Han Duvarları” adlı şiirinin ilham kaynağıdır.

 The city of Niğde is also famous for its hot thermals. In addition, this historic city,due to its well known Aladağ and Bolkar mountains, is the centre of mountaineering and outdoor sports. 
 Niğde ili termal kaynaklarıyla da ünlü bir yapıya sahiptir. Ayrıca bu tarihi kent, dünyaca tanınıp bilinen Aladağ ve Bolkar dağlarından dolayı dağcılık ve doğa sporlarının da merkezidir.

Another point to be highlighted is that a considerable amount of apple and potato consumed in our country is grown in this city.
Niğde’nin bir başka özelliği de ülkemizde tüketilen elma ve patatesin önemli bir bölümünün bu kentte üretilmiş olmasıdır.


Beeing one of oldest settlements in the world, Niğde is also famous for its hand-knotted carpets. Having its own characteristics in terms of pattern and colours,valuable hand-knotted carpets of Niğde can be easily sold in most parts of the world.

Dünyanın en eski yerleşim alanlarından biri olan Niğde, el dokuma halıları ile de ünlü bir kenttir. Desen ve renk özellikleri bakımından özgün bir yapıya sahip sanatsal değeri yüksek Niğde el dokuma halıları, dünyanın birçok yerinde kolaylıkla alıcı bulmaktadır.

Home to many historical remains and museums, Niğde, Situated in Cappadocia, is defnitely worth a visit.Kapadokya bölgesinde bulunan ve bünyesinde birçok eseri barındıran müzeler kenti Niğde’yi mutlaka ziyaret ediniz.
Âlim BARUT Governor of Niğde
Âlim BARUT Niğde Valisi

Kaynak:
   Kapadokya Niğde.pdf 9892

9 Ocak 2015 Cuma

Kapadokya NiğdeNiğde Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu kitapçıkta  tarihi onbin yıl öncesine dayanan Niğde ilinin zengin doğal güzellikleri ve tarihi özellikleri anlatılıyor.
FOREWORD
SUNUŞ
Nigde city has witnessed thousands of years of world history and urbanization, starting from ten thousand years back. With historical heritage, natural beauties and thermal springs, Niğde city is one of the most important tourism centres in the Cappadocia region of the country.
Tarihin binlerce yıllık sürecine tanıklık eden ve yerleşik yaşamı günümüzden onbin yıl öncesine kadar uzanan Niğde ili, tarihi değerleri , doğal güzellikleri , termal kaynakları ile ülkemizin Ka-padokya bölgesinde bulunan önemli bir turizm merkezidir.

The inscription in the Andaval Church, written in Hittite hieroglyph, in the antique village of Aktaş near Niğde is dated C8th BC. In this inscription, Niğde is referred to as NAHİTIYA. 
Niğde yakınlarındaki eski Aktaş köyü Andaval kilisesinde bulunan ve M.Ö. 8.yüzyıla tarihlenen kitabe Hitit hiyeroglifyle yazılmıştır.Bu kitabede Niğde’den NANİTİYA diye söz edilmektedir. 

The roman pool and aqueducts from the Roman Period display the captivating capacity of the period in architecture and art in the city culture. Another cultural treasure dated 8th- 12th century is the Monastery of Gümüşler.
Roma döneminden günümüze ulaşan Roma havuzu ve su ke¬merleri kent kültüründeki dönemin mimari ve sanattaki büyüleyi¬ci gücünü ortaya koymakladır. Yine 8. ve 12 yüzyıllara tarihlenen Gümüşler manastırı da önemli bir kültür varlığıdır,
Niğde and its neighbouring districts were under the control of the Seljuks in the 11th century. The Niğde Castle, the mosques, muslim seminary, tombs and the other historic buildings built in this period are of great importance in terms of art and architecture. 
Niğde ve çevresi 11 .yüzyıldan itibaren Selçuklu Türklerinin idaresine geçmiştir. Bu dönemde esas şeklini alan Niğde kalesi ve inşa edilen camii, medrese, türbe ve diğer tarihi yapılar mimari ve sanatsal açıdan büyük önem taşımaktadır.
Today, the Turkish nation is proud of the historic works of the Seljuk craftsmen who gave life to stone with their skillful hands.
 Taşa maharetli elleriyle bir ruh katan Selçuklu ustalarından günümüze ulaşan tarihi eserler bugün Türk milletinin övünç kaynağıdır.
Historic works of the Ottoman period and the other artistic works in Niğde have been built like an embroidery in harmony with the texture of the city.
Niğde de Osmanlı döneminden günümüze ulaşan tarihi eserler diğer sanatsal eserler ile birlikte kent dokusuna adeta bir nakış gibi İşlenmiştir.

The city of Niğde is also famous for its hot thermals. In addition, this historic city, due to its well known Aladağ and Bolkar mountains, is the centre of mountaineering and outdoor sports. Agrıculture and anımal husbandry are important source of income for the Niğde province.
Niğde ili termal kaynaklarıyla da ünlü bir yapıya sahiptir. Ayrıca bu tarihi kent. dünyaca tanınıp bilinen Aladağ ve Bolkar dağlarından dolayı dağcılık ve doğa spotlarının da merkezi olmuştur. Tarım ve hayvancılık Niğde için önemli bir geçim kaynağıdır.
 Another point to be highlighted is that a considerable amount of the apples, potatoes and cabbage consumed in our country is grown in this city. 
Niğde’nin bir başka özelliği de ülkemizde tüketilen elma , patates ve lahananın önemli bir bölümünün bu kentte üretilmiş olmasıdır.
Being one of oldest settlements in the world, Niğde is also famous for its hand-weaved carpets. Having its own characteristics in terms of pattern and colours, valuable hand-weaved carpets of Niğde can be easily sold and found in most parts of the world.
Dünyanın en eski yerleşim alanlarından biri olan Niğde, el dokuma halıları ile de ünlü bir kenttir. Desen ve renk özellikleri bakımından özgün bir yapıya sahip sanatsal değeri yüksek Niğ¬de el dokuma halıları, dünyanın birçok yerinde kolaylıkla alıcı bulmaktadır.
This historic city, which has brought up persons who believe in the strength of art, has been signing on new projects daily. And I strongly believe that everyone will speak highly of Niğde as an example city which has completed its development in all aspects.
Sanatın gücüne İnanan insanlar yetiştiren bu tarihi kent. gelişmişlik yönünde her geçen gün birçok yeni projeye imza atmaktadır. Ve önümüzdeki yıllarda Niğde, her alanda kalkınmışlığını tamamlayan örnek bir il olarak kendinden söz ettireceğine inan¬cım sonsuzdur.
Âlim BARUT
Governor of Niğde

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More