Niğde Üniversitesi Tanıtım rehberi

Nigde, located in the middle of Anatolia,hasa very favorable position in terms of road transport and railway access.

Nuri Bilge Ceylan's films

Nuri Bilge Ceylan Filmleri.

Dreaming spires and production lines

Kuleleri ve üretim hatlarını düşlerken.

Türkiye 2011 tanıtım kitabı

BYEGM tarafından hazırlanan “Türkiye” tanıtım kitabı 12 dilde yayımlandı.

JACKAL

Çakal ve aslanın hikayesi .

20 Ekim 2014 Pazartesi

Haberlerle İngilizce: World's first lab-grown burger

Researchers are unveiling the world's first lab-grown burger in London today.

Haberlerle İngilizce: Twitter helps non-Arabic speakers

Twitter launches a translation tool to help understand the events in Egypt

14 Ekim 2014 Salı

2.2 Human rights and the protection of minorities

2.2 Human rights and the protection of minorities
2.2.    İnsan hakları ve azınlıkların korunması

Good progress was made in terms of establishing Turkey’s human rights mechanisms and institutions.
Türkiye’nin insan hakları mekanizmalarının ve kurumlarının oluşturulması konusunda iyi düzeyde ilerleme kaydedilmiştir.

However, these institutions have still to develop a track record as regards effectiveness and impartiality. Pressure on human rights defenders continued.
Bununla birlikte, bu kurumların hâlâ etkililiklerini ve tarafsızlıklarını kanıtlayacak bir performans ortaya koyması gerekmektedir. İnsan hakları savunucuları üzerindeki baskı devam etmiştir.
 

Excessive use of force, notably during the demonstrations in May and June, continues to be a matter for concern.
Mayıs ve Haziran’daki gösterilerde belirgin olan orantısız güç kullanımı endişe konusu olmaya devam etmektedir.

Steps were taken to tackle impunity, including lifting the statute of limitations for offences of torture.
İşkence suçlarında zamanaşımının kaldırılması dâhil olmak üzere, suçun cezasız kalmasıyla mücadele konusunda adımlar atılmıştır.

Judgments were issued in a limited number of high-profile cases.
Kamuoyunca bilinen davalardan çok azında karara varılmıştır.

More efforts are required to tackle the security forces’ long-standing practice of lodging counter-allegations, promote independent and impartial investigations into allegations of torture and ill-treatment by the police and establish the truth about the numerous cases of extrajudicial killings in the 1990s.
Güvenlik güçlerinin, uzun süreden beri devam eden, karşı iddialarda bulunma pratiğinin önünün alınması, polisin işkence ve kötü muamele yaptığı yönündeki iddiaların bağımsız ve tarafsız bir biçimde soruşturulmasının teşvik edilmesi ve 1990’lardaki çok sayıda yargısız infaz vakasının aydınlatılması için daha fazla çaba gerekmektedir.


Reform of the prison system continued, with improved detention conditions and efforts to combat overcrowding by increasing prison capacity and the use of probation, but further reforms remain necessary.
İyileştirilmiş tutukluluk koşulları ve aşırı kalabalıklaşma ile mücadeleye yönelik olarak cezaevleri kapasitesinin arttırılması ve denetimli serbestliğin kullanılması suretiyle, cezaevi sistemine ilişkin reformlara devam edilmiştir; ancak daha fazla reform ihtiyacı sürmektedir.

The 4th Judicial Reform Package improved the legal framework on freedom of expression.
legislation on political parties.

Dördüncü Yargı Reformu Paketi ifade özgürlüğüne ilişkin yasal çerçeveyi geliştirmiştir.

 A consistent track record of implementation is required, as are further changes, including as regards Article 314 of the Turkish Criminal Code on membership of an armed organisation.
Türk Ceza Kanunu’nun silahlı örgüte üyelik hakkındaki 314. maddesi dâhil olmak üzere mevzuatta daha fazla değişiklik yapılması ve uygulamaya yönelik tutarlı bir izleme mekanizmasının tesis edilmesi gerekmektedir.


Problems remained, including continued pressure on the media by state officials, widespread self-censorship, the firing of critical journalists, frequent website bans and the fact that freedom of expression and media freedom are in practice hampered by the approach taken by the audio-visual regulator and the judiciary.
Kamu görevlilerinin basın üzerindeki baskısının devam etmesi, yaygın oto sansür, eleştirel gazetecilerin işten çıkarılmaları, internet sitelerinin sık sık yasaklanması ve ifade ve basın özgürlüğünün uygulamada görsel işitsel alandaki düzenleyici makam tarafından ve yargının yaklaşımı nedeniyle engellenmesi dâhil olmak üzere, sorunlar devam etmektedir.

Regarding freedom of assembly, Newroz4 and some Kurdish celebrations took place peacefully.
Toplanma özgürlüğü ile ilgili olarak, Nevruz4 ve Kürtlerin bazı kutlamaları barış içinde gerçekleştirilmiştir.
 

However, there is a need to revise and introduce clarity to the application of the law on demonstrations and meetings,
Ancak, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun uygulanmasının gözden geçirilmesine ve bu Kanuna açıklık getirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

The democratisation package announced in September by the government provides for changes to the law on demonstrations.
Hükümet tarafından Eylül ayında açıklanan Demokratikleşme Paketi söz konusu Kanunda değişiklik öngörmektedir.

Substantial efforts are New Year celebrated by the Kurds.necessary to reduce disproportionate use of force by law enforcement officers, which culminated during the protests in May and June.
Kolluk görevlilerinin Mayıs ve Haziran aylarındaki protestolarda aşırı seviyeye çıkan orantısız güç kullanımının azaltılmasına yönelik önemli çabalar gösterilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

More efforts are needed to eliminate obstacles to the development of associations such as trade unions and to prevent the launch of closure cases against public workers’ unions.
Sendikalar dâhil derneklerin geliştirilmesine ilişkin engelleri ortadan kaldırmak ve kamu çalışanları sendikalarına karşı kapatma davalarının açılmasını önlemek için daha fazla çaba sarf edilmesi gerekmektedir.

Fundraising rules remain restrictive and discretionary.
Yardım toplanmasına ilişkin kurallar, kısıtlayıcı ve takdire bağlı olmaya devam etmektedir.

There were no developments regarding legislation on political parties.
Siyasi partilere ilişkin mevzuata yönelik hiçbir gelişme kaydedilmemiştir.


There were no developments regarding As regards freedom of thought, conscience and religion, there were efforts to intensify dialogue with non-Muslim religious communities, with positive results.
Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü ile ilgili olarak, gayrimüslim cemaatlerle diyaloğun yoğunlaştırılmasına yönelik olumlu sonuçlar doğuran çabalar sarf edilmiştir.

New religious education textbooks were more inclusive. In practice, though, citizens professing a faith other than that of the majority, or with no faith, continued to experience discrimination.
Yeni din eğitimi kitapları daha kapsayıcı olmuştur. Buna rağmen, uygulamada, çoğunluğun inandığı dinden başka bir dine inanan veya herhangi bir inancı olmayan vatandaşlar ayrımcılıkla karşılaşmaya devam etmiştir.

An ECHR-compatible legal framework has yet to be established on matters of faith and conscientious objection.
İnanç ve vicdani ret konularında AİHS ile uyumlu bir hukuki çerçeve henüz oluşturulmamıştır.


Legislation and action plans continued to be implemented in the field of women’s rights and gender equality.
Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda mevzuat ve eylem planlarının uygulanmasına devam edilmiştir.


The authorities, in particular the Minister responsible, took a strong line in addressing domestic violence.
İlgili makamlar, özellikle sorumlu Bakan, aile içi şiddeti ele almada sıkı bir tutum sergilemiştir.


However, further sustained work is needed to turn legislation into political, social and economic reality.
Ancak mevzuatı siyasi, sosyal ve ekonomik gerçekliğe dönüştürmek için ilave sürdürülebilir çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.


Gender equality, including access to education and the labour market, political representation, combatting violence against women (including honour killings) and early and forced marriages, remains a major challenge for Turkey.
Toplumsal cinsiyet eşitliği; eğitim ve iş piyasasına erişim, siyasi temsil, kadına yönelik şiddetle mücadele (namus cinayetleri dâhil) ve erken yaşta ve zorla yaptırılan evlilikler konuları dâhil olmak üzere Türkiye için büyük bir zorluk olmaya devam etmiştir.

On children’s rights, greater effort is needed to further improve enrolment rates, in particular for girls, throughout the period of compulsory education and address absenteeism and dropping-out.
Çocuk hakları konusunda, zorunlu eğitim dönemi boyunca özellikle kız çocukların okula kayıt oranlarının daha fazla iyileştirilmesi ve devamsızlık ile okulu bırakma konusunun ele alınması için daha fazla çaba sarf edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Further sustained efforts are needed to address regional disparities in education. The same applies to combatting child labour and improving health, administrative capacity and coordination.
Eğitimde bölgesel farklılıkların ele alınması için daha fazla sürdürülebilir çaba sarf edilmesine ihtiyaç vardır. Aynı ihtiyaç çocuk işçiliği ile mücadele ve sağlık, idari kapasite ve koordinasyonun iyileştirilmesi için de geçerlidir.

Substantial efforts are needed to effectively guarantee women’s rights and protect vulnerable groups, including children and lesbian, gay, bisexual and transgender individuals, from abuse, discrimination and violence.
Kadın haklarının etkili biçimde güvence altına alınması ve çocuklar ile lezbiyen, eşcinsel, biseksüel ve transseksüel bireyler dâhil, korunmaya muhtaç grupların, istismar, ayrımcılık ve şiddete karşı korunması için önemli çabalar gösterilmesi gerekmektedir.

There is a need for concrete legal and practical steps to address violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity.
Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı şiddet ve ayrımcılığı ele almak için somut yasal düzenleme ve uygulamayla ilgili adımlara ihtiyaç duyulmaktadır.


A new law on trade unions and collective agreements in the private sector was adopted. The law has removed some obstacles to the establishment and internal functioning of trade unions, though important shortcomings remain, in particular as regards the right to collective bargaining at all levels and to action including strike.
Özel sektörde sendikalar ve toplu sözleşmeye ilişkin yeni bir kanun kabul edilmiştir. Başta tüm düzeylerde toplu sözleşme yapma hakkı ve grev dâhil eylem yapma hakkına ilişkin olmak üzere, önemli eksiklikler devam etmesine rağmen, Kanun, sendikaların kurulması ve iç işleyişlerine ilişkin bazı engelleri kaldırmıştır.

As regards property rights, a constructive approach was taken and progress made on property restitution, with the implementation of the revised Law on Foundations.
Mülkiyet hakları ile ilgili olarak, yapıcı bir yaklaşım sergilenmiş ve Vakıflar Kanunu’nda yapılan değişikliğin uygulanmasıyla birlikte mülkiyet iadesi konusunda ilerleme kaydedilmiştir.

The political commitment to resolve ongoing cases against the Mor Gabriel Syriac Orthodox monastery needs to be translated in practice and the cases are still a cause for concern.
Mor Gabriel Süryani Ortodoks Manastırıyla ilgili davaların çözüme kavuşturulmasına yönelik siyasi taahhüt uygulamaya geçirilmelidir ve davalar endişe kaynağı olmaya devam etmektedir.

Turkey needs to ensure full respect for all property rights, including those of non-Muslim religious communities.
Türkiye’nin, gayrimüslim cemaat vakıfları dâhil olmak üzere, mülkiyet haklarına tam olarak saygı gösterilmesini sağlaması gerekmektedir.


Dialogue between the authorities and minorities intensified and there has been progress including on minorities’ educational and religious matters.
Azınlık mensupları ve yetkili makamlar arasındaki diyalog yoğunlaştırılmış ve azınlıkların eğitim   alanındaki   ve   dini   konulardaki   sorunları   dâhil   olmak   üzere   çeşitli   alanlarda   ilerleme kaydedilmiştir.


Apart from the non-Muslim minorities recognised by Turkey under the Treaty of Lausanne, the Turkish authorities consider Turkish citizens as individuals with equal rights before the law rather than belonging to the majority or a minority.
Lozan Antlaşması uyarınca Türkiye tarafından tanınan gayrimüslim azınlıklar dışında, Türk makamları azınlığa veya çoğunluğa ait olmalarına bakmaksızın tüm Türk vatandaşlarını kanun önünde eşit haklara sahip bireyler olarak kabul etmektedir.

However, this approach, which provides for full equality for all citizens, should not prevent Turkey from granting specific rights to certain citizens, in line with European standards, on the basis of ethnic origin, religion or language, so that they can preserve their identity.
Ancak, tüm vatandaşlar için tam eşitlik öngören bu yaklaşım, Türkiye’yi Avrupa standartlarına uygun olarak belirli vatandaşlara kimliklerini korumaları için etnik köken, din veya dil temelinde belirli haklar vermekten alıkoymamalıdır.

Turkey made progress on cultural rights with the introduction, notably, of the right of the accused to use a language of their preference other than Turkish at certain stages of judicial
proceedings, even if they can express themselves adequately in Turkish.

Türkiye, özellikle, sanıklara adli soruşturmaların belirli aşamalarında, kendilerini Türkçe olarak yeterli derecede ifade edebilmelerine rağmen Türkçe dışında kendi tercih ettikleri başka bir dili kullanma hakkının getirilmesi ile birlikte kültürel haklar konusunda ilerleme kaydetmiştir.


There was clear engagement from state officials and institutions on Kurdish issues. Whereas the democratisation package announced by the government in September provides for education in languages and dialects other than Turkish in private schools, no consensus emerged from discussions on the general right to mother-tongue education, including in the context of work on a new Constitution.
Kamu görevlileri ve kurumlar Kürt meselesi ile ilgili açık bir kararlılık göstermiştir. Hükümet tarafından Eylül ayında açıklanan Demokratikleşme Paketi, özel okullarda Türkçe dışındaki dil ve lehçelerde eğitimi öngörürken, yeni bir Anayasa oluşturulması çalışmaları dâhil olmak üzere, ana dilde eğitim hakkına ilişkin tartışmalarda mutabakat sağlanmamıştır.


Legislation that restricts the use of languages other than Turkish, including the Constitution and the Law on Political Parties, should be amended.
Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu dâhil olmak üzere, Türkçe dışındaki dillerin kullanımını kısıtlayan mevzuat değiştirilmelidir.

For a detailed analysis of developments in the area of human rights and the protection of minorities, see Chapter 23 — Judiciary and fundamental rights.
İnsan hakları ve azınlıkların korunması alanındaki gelişmelerin detaylı analizi için, bakınız Fasıl 23-Yargı ve Temel Haklar.

For developments in the areas of trade union rights, anti-discrimination and equal opportunities, see also Chapter 19 —
Social policy and employment.

Sendikal haklar, ayrımcılıkla mücadele ve fırsat eşitliği alanlarındaki gelişmeler için, ayrıca bakınız Fasıl 19-Sosyal Politika ve İstihdam.

Situation in the east and south-east
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki durum

The government’s initiative for a peace process was a turning point and met strong engagement from Kurdish actors.
Hükümetin çözüm süreci girişimi bir dönüm noktası olmuştur ve Kürt kökenli siyasi aktörlerin güçlü katılımı sağlanmıştır.

The Kurdish issue and options for a solution were widely discussed, along with the hope that it would facilitate economic and social development in the south-east.
Güneydoğunun ekonomik ve sosyal kalkınmasını kolaylaştıracağı umudu paralelinde Kürt meselesi ve çözüm yöntemleri geniş çapta tartışılmıştır.

The government expressed determination to bring an end to terrorism and to provide safe passage for PKK members leaving the country. Parliamentarians were allowed to hold contacts with imprisoned PKK leader Abdullah Öcalan.
Hükümet terörü bitirme ve PKK terör örgütü mensuplarına ülkeden güvenli çıkış imkânı sağlama yönündeki kararlılığını ifade etmiştir. Milletvekillerinin cezaevinde bulunan PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşmeler yapmasına izin verilmiştir.

Öcalan called for an end to the armed struggle and the PKK announced its withdrawal from Turkey, and began to withdraw.
Öcalan, silahlı mücadeleye son verilmesi çağrısında bulunmuş ve PKK terör örgütü Türkiye’den çekileceğini ilan ederek geri çekilme sürecini başlatmıştır.

The government established a civic commission of wise persons tasked to boost public backing for the peace process, which has been significant and is growing. The international community, including the EU, also expressed its support.
Hükümet, halkın çözüm sürecine yönelik artmakta olan kayda değer desteğini daha da artırmakla görevlendirilmiş bir Akil İnsanlar Heyeti oluşturmuştur. AB dâhil olmak üzere uluslararası toplum bu konudaki desteğini ifade etmiştir.


The peace process coincided with the 4th Judicial Reform Package and the release pending trial of some defendants accused in cases relating to the Kurdish issue, such as trade-unionists, local politicians and human rights defenders.
Çözüm süreci; Dördüncü Yargı Reformu Paketi ve Kürt meselesiyle ilgili davalarda suçlanan sendikacılar, yerel siyasetçiler ve insan hakları savunucuları gibi bazı sanıkların henüz sonuçlanmamış davalarda tahliye edilmesiyle aynı zamana rastlamıştır.

The right to make one’s defence before a court in one’s mother tongue at some stages of judicial proceedings was introduced in January.
Ocak ayında, adli soruşturmaların bazı aşamalarında sanıkların mahkemede kendi ana dilinde savunma yapma hakkı uygulamaya geçirilmiştir.


The clearance of landmines continued, as did the South-East Anatolia Project (GAP), which is aimed at improving the socio-economic development of the region, although dam projects that are part of the GAP are criticised by local NGOs and citizens for destroying historical heritage, natural habitats and agricultural land.
Kara mayınlarının temizlenmesinin yanı sıra bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasının geliştirilmesini hedefleyen Güneydoğu Anadolu Projesi de (GAP) devam etmiştir. Bu projenin bir parçası olan baraj projeleri, tarihi mirası, doğal yaşam alanlarını ve tarım arazilerini yok ettiği gerekçesiyle yerel STK’lar ve vatandaşlar tarafından eleştirilmektedir.


Before the announcement of the peace talks, military operations and terrorist attacks had continued, with tension peaking during a hunger strike launched by Kurdish prisoners and joined by hundreds of family members and local politicians in late autumn and many demonstrations, clashes and violent confrontations between demonstrators and the police.
Çözüm sürecinin başladığının ilan edilmesinden önce, askeri operasyonlar ve terör saldırıları devam etmiştir ve gerilim sonbaharın sonlarında Kürt kökenli mahkûmlar tarafından başlatılan ve yüzlerce aile bireyinin ve yerel siyasetçinin katıldığı açlık grevleri ve göstericilerle polis arasında şiddetli mücadelelerin yaşandığı çok sayıda gösteri ve çatışmalar sırasında en yüksek noktaya ulaşmıştır.


No steps were taken to abolish the village guard system, a paramilitary force of more than 50 000 paid and armed by the state. Some village guards, while expressing their support for the peace process, also noted concerns for their future and the need for severance pay, a pension scheme and social security.
Devlet tarafından maaş verilen ve silahlandırılan 50.000’in üzerinde köy korucusundan oluşan Köy Koruculuğu sistemine son verilmesi yönünde adım atılmamıştır. Bazı köy korucuları çözüm sürecine desteklerini ifade ederken, geleceklerine ilişkin endişelerini ve kıdem tazminatı, emeklilik planı ve sosyal güvenlik konularındaki ihtiyaçlarını da ifade etmişlerdir.

Many journalists, academics, students and human rights defenders remained in prison on criminal charges, including under Article 314 of the Turkish Criminal Code on armed organisations, which was not amended by the 4th Judicial Reform Package.
Çok sayıda gazeteci, akademisyen, öğrenci ve insan hakları savunucusu, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) Dördüncü Yargı Reformu Paketi kapsamında değiştirilmemiş olan silahlı örgüte üyelik hakkındaki 314. maddesi de dâhil olmak üzere, çeşitli suçlamalar sebebiyle cezaevinde bulunmaktadır.

There were isolated protests against members of the civic commission of wise persons.
The opposition objected to the investigative report by the parliamentary Human Rights Inquiry Committee on the 2011 Uludere incident, which fell short of identifying responsibility for the death of 34 civilians.

Akil İnsanlar Heyeti üyeleri münferit olarak protesto edilmiştir.
Muhalefet, 2011 Uludere olayı hakkında TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu tarafından sunulan ve 34 sivilin ölümüne ilişkin olarak sorumlulukları belirleme hususunda yetersiz kalan soruşturma raporuna itiraz etmiştir.

The 4th Judicial Reform Package does not lift the statute of limitations for cases of missing persons and extrajudicial killings dating from the 1990s, some of which are therefore still covered by it.
Dördüncü Yargı Reformu Paketi, 1990’lı yıllardan bu yana kayıp kişiler ve yargısız infazlarla ilgili açılmış olan çok sayıdaki davaya ilişkin olarak zaman aşımı uygulamasını kaldırmamıştır; bu sebeple söz konusu davalardan bazıları hâlâ zaman aşımına tabi durumda bulunmaktadır.

Overall, the launch of the peace process raised considerable hope. The tension, violence and terrorist activity of 2012, peaking with the hunger strikes between September and November, virtually ceased.
Sonuç olarak, çözüm sürecinin başlatılması önemli ölçüde umut verici olmuştur. 2012 yılında gözlenen ve Eylül ve Kasım ayları arasında açlık grevleriyle en yüksek noktaya ulaşan gerilim, şiddet ve terör olayları fiilen sona ermiştir.


The peace process moved forward in parallel with a number of confidence-building measures. A vast number of KCK court cases continued but with a number of releases pending trial. The village guard system remained a cause for concern.
Bir dizi güven artırıcı önleme paralel olarak çözüm sürecinde ilerleme kaydedilmiştir. Çok sayıda KCK davası devam etmiş, ancak birkaç davada sanıklar tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmiştir. Köy koruculuğu sistemi endişe kaynağı olmayı sürdürmüştür.


Refugees and internally displaced persons (IDPs)
Mülteciler ve yerlerinden olmuş kişiler


The adoption of the Law on Foreigners and International Protection represents significant progress in the area of refugees and asylum seekers, introducing a comprehensive legal and institutional framework on migration and asylum with a view to bringing Turkey into line with EU and international standards.
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun kabul edilmesi, mülteciler ve sığınmacılar bakımından önemli bir ilerleme olup, Türkiye’nin AB standartları ve uluslararası standartlara uyumunu sağlamak amacıyla göç ve iltica alanında kapsamlı bir hukuki ve kurumsal çerçeve getirmiştir.

The adoption of implementing legislation is crucial. The Law provides for judicial remedies and legal aid for migrants, in turn creating a need for greater resources. (See also Chapter 24 — Justice, freedom and security)
Uygulamaya yönelik mevzuatın kabul edilmesi büyük önem taşımaktadır. Kanun, göçmenler için hukuki çözüm yolları ve adli yardım sağlamakta, dolayısıyla daha fazla kaynak ihtiyacı doğurmaktadır. (Bkz. Fasıl 24 - Adalet, Özgürlük ve Güvenlik).

Detailed provisions on the management of removal centres are needed, as well as structured psycho-social services for irregular migrants staying in the centres.
Geri gönderme merkezlerinin yönetimine ilişkin olarak ayrıntılı düzenlemelere ve bu merkezlerde kalan düzensiz göçmenlerin faydalanacağı şekilde yapılandırılmış psiko-sosyal hizmetlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Turkey has maintained an open border policy with Syria and is granting temporary protection to more than 200 000 Syrians living in well-run and well-equipped camps.
Türkiye, Suriye ile açık kapı politikasını sürdürmüştür ve iyi yönetilen ve iyi donanımlı kamplarda kalan 200.000’den fazla Suriyeliye geçici koruma sağlamaktadır.


Turkey is currently registering a further sizeable number of refugees from Syria not residing in the camps, estimated at 200 000 – 400 000, who are particularly vulnerable in terms of access to education and psycho-social care.
Türkiye hâlihazırda, kamplarda kalmayan, sayısı 200.000 ila 400.000 arasında olduğu tahmin edilen ve özellikle eğitim ve psiko-sosyal bakıma erişime muhtaç daha büyük bir sığınmacı kitlesine ev sahipliği yapmaktadır.


It has also provided Syrians in Syria with humanitarian assistance at the border. Turkey joined the UN Regional Response Plan in late 2012. The formal registration of international NGOs is difficult, slow and sometimes blocked.
Türkiye ayrıca, Suriye’deki Suriyelilere sınırda insani yardım sağlamıştır. Türkiye 2012 yılının sonlarında BM’nin Suriye Bölgesel Müdahale Planına katılmıştır. Uluslararası STK’ların resmi tescilleri zor ve yavaş gerçekleşmiş ve bazen engellenmiştir.


Apart from the Syrian population, Turkey also hosted other asylum-seekers and refugees, including children. The number of asylum applications filed by non-Syrians increased sharply in the first half of 2013 as compared with 2012.
Suriyeliler dışında Türkiye ayrıca, çocuklar da dahil, diğer sığınmacı ve mültecilere ev sahipliği yapmıştır. Suriyeli olmayanlar tarafından yapılan sığınma başvurularının sayısı 2012 yılı ile karşılaştırıldığında 2013 yılının ilk yarısında büyük artış göstermiştir.


Some of the children received social assistance and healthcare and were able to attend school, but others faced difficulties due to poverty, language competence or issues relating to identity documents and compulsory places of residence.
Çocukların bazılarına sosyal yardım ve sağlık hizmetleri sağlanmış ve bu çocuklar okula devam edebilmiştir; ancak diğer çocuklar yoksulluk, dil yeterliliği veya kimlik belgeleri ve zorunlu ikamet yerleri gibi konularla ilgili zorluklarla karşılaşmıştır.

Cases were reported of difficulties in accessing UNHCR services and of asylum procedures being blocked.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) hizmetlerine ve iltica prosedürlerine erişimde zorluklarla karşılaşıldığı bildirilmiştir.

Individuals involved in asylum procedures experienced problems with access to adequate accommodation, work, health services, education and integration support.
İltica prosedürlerine tabi olan bireyler yeterli barınma, çalışma, sağlık hizmetleri, eğitim ve entegrasyon desteğine erişimde sorunlar yaşamıştır.

The situation of internally displaced persons (IDPs) has not changed. The process of compensating IDPs continued, but there is no comprehensive national strategy in place to address the needs of IDPs or those who wish to return to their homes.
Yerlerinden olmuş kişilerin durumu değişmemiştir. Bu kişilerin zararlarının tazmin edilmesi süreci devam etmektedir, ancak bunların veya evlerine dönmek isteyenlerin ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir ulusal strateji bulunmamaktadır.

Overall, significant progress can be reported on the legislative framework on refugees and asylum seekers, with the adoption of the Law on Foreigners and International Protection.
Sonuç olarak, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun kabulü ile mülteciler ve sığınmacılarla ilgili yasal çerçeve hususunda kayda değer ilerleme sağlanmıştır.


The adoption of the implementing legislation is now crucial. Detailed provisions on the management of removal centres are needed.
Bundan sonra uygulamaya yönelik mevzuatın kabul edilmesi büyük önem arz etmektedir. Geri gönderme merkezlerinin yönetimine ilişkin ayrıntılı düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır.

Turkey has maintained an open border policy with Syria and has been providing considerable assistance to an increasing number of Syrian refugees living in camps.
Türkiye, Suriye vatandaşlarına yönelik açık kapı politikasını sürdürmektedir ve kamplarda yaşayan ve sayıları giderek artan Suriyeli sığınmacılara önemli ölçüde yardım sağlamaktadır.

The situation of the refugees staying outside the camps requires attention. There is still no comprehensive national strategy in place to address the needs of internally displaced persons.
Kampların dışında kalan sığınmacıların durumuna önem verilmesi gerekmektedir. Yerlerinden olmuş kişilerin ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir ulusal strateji halen mevcut değildir.

Kaynak:

2013 Türkiye İlerleme Raporu (Türkçe)
2013 Türkiye İlerleme raporu  (İngilizce)


12 Ekim 2014 Pazar

GAZA ANNOUNCEMENT TO THE WORLD FROM RECTORS OF 111 UNIVERSITIES IN TURKEY IN 11 LANGUAGES

GAZA ANNOUNCEMENT TO THE WORLD FROM RECTORS OF 111 UNIVERSITIES IN TURKEY IN 11 LANGUAGES
TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN 111 REKTÖRÜNDEN DÜNYA KAMUOYUNA 11 DİLDE GAZZE BİLDİRİSİ


In Gaza, there has been a great tragedy of humanity. The whole world is not reacting to it as if they were all deaf and blind. The Israeli government has lost its discernment and attack cruelly by putting the children in front of guns.
Gazze’de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Bu katliama karşı bütün dünya kör ve sağır gibi davranıyor. İsrail Yönetimi, muhakeme yeteneğini kaybetmiş ve namlunun hedefine çocukları koyarak zalimce saldırıyor.


In Ramadan, the holy month of Islamic world, people are having their iftar meal through the bombs with tears, grief and sorrow. Unfortunately, everyone, who closes their eyes to these cruel people and this kind of cruelty, is a sharer of that violence.
İslam dünyasının mübarek Ramazan ayında, Gazze’de, iftarlar bomba seslerinin eşliğinde keder, acı ve gözyaşları ile açılıyor. Maalesef, zalime ve zulme göz yuman herkes bu vahşetin paydaşı oluyor.

The whole world, especially Islamic, have to be together and display a common attitude in cooperation and solidarity towards actions of Israeli government, which aims our Muslim brothers and Islamic values.
Bütün dünyanın, özellikle de İslam Dünyasının, Müslüman kardeşlerimizi ve İslami değerlerimizi hedef alan İsrail Yönetiminin eylemlerine karşı birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içerisinde ortak bir tavır ve duruş sergileme zorunluluğu bulunmaktadır.

Israeli government will end up with nothing by these cruel attacks. However; the more people pass it by and are silent towards these, the more they will listen to the stories of the children who passed away.
İsrail Yönetimi, bu hain saldırılarla hiçbir sonuca ulaşamayacaktır. Ancak; insanlık bu zulme sessiz kaldıkça ve göz yumdukça, hayatını kaybeden çocukların hikâyelerini daha çok dinleyecektir.

As the Rectors of universities in Turkey, with the signs below, we vigorously condemn the air strike and ground attacks of occupant Israeli government aimed at Gaza strip on 8th July 2014.
Aşağıda imzası bulunan Türkiye Üniversiteleri Rektörleri olarak; işgalci İsrail Yönetiminin, 8 Temmuz 2014 tarihinde Gazze Şeridi’ne yönelik olarak başlatmış olduğu hava ve devamında kara saldırılarını şiddetle kınıyoruz.

We vehemently condemn these attacks, which are against the human rights and international law, and in which more than 350 Palestinians, including innocent children and women amongst, have been killed and thousands have been injured.
Aralarında masum çocuk ve kadınların da bulunduğu beş yüzden fazla sivil Filistinlinin hayatını kaybettiği ve binlercesinin yaralandığı, Uluslararası hukuka ve temel insan haklarına aykırı saldırıları nefretle telin ediyoruz.

This is not the first attack of occupant Israeli government and this is one more clear violation of international law.
İşgalci İsrail Yönetiminin bu saldırısı ilk değildir ve uluslararası hukukun açıkça bir kez daha ihlalidir.

The basic reason why Israel became more aggressive is the obvious support of USA, EU, Arabic governments and especially UN. International society is passing by Israel’s policies, which are crimes of humanity and war.
Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, ABD, AB ve Arap Yönetimlerinin önemli bir kısmının bu süreçteki açık destekleri, İsrail’in daha da saldırganlaşmasının temel nedenidir. Uluslararası toplum, İsrail’in insanlık ve savaş suçu olan bu politikalarına göz yummaktadır.

But, it has been expected that regional and international actors apply result oriented pressure policy with an obvious attitude towards Israeli government.
Oysa bölgesel ve uluslararası aktörlerin; işgalci İsrail Yönetimine karşı açık tavır alarak, sonuç odaklı baskı politikaları uygulamaları beklenmektedir.

It has been expected by international public opinion that The United Nations Security Council who has a mission to protect international order, and has been confirmed as a failure many times, should as soon as possible make a decision to set sanctions on Israel and should condemn Israel because of these attacks.
Ayrıca uluslararası nizamı koruma misyonu olan, ancak bu konuda başarısızlığı birçok kez teyit edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, bu saldırılardan dolayı İsrail'i kınayan ve yaptırımlar öngören bir kararı en kısa zamanda kabul etmesi ve uygulamaya koyması uluslararası kamuoyunca beklenmektedir.

Although UN has dozens of decisions on Israeli government, it is extremely thought – provoking that UN does not have any sanctions on Israeli government.
Birleşmiş Milletlerin; İsrail Yönetimi aleyhine onlarca kararı olmasına rağmen, BM kararlarını uygulamayan İsrail Yönetimine hiçbir yaptırım uygulamaması ise son derece düşündürücüdür.


We as Rectors of universities in Turkey declare that we will;
Türkiye Üniversiteleri Rektörleri olarak;


•    take all sorts of responsibility to build public opinion against massacre on national and international platforms,
• Gazze’deki zulme karşı ulusal ve uluslararası platformda kamuoyu oluşturma konusunda her türlü sorumluluğu alacağımızı,


start funding and aid campaigns in all universities around Turkey to support our brothers in Gaza,
Gazze’deki kardeşlerimize destek olmak için ülke çapında tüm üniversitelerimizde destek ve yardım kampanyaları başlatacağımızı,


use all sorts of legal procedures to make Israel pay compensation for the sufferers either killed or wounded in Gaza,
Gazze’de hayatını kaybeden ve yaralanan mağdurlar için İsrail Yönetiminin tazminat ödemesi için tüm hukuki yolları kullanacağımızı,

follow the procedure of those, who are in charge of this massacre, being questioned and punished in the eye of international law. 
• Katliam emrini veren ve uygulayanların, uluslararası hukuk nezdinde hesap vermelerinin ve cezalandırılmalarının takipçisi olacağımızı,

• initiate international public opinion to eradicate illegal blockade and occupation against Gaza,
• Gazze’ye yönelik hukuksuz abluka ve işgalin kaldırılması için uluslararası kamuoyunu harekete geçireceğimizi,

that we support the demand of our brothers, who live in a prison-like condition in their own homeland, establishing  independent State of Palestine with the capital city Jerusalem, 
• İşgal edilmiş öz vatanlarında cezaevi hayatı yaşayan kardeşlerimizin, Başkenti Kudüs olan Bağımsız Filistin Devleti kurulması taleplerini desteklediğimizi,

stop our all kind of academic, cultural and social relations with Israeli universities that do not blame the massacre of Israeli Government, until that non-human massacre against our brothers in Gaza is stopped and Gaza blockade is removed,
• Gazze’deki kardeşlerimize uygulanan bu insanlık dışı katliam bitinceye ve Gazze ablukası kalkıncaya kadar, İsrail Yönetiminin katliamını kınamayan İsrail’deki üniversitelerle; her türlü akademik, kültürel ve sosyal ilişkilerimizi sonlandıracağımızı,

continue our all kind of academic, cultural and social relations with Israeli universities and Jew academicians that react, raise their voice and protest against the massacre of Israeli government,
İsrail Yönetiminin katliamına karşı tepki koyan, sesini yükselten, protesto eden İsrail Üniversiteleri ve Musevi Bilim insanlarıyla ise her türlü akademik, kültürel ve sosyal ilişkilerimizi devam ettireceğimizi,


give all kind of support to Jew societies and citizens who protest Israeli government for the sake of oppressed people of Palestine suffering and being killed in their own land, while they live in safe and peace away from their country. katliamı sonlandırma ve barış için yapacakları her türlü girişimlerine destek vereceğimizi, Kendileri; ülkelerinin dışında barış ve huzur içinde yaşarken, kendi vatanlarında acı çeken ve hayatını kaybeden Filistinli mazlumlar için, İsrail Yönetimine tepki koyan Musevi Cemaatlerine ve vatandaşlarına her türlü desteği vereceğimizi,
kamuoyuna deklare ederken;

May Allah’s peace and mercy be upon our casualties killed in the attacks of Zionist Israel, May their beloved ones accept our condolences, and May the injured get well soon.
Respectfully announced to public.

Siyonist İsrail Yönetiminin saldırılarında hayatını kaybeden Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Rectors of Universities in Turkey
TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ REKTÖRLERİ

http://www.cu.edu.tr/eng/HaberDetay.Aspx?id=20981

9 Ekim 2014 Perşembe

Regular Progress Reports (1998-2013

 

Regular Progress Reports


Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program dışında adaylık statüsü kazanılmasıyla beraber hazırlanmaya başlanan diğer bir belge ise "İlerleme Raporu"dur. Komisyon, aday ülkenin müktesebata uyum alanında kaydettiği ilerlemeleri veya bu alanda gözlemlediği eksiklileri yıllık bazda ilerleme raporlarıyla değerlendirir. Komisyon, ilerleme raporlarının oluşturulması safhasında, aday ülke nezdindeki AB Delegasyonu'ndan, sivil toplum kuruluşlarından ve aday ülkenin kamu kurumlarından resmi olarak elde ettiği geri bildirimlerden istifade eder.

İlerleme Raporları

Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 2013 (PDF Format -816 KB)
Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 2012 (PDF Format - 902 KB)
Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 2011 (PDF Format - 974 KB)
Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 2010 (PDF Format - 836 KB)
Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 2009 (PDF Format - 784 KB)
Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 2008 (PDF Format - 815 KB)
Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 2007 (PDF Format - 582 KB)
Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 2006 (PDF Format - 730 KB)
Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 2005 (PDF Format - 1,85 MB)
Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 2004 (PDF Format - 1,09 MB)
Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 2003 (PDF Format - 1,17 MB)
Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 2002 (PDF Format - 1,27 MB)
Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 2001 (PDF Format - 923 KB)
Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 2000 (PDF Format - 774 KB)
Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 1999 (PDF Format - 419 KB)
Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 1998 (PDF Format - 516 KB)

8 Ekim 2014 Çarşamba

Nigde University


NIGDE UNİVERSİTY
Nigde, located in the middle of Anatolia,hasa very favorable position in terms of road transport and railway access.
Anadolu’nun ortasında yer alan Niğde, karayolu ve demiryolu ulaşımı bakımından son derece elverişli bir konuma sahiptir.


The nature and history meet in Nigde which is part of Cappadocia region and is a city of civilizations with a 10 thousand-year history.
Kapadokya Bölgesi’nin bir parçası olan 10 bin yıllık geçmişe sahip Niğde’de, doğa ile tarih bütünleşmiştir.


 Nigde is an important tourism place with its Rome Pool, Gumusler Monastery, Kemerhisar Tyana Antique Aqueducts, Kavlaktepe Underground City, Early-Period Christian architecture, historical artifacts inherited from the Seljuks and other civilizations, Demirkazik Mountain globally known in mountaineering and climbing, Aladaglar National Park, Bolkarlar, other natural beauties and Ciftehan Thermal Spring.
Roma Havuzu, Gümüşler Manastırı, Tyana Antik Su Kemerleri, Kavlaktepe Yeraltı Şehri, Erken Dönem Hıristiyan yapıları, Selçuklu ve diğer medeniyetlerden kalma tarihi eserleri, dağcılık ve tırmanma alanlarında dünyaca ünlü Demirkazık Dağı, Aladağlar Milli Parkı, Bolkarlar, diğer doğal güzellikler ve Çiftehan Kaplıcaları ile önemli bir turizm kentidir.

Nigde has become a university town in parallel with the foundation of Nigde University in 1992. 
Niğde, 1992 yılında Niğde Üniversitesi’nin kurulmasından sonra bir üniversite kentine dönüşmüştür.


Nigde is quite a charming city for university students, since living there is economic, accommodation opportunities are sufficient,crime rate is low, the city has a calm and sound social structure, inhabitants’ approach to students is warm, and they make things easier for students in every respect.
Yaşamın ekonomik, ulaşımın sorunsuz olması, barınma imkânlarının yeterliliği, suç oranının düşük olması, sakin ve güvenilir sosyal yapısı, halkın öğrenciye sıcak yaklaşımı ve her konuda kolaylık göstermesi ile üniversite öğrencileri açısından oldukça cazip bir kenttir.


NIGDE UNIVERSITY
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
Nigde University has a student-oriented educational perspective which aims at equipping students with quality education and preparing them for business life,
Nitelikli eğitim vermeyi ve öğrencileri iş hayatına hazırlamayı temel ilke edinmiş öğrenci odaklı bir eğitim anlayışı,

Nigde University has modern laboratories equipped with the latest technological equipment which respond all kinds of needs of students, ateliers for various vocational training in different fields, and technology classrooms, and offers an education and training environment in compliance with the international standards to its students,
Öğrencilerin her türlü ihtiyacına cevap verecek nitelikte en son teknolojik donanımlara sahip modern laboratuarlar, çeşitli alanlardaki mesleki eğitime yönelik atölyeler, teknoloji sınıfları ve dersliklerle uluslararası standartlara uygun bir eğitim öğretim ortamı,


Nigde University offers academic programs and education and training strategies determined and developed in a way that will meet the requirements of our era and business life,
Yaşadığımız çağın ve iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmiş akademik programlar ve eğitim öğretim stratejileri,

Nigde University has an academic staff, who have experience on international scientific research, who can easily establish a close commmunication with students, who improve themselves, and who are productive and dynamic,
 Uluslararası bilimsel araştırma deneyimine sahip, öğrencilerle kolay iletişim kurabilen, kendini yenileyen, üretken ve dinamik bir akademik kadro

Nigde University is a respectable, internationally recognized university which has competitive power in the field of science and technology at international level, and acts both as a partner and as a coordinator in international projects,
Uluslararası tanınırlığı olan, bilim ve teknoloji alanında uluslararası rekabet gücüne sahip, uluslararası projelere yürütücülük ve ortaklık eden saygın bir üniversitenin öğrencisi olmak için,


Nigde University is one of the most important universities in our country in terms of scientific research activities,
Bilimsel araştırma faaliyetleri bakımından ülkemizin önemli üniversitelerinden birinde eğitim almak için,

Nigde University successfully implements the international student exchange programs such as Erasmus and Bilateral Academic Cooperation, sends a large number of its students to various universities abroad, and hosts students coming from abroad,
Erasmus ve İkili Akademik İşbirliği Anlaşması gibi uluslararası öğrenci değişim programlarını başarıyla uygulayan ve her yıl çok sayıda öğrencisini eğitim almak üzere yurt dışındaki çeşitli üniversitelere gönderen,

Students have the opportunity to work directly in the scientific researches, studies and projects conducted by the instructors, and are encouraged and supported to prepare student projects,
yurt dışından gelen çok sayıda öğrenciye ev sahipliği yapan bir üniversitede okumak için,Öğretim elemanlarının yürüttüğü bilimsel araştırma, çalışma ve projelerde doğrudan görev almak ve öğrenci projesi hazırlamak üzere teşvik edilip desteklenmek için,

BARINMA VE ULAŞIM HİZMETLERİ / TRANSPORTATION & ACCOMODATION SERVICES

A considerable part of accommodation services for Nigde University students is provided by means of state-owned student dormitories. 
Niğde Üniversitesi öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının büyük bir bölümü devlete ait öğrenci yurtları aracılığıyla yürütülmekte, devlete ait yurtların dışında özel öğrenci yurtları da bulunmaktadır.


There are also private student dormitories providing accommodation services Nigde University built a campus named “Nigde University Student’s Town” which consists of students’houses in order to make a contribution to the fulfillment of accommodation needs of students.
Niğde Üniversitesi tarafından, öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla “Niğde Üniversitesi Öğrenci Kasabası” adıyla öğrenci evlerinin bulunduğu bir yerleşke oluşturulmuştur.


There are 3 rooms and 1 living room in each of the houses. Students residing in these houses are provided with a refrigerator, washing machine, television, satellite receiver system, study tables, cupboards, bookshelves, free internet connection, breakfast, free transportation facilities, and finally dinner service on request.
Her evde 3 oda ve 1 salon bulunmaktadır. Evlerde kalan öğrencilere buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, uydu sistemi, çalışma masaları, dolaplar, kitaplıklar, ücretsiz internet, sabah kahvaltısı, ücretsiz ulaşım imkânı, dileyen öğrencilere akşam yemeği hizmeti sunulmaktadır.

Ayhan Sahenk Student Dormitory providing approximately 200 students with accommodation facility is located at Nigde University Central Campus.
Niğde Üniversitesi Merkez Yerleşkesi içinde 200’e yakın öğrencinin barınmasına imkân sağlayan Ayhan Şahenk Öğrenci Yurdu bulunmaktadır.


Since apartment rents are economic in Nigde, significant number of the students meet their need of accommodation by renting apartments.
Niğde’de ev kiralarının ekonomik olması dolayısıyla öğrencilerin önemli bir kısmı da ev kiralamak suretiyle barınma ihtiyaçlarını karşılamaktadır.


As Nigde University campus is located very close to the city center and most of the dormitories are located within the university campus, transportation is carried out without any problem. 
Niğde Üniversitesi yerleşkesinin kent merkezine çok yakın olması ve öğrenci yurtlarının büyük bir kısmının Üniversite Yerleşkesi içerisinde yer alması dolayısıyla ulaşım sorunu söz konusu değildir.

Fast and economical transportation is available from all over the city.
Kentin her yerinden hızlı ve ekonomik şekilde ulaşım gerçekleştirilebilmektedir.

BESLENME HİZMETLERİ / DINING SERVICES
Food service is regularly provided to the students and staf at cafeterias of Nigde University educational units.
Niğde Üniversitesi eğitim birimlerine ait yemekhanelerde öğrenci ve personele yönelik düzenli yemek hizmeti verilmektedir.


At our university, food services are provided under dietician control, and all kinds of hygiene rules are followed meticulously in each step from cooking to serving of the meal.
Üniversitemizdeki beslenme hizmetleri diyetisyen kontrolünde verilmekte ve yemeğin pişirilmesinden servisine kadar geçen tüm aşamalarda her türlü hijyen kurallarına titizlikle uyulmaktadır.


The food menu consists of 4 dishes. Monthly menus are prepared by a dietician, who takes into consideration the features of the student group, in accordance with the principles of adequate and balanced nutrition in order to meet the energy needs of students.
Yemek menüsü, 4 çeşitten oluşmakta, diyetisyen tarafından hazırlanan ve öğrenci grubunun özellikleri dikkate alınarak enerji ihtiyaçları karşılanacak şekilde yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun aylık menüler belirlenmektedir.

KÜTÜPHANE HİZMETLERİ / LIBRARY FACILITIES
•        Sabiha Sahenk Central Library of Nigde University is one of the most equipped libraries among Turkish university libraries.
•        Niğde Üniversitesi Sabiha Şahenk Merkez Kütüphanesi, ülkemiz üniversite kütüphaneleri içerisinde en donanımlı kütüphaneler arasında yer almaktadır.


•        The library ofers service to users with more than 37,000 printed books, more than 103,000 e-books and more than 61,000 e-journals within electronic data bases.
•        Kütüphanede kullanıcılara 37 binden fazla basılı kitap, elektronik veri tabanları içerisinde 103 binden fazla elektronik kitap ve 61 binden fazla elektronik dergi ile hizmet verilmektedir.


•        Besides large and spacious reading rooms, cafeteria, exhibition hall, conference room, and multimedia room are also available in Sabiha Sahenk Library of Nigde University where wireless internet access is provided on every foor.
•        Geniş ferah okuma salonlarının yanı sıra kafeterya, sergi salonu, konferans salonu, multimedya salonu gibi sosyal aktiviteler için de gerekli mekânlar bulunan Niğde Üniversitesi Sabiha Şahenk Kütüphanesinin her katında kablosuz internet erişimi mevcuttur.


•        There are facilities for the students desiring to work individually and as a group. Group study rooms and individual study rooms are available.
•         Kütüphanede bireysel ve grup olarak çalışmak isteyenler için çözümler üretilmiş grup çalışma odaları ve bireysel çalışma odaları oluşturulmuştur.

SOCIAL, CULTURAL AND SPORTS FACILITIES
SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF HİZMETLER

Nigde University attaches great importance to cultural and social activities with an eye to creating an opportunity for students to improve themselves not only in scientific studies but also in social, cultural, and sports fields.
Niğde Üniversitesinde, öğrencilerin bilimsel çalışma yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da kendilerini yetiştirmelerine imkân sağlamak için kültürel ve sosyal etkinliklere büyük önem verilmektedir.


Students are given opportunities for their participation in social activities, improving their individual and social skills, and taking part in the sports activities in their personal fields of interest.
Öğrencilerin sosyal etkinliklere katılmalarını teşvik etmek, kişisel ve sosyal yeteneklerini geliştirmek ve ilgilendikleri alanlarda spor yapmalarını sağlamak üzere her türlü imkân sunulmaktadır.


There are sports areas in all education units for sports activities of our students, and these areas are free of charge for our students.
Öğrencilerin spor aktiviteleri için tüm eğitim birimlerinde ücretsiz yararlanabildikleri spor tesisleri bulunmaktadır.


The sports areas in our University are as follows:
Niğde Üniversitesi bünyesinde bulunan spor tesisleri şunlardır;


There is a football stadium with a capacity of 1500 spectatorscovered with natural turf and an athletics track.This well-lit stadium can also be used at nights;There are also 5 football pitches covered with artificial surfthat have dressing rooms, shower cabins and cafeteria;
Gece müsabakalarına uygun aydınlatması olan 1500 seyirci kapasiteli doğal çim futbol sahası ve atletizm pisti,Soyunma odaları, duşları ve kafeteryası olan toplam 5 adet suni çim futbol sahası,


There are 2 multi-purpose outdoor sports facilities eligible for football (futsal), basketball,volleyball, and handball. Besides, there are also 4 tennis courts;
Futbol (futsal), basketbol, voleybol, hentbol sporlarının yapılabileceği 2 adet çok amaçlı açık spor tesisi ve toplam 4 adet tenis kortu

There are 4 indoor sports facilities one of which is a semi-Olympic sized indoor sports facility with a capacity of 2300 spectators, two of which have a capacity of 450 spectators, and one of which has a capacity of 300 spectatorsthat are available for all indoorsports;
Her türlü salon sporunun yapılmasına uygun, biri yarı olimpik ölçülerde ve 2300 seyirci kapasiteli, ikisi 450 seyirci kapasiteli, biri 300 seyirci kapasiteli olmak üzere toplam 4 adet kapalı spor salonu,


There is a fitness center with modern equipment;
There are an Olympic-sized athletics track and a football pitch (the relevant infrastructure has been completed, and the works for them to be put into service still continue).
Modern donanımlara sahip bir fitness salonu,
Olimpik ölçülerde bir atletizm pisti ve futbol sahası (Altyapısı tamamlanmış olup hizmete açılması için çalışmalar devam etmektedir).


CONDITIONS AND PROCEDURES for INTERNATIONAL STUDENT ADMISSION
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞUL VE İŞLEMLERİ

Applications for international student admissions are made online via the website of our University, www.nigde.edu.tr. 
Uluslararası öğrenci kontenjanları için başvurular, internet üzerinden Üniversitemizin www.nigde.edu.tr adresli web sayfasından yapılmaktadır.


There is no need for candidates to send any document to our university. 
Ayrıca posta ile herhangi bir belgenin üniversitemize gönderilmesi gerekmemektedir.


Documents are necessary during the exact registration stage of the eligible candidates. Candidates are to submit all of the necessary documents for exact registration; otherwise the right to register will be lost.
Belgeler yerleştirilen adaylardan kesin kayıt sırasında alınmakta, kesin kayıt evraklarında herhangi bir eksiklik olması durumunda aday kayıt hakkını kaybetmektedir.


Eligible applicants are:
Başvurusu kabul edilenler:


•   Foreign citizens,
•        Yabancı uyruklu olanlar,


•        The children of former Turkish citizens who renounced their citizenship by approval of Ministry of Internal Affairs, and their under-age children who are recorded on thedocument of renunciation of Turkish citizenship, and who hold a document demonstrating that they are entitled to use the rights defined in the Law no 5203, publishedin the Official Gazette dated 06.07.2004 and numbered 25514, 
•        Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk Vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk Vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 06.07.2004 tarihli ve 25514 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5203 sayılı “ Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olduklarını belgeleyenler,


•        Dual citizens, who are foreign citizens by birth but acquired Turkish citizenship as well,
•        Doğumla yabancı uyruklu olup, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen çift uyruklular,


•        Turkish citizens who have completed the last three years of their secondary school education in a foreign country other than Turkish Republic of Northern Cyprus,
•        Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup, lise öğreniminin son üç yılını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar,


•        Turkish Republic of Northern Cyprus citizens who reside and have completed their secondary school education in Turkish Republic of Northern Cyprus, and have attended GCE AL are eligible for application.
•        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olup, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikamet eden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde orta öğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar


BAŞVURU ŞEKLİ / HOW TO APPLY
Application Form for International Student Admission (Incomplete application forms will not be considered)
Uluslararası Öğrenci Kabulü Başvuru Formu (Eksik doldurulan formlar dikkate alınmamaktadır)


High School Diploma: Turkish or English copy of high school diploma (Scanned and attached to the form)
Lise Diploması: Lise diplomasının İngilizce veya Türkçe fotokopisi. (Taratılarak forma eklenecek)


Official Transcript: Official transcript certified by the high school directorate, documenting the courses and scores received by the applicants in high school (English or Turkish copy scanned and attached to the form)
Resmi Not Durum Belgesi: Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not durum belgesi (İngilizce veya Türkçe fotokopisi taratılarak forma eklenecek)


Photocopy of the pages of passport holding personal identity information (Scanned and attached to the form) Photograph (Scanned and attached to the form)
Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının fotokopisi. (Taratılarak forma eklenecek)
Fotoğraf (Taratılarak forma eklenecek)

Evaluation of Applications:
Başvuru Değerlendirme:
A commission assigned by the Rectorate shall evaluate and place the applicants applying for quotas determined for international students to departments/programs of the University.
Üniversite uluslararası öğrenci kontenjanına başvuran adayların değerlendirilmeleri ve bölümlere/programlara yerleştirme işlemleri, Rektörlük tarafından oluşturulan komisyon tarafından yapılır.


High school graduation grade is considered for placement of international students to the University programs. 
Üniversitenin uluslararası öğrenci kontenjanına yerleştirmede lise mezuniyet notu dikkate alınır.


Placement of the students is carried out in accordance with the high school graduation grade list which is formed in descending order, considering the availability of the quotas.
Yerleştirme, lise mezuniyet notuna göre hesaplanan puan sıralaması dikkate alınarak yukarıdan aşağı sıralı listeye göre kontenjan dâhilinde yapılır.


 In the case that the grades are the same, ages of the prospective students are considered. 
Puanların eşit olması durumunda adayların yaşı dikkate alınır.

Ages of the applicants will be listed in ascending order. Additional quotas could be announced if and when necessary.
Küçükten büyük yaşa doğru sıralama yapılır. Gerek görüldüğünde ek kontenjanlar da ilan edilebilir.


The evaluation of the applications made to University departments, which accept students by means of special skills test, is carried out in accordance with the criteria determined in the special skills test application registration and acceptance guidelines of the relevant faculty/school.
 Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Üniversite birimlerine yapılan başvuruların değerlendirilmesi, ilgili fakültenin/yüksekokulun özel yetenek sınavı başvuru kayıt ve kabul kılavuzlarındaki ölçütlere göre yapılır.


The number of the students, who are accepted and nationals of the same country, cannot exceed 20% of the quotas of the programs in the relevant faculty or school. 
Kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı, bu fakülte veya yüksekokula bağlı programların kontenjan toplamının %20’sini geçemez.


In the case that there are quotas available, this limit could be increased by the number that of the quotas available.
Kontenjanların dolmaması halinde ise bu limit boş kalan kontenjan kadar arttırılabilir.

Announcement of the results and registration:
Sonuçların duyurulması ve kayıt:


Application results are announced online on the website of the University (the results for graduate school applications are announced on the pages of the relevant Graduate School). 
Başvuru sonuçları internet ortamında Üniversitenin (lisansüstü programlar için ilgili Enstitülerin) ağ sayfasında duyurulur.


Prospective students who are accepted to the University are sent an acceptance letter by the Rectorate (by the Graduate School for graduate programs).
Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara Rektörlük (lisansüstü programlar için ilgili Enstitü) tarafından bir kabul mektubu gönderilir.


Registrations are carried out by University Student Affairs Department between the dates announced on the University website.
Kayıtlar Üniversite ağ sayfasında ilan edilen tarihlerde Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Necessary documents for the registration:
Kayıt için gerekli belgeler:

Original copy of high school diploma and the “Certificate of Equivalence” showing that it is equivalent to the diplomas taken from Turkish high schools (this document shall be taken from the Turkish Embassy or Consulate in their countries or from the Ministry of National Education of Republic of Turkey),
Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığından alınacak) “Denklik Belgesi”,


Original copy or notary-certified Turkish translation of passport,
Pasaportun aslı ve Türkçeye çevrili noterden onaylı fotokopisi,


Bank receipt showing that the tuition fee has been paid (at the amount announced and to the relevant bank announced),
Öğrenim ücretinin (ilanda belirtilen ilgili bankaya ilan edilen tutarda) yatırıldığını gösteren banka dekontu,

“Student Visa” to be obtained from their countries’ or the closest Turkish foreign missions for the students outside Turkey; and from the Provincial Directorate of Securities for students in Turkey,
Türkiye dışından gelenlerin ülkelerindeki veya en yakın Türk dış temsilciliklerinden; Türkiye’de bulunan adayların ise İl Emniyet Müdürlüklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi”,


Original copy of internationally valid certificate of competence of Turkish as Foreign Language certified by Turkish Embassy or Consulate in their countries,
Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil-Türkçe yeterlik belgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış aslı,

Photocopy of the permit of residence (acceptance letter sent to the prospective student stating that he/she is eligible for registration as well as document received from Provincial Directorate of Securities),
İkamet tezkeresi fotokopisi (Kayıt hakkı kazanıldığına dair adaya gönderilen kabul mektubu ile İl Emniyet Müdürlüklerinden alınan belge),


Passport photograph taken within the last 1 year – 6 copies,
Son bir yıl içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,

Original copy of transcript and its true copy in English or Turkish certified by Turkish Embassy or Consulate in their countries
Not durum belgesinin aslı ve ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı İngilizce ya da Türkçe örneği.


FEES and LIVING EXPENSES FOR INTERNATIONAL STUDENTS
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÜCRETLER ve YAŞAM MASRAFLARI


OPTION APPROXIMATE COST (USD)
TERCİH YAKLAŞIK MALİYETİ (USD)


TUITION FEES (per Year)
ÖĞRENİM ÜCRETLERİ  (Yıllık)


Bachelor’s Level 500
Lisans 500

Postgraduate Level 500
Lisanüstü 500


ACCOMMODATION
(per Month)
BARINMA (Aylık)


House Rental Within City 250
Şehirde Ev Kiralama 250


University Student’s Houses 
(including transportation) 150
Üniversite Öğrenci Evleri(Ulaşım dâhil) 150


TRANSPORTATION Transportation within city 
ULAŞIM Şehir İçi Ulaşım


DINING University Dining Hall (Lunch Fee) 
BESLENME Üniversite Yemekhanesi (Öğle Yemeği)


HEALTH INSURANCE(per Year) 
SAĞLIK SİGORTASI (Yıllık)


Voluntary Insurance Provisions 275
İsteğe Bağlı 275


International students will bear their own living expenses including accommodation, dining, transportation, health, etc. by themselves.
Uluslararası öğrencilerin barınma, beslenme, ulaşım, sağlık vs. gibi yaşam masrafları kendilerine aittir.


DEPARTMENTS AND PROGRAMS BÖLÜM VE PROGRAMLAR
Nigde University has 7 faculties, 3 graduate schools and 6 vocational schools. Niğde Üniversitesi bünyesinde 7 Fakülte, 3 Enstitü, 3 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu bulunmaktadırFaculty of Education Eğitim Fakültesi
Department of Primary Education İlköğretim Bölümü
Science Education Fen Bilgisi Öğretmenliği
Elementary School Education Sınıf Öğretmenliği
Social Sciences Education Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Elementary Mathematics Education İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Department of Turkish Education Türkçe Eğitimi Bölümü
Turkish Language Education Türkçe Öğretmenliği
Department of Fine Arts Education Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
*Music Education *Müzik Öğretmenliği
*Painting Education *Resim-İş Öğretmenliği
Department of Education Sciences Eğitim Bilimleri Bölümü
Psychological Counseling and Guidance Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Department of Computer Education and Instructional Technology Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi BölümüFaculty of Science and Letters
Fen Edebiyat Fakültesi
Mathematics Matematik
History of Arts Sanat Tarihi
Sociology Sosyoloji
Geography Coğrafya
Modern Turkish Dialects and Literatures Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
History Tarih
Turkish Language and Literature Türk Dili ve EdebiyatıFaculty of Economics and Administrative Sciences İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Economics İktisat
Business Administration İşletme
Public Administration Kamu Yönetimi
Banking and Finance Bankacılık ve Finans Bölümü
Politics and International Relations Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
International Trade and Logistics Management Uluslararası Ticaret ve Lojistik YönetimiFaculty of Engineering Mühendislik Fakültesi
Electrical and Electronics Engineering Elektrik Elektronik Mühendisliği
Environmental Engineering Çevre Mühendisliği
Civil Engineering İnşaat Mühendisliği
Mechanical Engineering Makine Mühendisliği
Mechatronics Engineering Mekatronik Mühendisliği
Food Engineering Gıda MühendisliğiFaculty of Architecture Mimarlık Fakültesi
Architecture Mimarlık
Faculty of Agricultural Sciences and Technologies Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Plant Production and Technologies Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
Agricultural Genetics Engineering Tarımsal Genetik Mühendisliği
Faculty of Communication İletişim Fakültesi
Public Relations and Advertisement Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkNigde Zubeyde Hanim School of Health Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu
Midwifery Ebelik
Nursing HemşirelikSchool of Physical Education and Sports Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
* Trainer Education *Antrenörlük Eğitimi
* Physical Education and Sports Teaching *Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Sports Administration Spor YöneticiliğiSchool of Foreign Languages Yabancı Diller Yüksekokulu

Nigde Vocational School of Social Sciences Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Banking and Insurance Bankacılık ve Sigortacılık
Office Management and ExecutiveAssistance Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Business Management İşletme Yönetimi
Local Administrations Yerel Yönetimler
Accounting and Tax Applications Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Tourism and Hotel Management Turizm ve Otel İşletmeciliği
Private Security and Protection Özel Güvenlik ve Koruma Programı
Social Security Sosyal Güvenlik Programı
Marketing Pazarlama
Civil Aviation Management Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Applied English and Translation Uygulamalı İngilizce ve ÇevirmenlikNigde Zübeyde Hanım Vocational School of Health Services Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Medical Documentation and Secretariat Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Child Development Çocuk Gelişimi
Elderly Care Yaşlı Bakımı
Bor Vocational School Bor Meslek Yüksekokulu
Electric Elektrik
Machinery Makine
Furniture and Decoration Mobilya ve Dekorasyon
Computer Programming Bilgisayar Programcılığı
Electronics Technology Elektronik Teknolojisi
Milk and Dairy Products Technology Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Food Quality Control and Analysis Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Cartography and Cadastral Harita ve Kadastro
Laboratory and Veterinary Health Laborant ve Veteriner Sağlık Programı
Rail Systems Electrical Electronic Technologies Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
Rail Systems Machinery Technologies Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
Ulukisla Vocational School Ulukışla Meslek Yüksekokulu
Organic Agriculture Organik Tarım
Tourism and Hotel Management Turizm ve Otel İşletmeciliği
Accounting and Tax Applications Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Hunting and Wildlife Avcılık ve Yaban Hayatı
Environmental Cleaning and Inspection Çevre Temizliği ve DenetimiBor Halil Zöhre Ataman Vocational School Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu
Leather Technology Deri Teknolojisi
Textile Technology Tekstil Teknolojisi
Clothing and Manufacturing Technology Giyim Üretim Teknolojisi
Handicrafts Geleneksel El Sanatları
Fashion Design Moda TasarımıNigde Vocational School of Technical Niğde Teknik Bilimler Meslek
Sciences Yüksekokulu
Radio and Television Technology Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Mechatronics Mekatronik
Building Inspection Yapı Denetimi
Automotive Technology Otomotiv Teknolojisi
Construction Technology İnşaat Teknolojisi
Occupational Health and Safety İş Sağlığı ve Güvenliği
Natural Gas and Installation Technology Doğal Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Radio and Television Programming Radyo ve Televizyon Programcılığı

*Students are accepted after special skillstest. *Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadırDEPARTMENT PROGRAM Doctorate Master With Thesis Master Without Thesis
PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS X
ECONOMICS X
BUSINESS ADMINISTRATION X

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ANABİLİM DALI BİLİM DALI Doktora Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR X
İKTİSAT X
İŞLETME X
DEPARTMENT PROGRAM Doctorate Master With Thesis Master Without Thesis
BUSINESS ADMINISTRATION Management and Organization X X

Production Management and Marketing X X

Accounting and Financing X X X

İŞLETME Yönetim ve Organizasyon X X

Üretim Yönetimi ve Pazarlama X X

Muhasebe Finansman X X XPUBLIC ADMINISTRATION X X
SOCIOLOGY X
HISTORY X
TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE X X


KAMU YÖNETİMİ X X
SOSYOLOJİ X
TARİH X
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI X X
GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES
DEPARTMENT Master With Thesis Doctorate
BIOLOGY X X
PHYSICS X X
CHEMISTRY X X
MATHEMATICS X X

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ANABİLİM DALI Tezli Yüksek Lisans Doktora
BİYOLOJİ X X
FİZİK X X
KİMYA X X
MATEMATİK X XGRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES
ENVIRONMENTAL ENGINEERING X
ELECTRICAL AND
ELECTRONICS
ENGINEERING X X

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ X
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ X XCIVIL ENGINEERING X X
GEOLOGICAL ENGINEERING X X
MINING ENGINEERING X
MECHANICAL ENGINEERING X X

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ X X
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ X X
MADEN MÜHENDİSLİĞİ X
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ X X

PLANT PRODUCTION AND TECHNOLOGIES X X
AGRICULTURAL GENETICS ENGINEERING X X
FOOD ENGINEERING X X

BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ X X
TARIMSAL GENETİK MÜHENDİSLİĞİ X X
GIDA MÜHENDİSLİĞİ X X


Abdulaziz ÖZTÜRK
My name is Abdulaziz ÖZTÜRK (KHAN). Actually I am Uzbek but I was born in Saudi Arabia and I live there so I came from Saudi Arabia. At the same time I’m Turkish citizen too.
Adım Abdulaziz ÖZTÜRK (KHAN). Aslında Özbek asıllıyım fakat Suudi Arabistan’da doğdum, orda yaşadım ve Suudi Arabistandan geldim. Aynı zamanda da Türk vatandaşıyım.


I am studying in Engineering Faculty. My major department is Electrical-Electronics Engineering. 
Mühendislik Fakültesi’nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde okuyorum.


After learning Turkish language in İstanbul, my aim was studying in İstanbul Technical University. 
İstanbul’da Türkçeyi öğrendikten sonra amacım İstanbul Teknik Üniversitesi’nde okumaktı.


Fortunately, my destiny brought me to Niğde University. At the beginning, I faced some difficulties in Niğde, because of that I didn’t feel comfortable.
Şükürler olsun ki, kaderim beni Niğde Üniversitesi’ne getirdi. İlk başlarda Niğde’de bazı zorluklarla karşılaştım ve bu sebepten kendimi rahat hissetmedim.


Slowly, I started loving Niğde because of Niğde’s people. Tey love helping foreigners and being interested in them. 
Yavaş yavaş Niğde’nin insanlarından dolayı Niğde’yi sevmeye başladım. Çünkü onlar yabancılara yardım etmeyi seviyorlar ve yabancılarla ilgileniyorlar.


Before starting in the university, I was thinking the education of Niğde University was bad. One week later, I realized that I was wrong. 
Üniversiteye başlamadan önce Niğde Üniversitesi’nin eğitiminin iyi olmadığını düşünüyordum. Bir hafta sonra yanıldığımı fark ettim.


The system of education, the services, the library, the equipments, the students and the teachers are amazing.
Eğitim sistemi, servisler, kütüphane, araç gereçler, öğrenciler ve akademisyenler çok iyiler.


Right now, I am so glad and lucky that I have joined this university. I am so happy because I don’t feel myself as a foreigner in this university. 
Şu an bu üniversitenin öğrencisi olduğum için çok mutlu ve şanslıyım. Mutluyum çünkü burada kendimi bir yabancı gibi hissetmiyorum.


I am so thankful to God for letting me spend my best section of my life in this great university.
With regards, Abdulaziz ÖZTÜRK (KHAN)

Hayatımın en güzel evrelerini bu güzel üniversitede geçirmeme izin verdiği için Allah’a şükrediyorum.
Saygılarımla

Hussien JARRAR
My name is Hussien JARRAR. I am from Jordan. When I came to Turkey, I started to study Turkish in İstanbul and had ability to finish Turkish in eight months.
İsmim Hussien JARRAR. Ürdünlüyüm. Türkiye’ye geldiğim zaman İstanbul’da Türkçe öğrenmeye başladım ve sekiz ayda Türkçeyi öğrendim.


Now I am studying Civil Engineering at Engineering Faculty in Niğde University. 
Şu anda Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde okuyorum.


My dream was studying in Turkey. I am so lucky to be accepted by Niğde University.
Hayalim, Türkiye’de okumaktı. Niğde Üniversitesi tarafından kabul edildiğim için de kendimi çok şanslı hissediyorum.


I think that this university will be one of the most great universities in Turkey. 
Niğde Üniversitesinin Türkiye’deki en iyi üniversitelerden biri olacağını düşünüyorum.

The students are so good. When I talk with students of this university, I don’t feel stranger.
Öğrenciler çok iyiler ve öğrencilerle konuştuğum zaman kendimi yabancı hissetmiyorum.


When I was in Jordan, I visited to the University of Jordan. It is the biggest university of Jordan and I thought that I would never see a university like this university. 
Ürdün’deyken Ürdün Üniversitesi’ni ziyaret etmiştim. Ürdün Üniversitesi Ürdün’deki en büyük üniversite ve oradayken bir daha asla böyle büyük bir üniversite göremeyeceğimi düşünmüştüm.


But when I came to Nigde University, I realised that this university was so great and the education was so good.  
Fakat Niğde Üniversitesi’ne geldiğim zaman bu üniversitenin çok güzel ve eğitiminin de çok iyi olduğunu fark ettim.


The library in Nigde University is so great and I can study there whenever I want and I can find any kind of books I need.
Niğde Üniversitesi’nin Kütüphanesi çok büyük ve istediğim zaman kütüphanede çalışabiliyorum, ihtiyacım olan kitapları bulabiliyorum.


The teaching staf  of this university are so good and I realised that they are helpful too.
Üniversite personelinin eğitimi çok iyi ve çok yardımseverler.

 I hope that after four years I will graduate from this university and I will study hard to go on Master’s degree in this university.
With all my love Hussien JARRAR
Dört yıl sonra buradan mezun olacağımı umut ediyorum ve yine bu üniversitede Master derecesi yapmak için elimden geldiğince çok çalışacağım.
Sevgilerimle, Hussien JARRAR
37

Hankiz METTOHTI
My name is Hankiz Mettohti. I come from Central University of Nationalities of China. Now I am a master’s student in graduate school of Social Science of Nigde University of Turkey.
Adım Hankiz METTOHTI. Çin Merkezi Milliyetler Üniversitesinden geldim. Şu anda Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans yapıyorum.


After I come to Nigde I found that I had a very nice environment to study. 
Niğde’ye geldikten sonra okumak için çok iyi bir çevreye sahip olduğumu fark ettim.


I like university’s library very much and other professional congresses. I have the opportunity to enrich my professional knowledge. 
Üniversitenin kütüphanesini ve diğer profesyonel konferanslarını çok sevdim. Profesyonel bilgi birikimimi zenginleştirebilmek için çok iyi bir fırsatım olduğunu düşünüyorum.


In addition our teachers are very kind and they help us when we are in trouble or when we meet any daily life difficulties, so I like to come to class very happily.
Buna ek olarak hocalarımız bize karşı çok iyiler ve günlük hayatta karşılaşabileceğimiz bazı zorluklara karşı bize çok yardımcı oluyorlar. Bu nedenle okula gelmekten dolayı kendimi mutlu hissediyorum.


In addition Nigde city is not very large and but has unique cultural, historical region. 
Son olarak Niğde çok büyük bir şehir değil ancak benzersiz bir kültüre ve tarihi bölgeye sahip.


And in there I meet a lot of hospitable and friendly people. Life style is very suitable for us too so I am happy to be a part of Nigde University.
Ayrıca burada çok misafirperver ve canayakın insanlarla tanıştım. Niğde’de yaşam tarzı bizim için çok uygun ve Niğde Üniversitesi’nin bir parçası olmaktan da çok mutluyum.
Hankiz METTOHTI


Mehran NAWEED
I am Mehran NAWEED from Afghanistan. I have finished my high school in Kabil (capital of Afghanistan) in 2012 and after that I decided to go on my Bachelor’s degree in Turkey. 
Ben        Afganistan’dan        Mehran NAWEED. 2012’de Kabil’de (Afganistan’ın başkenti) liseyi bitirdim ve lisansıma Türkiye’de devam etmeye karar verdim.

And my friends suggested me Nigde University. So I started my application and applied for studying in Nigde University.
Aynı zamanda arkadaşlarım da Niğde Üniversitesi’ni bana önermişlerdi. Daha sonra başvurumu yaptım ve Niğde Üniversitesi’ne kabul edildim.


Fortunately, I was accepted by Nigde University for the department of Civil Engineering at Engineering Faculty, and I decided to come here, and I did.
Şükürler olsun ki Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği tarafından kabul edildikten sonra buraya gelmeyi kabul ettim ve geldim.


When I came here I realized that student and staf  here loved foreign students and helped us a lot, actually they don’t make us feel as a foreign student, which is a good thing!
Buraya geldiğim zaman öğrenci ve personelin yabancı uyrukluları sevdiklerini ve bizlere çok yardımcı olduklarını fark ettim. Aslında bizi de yabancı gibi hissettirmediler ve bu da çok hoş bir şey!


Professors and my class mates help me a lot with my lessons and learning Turkish. Our university is beautiful, staf  are friendly and they work very well. 
Hocalarım ve sınıf arkadaşlarım derslerimde ve Türkçe öğrenmemde bana çok yardımcı oluyorlar. Üniversitemiz çok güzel, personel çok cana yakın ve işlerini de çok iyi yapıyorlar.


We have a nice and big library inside our campus. It is good and quite place to study, it has all the services that a library has. 
Kampüsümüz içerisinde çok güzel ve büyük bir kütüphanemiz var. Çalışmak için çok iyi ve sessiz bir yer ve bir kütüphanede olması gereken her şey var.


Beside that, we have a big caffeteria, sport center, football and volleyball stadiums in our university. All of this services make me feel happy and lucky. Being a student of this university is wonderful.
Saygılarımla Mehran NAWEED
Regards Mehran NAWEED
Bunun dışında üniversitemizde büyük bir kafeterya, spor salonu, futbol ve voleybol sahaları da mevcut. Tüm bu servisler beni çok mutlu ediyor ve kendimi şanslı hissettiriyor. Niğde Üniversitesi’nde öğrenci olmak harika bir duygu.

Niğde is the junction point of important railways and highways that connect the south of our country to Central Anatolia, Northern Anatolia, and Western Anatolia. It is connected to Adana, Mersin, Kayseri, Konya, Nevşehir and Aksaray, which are its neighbouring cities, by highwaysand to Adana, Kayseri and Konya by railways.
Niğde, yurdumuzun güneyini, İç Anadolu, Kuzey ve Batı Anadolu’ya bağlayan önemli demir yolu ve karayollarının kavşak noktasıdır. Çevre illeri olan Adana, Mersin, Kayseri, Konya, Nevşehir, Aksaray illeriyle karayolu; Adana, Kayseri ve Konya illeri ile de demiryolu bağlantısı vardır.


One may arrive in Kayseri, Adana, and Konya by air, and go to Niğde from such citiesby bus (by land).
Kayseri, Adana, Konya havaalanlarına gelinip bu illerdende karayoluyla Niğde’ye otobüsle ulaşımlar mevcuttur.


The distances between Niğde and some other citiesare as follows:
Niğde ile diğer iller arasındaki mesafe:

Niğde-Adana: 205 km •
Niğde-Aksaray: 123 km •
Niğde-Kayseri: 128 km •
Niğde-Konya: 241 km
Niğde-Mersin: 198 km •
Niğde-Nevşehir: 82 km •
Niğde-Ankara: 348 km •
Niğde-İstanbul: 797 km

Rectorate Private Secretariat 
Rektörlük Özel Kalem

General Secretariat
Genel Sekreterlik

Office of Student Affairs 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

International Relations Office
Uluslararası İlişkiler Ofisi

Office of Health, Culture and Sports 
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Directorate of Press and Public Relations 
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

http://www.nigde.edu.tr/ckfinder_portal/userfiles/files/nigdeuniversitesitanitimbrosuru2014.pdf

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More